1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka na Bo?e Narodzenie – warto czy nie?

Chwilówka na Bo?e Narodzenie – warto czy nie?

?wi?ty miko?aj

?wi?ta Bo?ego Narodzenia to czas, w którym wydajemy najwi?cej pieni?dzy. Warto jednak si? zastanowi?, czy ta rozrzutno?? ma sens. Zw?aszcza, je?li ma by? finansowana z po?yczki.

Hojny gest

Reklamy i poczucie obowi?zku sprawia, ?e na ?wi?ta czujemy si? zobowi?zani do hojnego obdarowywania swoich bliskich. Wa?n? rol? odgrywa suto zastawiony stó?. Bior?c pod uwag?, jak wiele jedzenia po ?wi?tach jest wyrzucane i jak wiele prezentów jest nietrafionych, to warto postawi? sobie pytanie, czy sta? nas na tak? rozrzutno??. Wi?kszo?? gospodarstw domowych w Polsce nie ma oszcz?dno?ci lub ich kwota jest ni?sza ni? tysi?c z?otych. Oznacza to, ?e huczne ?wi?ta b?d? obchodzone na kredyt.

Chwilówka – krótka opowie??

Za?ó?my, ?e dzi?ki porównywarce po?yczek zosta?a odnaleziona najlepsza oferta. Po weryfikacji otrzymujemy wskazan? przez nas kwot? i ruszamy na zakupy. Nie kupujemy wówczas racjonalnie, tylko impulsywnie – wiele z zakupionych rzeczy zostanie zmarnowana. Pó?niej nast?puje kilka ?wi?tecznych dni, a po Nowym Roku przychodzi pierwsze wezwanie do zap?aty raty. Co wa?ne, suma do oddania jest zdecydowanie wi?ksza ni? ta, któr? po?yczyli?my. Bilans zysków i strat mo?e zatem nie wypa?? dla nas zbyt korzystnie.

Po pierwsze kalkulator

Zanim kto? si?gnie po chwilówk?, to powinien najpierw policzy? koszty szybkich po?yczek. Placówka finansowa, która oferuje taki produkt, ma obowi?zek udzielenia klientowi odpowiedzi na wszystkie zapytania dotycz?ce udzielanej po?yczki. Ich wymijaj?cy charakter mo?e ?wiadczy? o tym, ?e umowa zawiera kruczki i mo?emy spodziewa? si? dodatkowych op?at – tak? placówk? lepiej jest omija? z daleka. Zestawienie kwoty chwilówki i ca?kowitej kwoty do sp?aty równie? mo?e si? okaza? zniech?caj?ce. Przyk?adowo po?yczaj?c kwot? 400 z?otych, b?dziemy zobowi?zani do zwrotu 530 z?otych – ró?nica to zarobek po?yczkodawcy i to jemu bior?c po?yczk? robimy prezent.

Skuteczne planowanie

Je?li po powrocie z zakupów ?apiemy si? za g?ow? z powodów wydanych sum, to znak, ?e czas zracjonalizowa? wydatki. Gdy zbli?aj? si? ?wi?ta najlepiej zacz?? od sporz?dzania list: potraw, które chcemy przygotowa?, i prezentów dla najbli?szych. Z nich otrzymamy nast?pn?: list? zakupów. Najgorsze dla bud?etu domowego jest wychodzenie do sklepów bez konkretnej potrzeby. Konsumenci s? wtedy o wiele bardziej podatni na wp?yw reklam i promocji. Powoduje to k?opoty finansowe i konieczno?? „zastrzyku gotówki”. Rodzinie nie zaszkodz? skromniejsze ?wi?ta, natomiast bud?et domowy z ulg? wejdzie w Nowy Rok bez dodatkowych d?ugów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *