1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówka na 60 dni czy raty na 2 miesi?ce – porównanie kosztów

Chwilówka na 60 dni czy raty na 2 miesi?ce – porównanie kosztów

Chwilówka na 60 dni czy raty na 2 miesi?ce – porównanie kosztów

Chwilówki d?ugoterminowe nie s? jeszcze powszechne na polskim rynku po?yczkowym. Wi?kszo?? firm trzyma si? standardowego okresu sp?aty, który wynosi 30 dni, a tylko nieliczne wychodz? poza t? umown? granic?. Cz??? instytucji, maj?c na celu przyci?gni?cie wi?kszej ilo?ci klientów, zdecydowa?a si? udziela? po?yczek na okres 45 lub 60-dniowy. Warto jednak rozwa?y?, czy równie optymalne, albo i ta?sze b?dzie zaci?gni?cie po?yczki ratalnej na dwie miesi?czne raty.

Chwilówki na 60 dni – gdzie takie znajd??

Taka opcja jest o tyle atrakcyjna, ?e nie id? za ni? ?adne dodatkowe zobowi?zania, du?o wi?ksze koszty po?yczki, ani te? obostrzenia zwi?zane z dost?pn? kwot? po?yczki. Podobnie sprawa ma si? z darmowymi chwilówkami – nie s? one w ?adnej mierze uzale?nione od tego, w jakim okresie mo?na sp?aci? po?yczk?. Z takimi po?yczkami wi??? si? tak?e spore zalety – tak? sam? kwot? mo?na sp?aci? w dwa razy wi?cej czasu na zgromadzenie odpowiedniej kwoty i mniejsze ryzyko nara?enia si? na nieprzyjemne konsekwencje braku sp?aty.

Obecnie na polskim rynku funkcjonuje kilka firm, które mog? zaproponowa? po?yczki na 60 dni. S? to:

 • Szybka Gotówka – po?yczka na 60 dni w tej firmie dost?pna jest dla nowych klientów, stali klienci mog? za? liczy? na nawet d?u?szy okres sp?aty, bo a? 65 dni. Kwota po?yczki jest równie wysoka: 6000 z?otych, a dodatkowo, mo?na skorzysta? tak?e z refinansowania;
 • Wonga – kwoty po?yczek w Wonga nie s? zbyt wysokie, bo 1500 z?otych dla nowych klientów lub 2500 z?otych dla klientów powracaj?cych. Po?yczk? mo?na sp?aci? w ci?gu 61 dni.

Po?yczka ratalna na dwa miesi?ce – czy to mo?liwe?

Szukaj?c firmy po?yczkowej, która udzieli finansowania do sp?aty w tylko dwóch ratach, mo?emy napotka? na pewne k?opoty, bo takich firm b?dzie niewiele. Zazwyczaj minimalnym okresem sp?aty s? 3 miesi?ce i tak te? bywa w najwi?kszej liczbie przypadków, cho? cz??? firm za minimum przyjmuje nawet okres 6 miesi?cy.
Sp?ata w dwóch miesi?cznych ratach jest mo?liwa w nast?puj?cych firmach:

 • SuperGrosz – po?yczymy maksymalnie 15 tysi?cy z?otych;
 • Credit Star – po?yczymy nie wi?cej ni? 1500 z?otych;
 • MoneyMan – mo?na po?yczy? nawet 7000 z?otych, przy czym istnieje darmowa po?yczka na 2 miesi?ce w wysoko?ci 1500 z?otych;
 • Wonga – nie wi?cej ni? 10 tysi?cy z?otych.

Koszty chwilówek i po?yczek na raty

Oczywi?cie, w przypadku chwilówki na 60 dni zawsze mo?na liczy? na po?yczk? darmow? lub za 10 z?otych, jak w przypadku firmy Wonga, i jest to ich najwi?ksza przewaga nad po?yczkami ratalnymi. Je?eli taka opcja nie jest dost?pna, bo po?yczali?my ju? w danej firmie, dobrze jest zastanowi? si? nad wyborem po?yczki ratalnej i sprawdzi?, która po?yczka b?dzie bardziej op?acalna kosztowo.
Za?ó?my, ?e po?yczana kwota wynosi 2000 z?otych. Koszty b?d? wygl?da?y nast?puj?co:

 • Szybka Gotówka – chwilówka w tej firmie to koszt 631,20 z?otych;
 • Wonga – po?yczka ratalna na dwa miesi?ce to tylko 18 z?otych przy miesi?cznej racie wynosz?cej 1009 z?otych;
 • SuperGrosz – koszt po?yczki na raty w tej kwocie to 625,31 z?otych z rat? wynosz?c? 1312,66 z?otych;
 • MoneyMan – po?yczka ratalna to koszt 600 z?otych, przy racie wynosz?cej 1300 z?otych;
 • FlexPo?yczka – koszt po?yczki w dwóch ratach wyniesie 340 z?otych, przy jednej racie wynosz?cej 1170 z?otych.

Jak wida?, koszty po?yczki raczej nie ró?ni? si? zbytnio, i w obu przypadkach (po?yczki ratalnej i chwilówki) wynios? oko?o 600 z?otych. Wyj?tkiem jest tu Wonga, która ma naprawd? atrakcyjne warunki oraz FlexPo?yczka, której koszty s? prawie dwa razy mniejsze ni? koszty chwilówki.
Dla pewno?ci porównajmy jeszcze kwot? wy?sz?, maksymaln? dla chwilówki w Szybka Gotówka, czyli 6000 z?otych:

 • chwilówka w Szybka Gotówka – 1893 z?ote;
 • dwie raty w Wonga – 54 z?ote / rata 3027 z?otych;
 • dwie raty w FlexPo?yczka – 1020 z?otych / rata 3510 z?otych;
 • dwie raty w MoneyMan – 1680 z?otych / rata 3840 z?otych;
 • dwie raty w SuperGrosz – 1875,92 z?ote / rata 3937,96 z?otych.

Wybra? chwilówk? czy po?yczk? rataln??

Wybór odpowiedniej po?yczki zale?y rzecz jasna od preferencji po?yczaj?cego, jego sytuacji finansowej i analizy przysz?ych wydatków i mo?liwo?ci sp?aty.

Chwilówka z d?ugim okresem sp?aty ma wiele zalet i doskonale sprawdzi si? w sytuacji, w której po?yczkobiorca:

 • jest pewny, ?e sp?aci ca?? po?yczk? naraz w wyznaczonym terminie;
 • b?dzie w stanie systematycznie odk?ada? pieni?dze przez 60 dni, bez wydawania ich na inne rzeczy;
 • wie, ?e za miesi?c nie b?dzie go sta? na sp?acenie po?owy zobowi?zania, ale oczekuje wi?kszego przyp?ywu gotówki w drugim miesi?cu, dzi?ki czemu b?dzie móg? wtedy sp?aci? ca?o??;
 • mo?e zaci?gn?? darmow? chwilówk?, w zwi?zku z czym nie b?dzie ponosi? ?adnych kosztów;
 • chce zostawi? sobie mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty lub refinansowania w momencie, w którym nie b?dzie móg? dokona? sp?aty – po?yczka ratalna takiej mo?liwo?ci nie oferuje.

Po?yczka ratalna sprawdzi si? natomiast lepiej, kiedy po?yczkobiorca:

 • nie mo?e ju? wykorzysta? darmowej chwilówki w firmie, która oferuje tak d?ugi okres sp?aty (i wie, ?e nie b?dzie w stanie sp?aci? standardowej chwilówki w ci?gu 30 dni), a po?yczka ratalna mo?e zaoferowa? mu lepsze warunki;
 • obawia si?, ?e jednorazowy okres sp?aty mo?e by? niedogodny, bo mimo ?e jest w stanie sp?aci? po?yczk?, odk?adanie takiej ilo?ci gotówki co miesi?c narazi go na pokusy i wydanie pieni?dzy, przez co nie uzbiera ca?ej potrzebnej kwoty w terminie;
 • potrzebuje wi?kszej kwoty ni? ta dost?pna w chwilówkach.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *