1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówka na dowód na 3000 z?otych – gdzie j? znajdziemy za darmo?

Chwilówka na dowód na 3000 z?otych – gdzie j? znajdziemy za darmo?

d?onie

Kwota, któr? po?yczkodawca zgadza si? u?ycza? swoim nowym klientom, jest bardzo wa?nym kryterium poszukiwa? chwilówki na dowód. Te nie s? przecie? zaci?gane z powodu kaprysu (miejmy nadziej?!), a powa?nych i konkretnych potrzeb wi???cych si? z równie konkretnymi kwotami. Potrzebuj?c 3000 z?otych na nag?y wydatek, raczej nie b?dzie mo?liwe op?acenia tylko po?owy. Dlatego te?, przymierzaj?c si? do pierwszej chwilówki, warto dokona? ma?ych poszukiwa? i zwróci? si? do tego po?yczkodawcy, który udzieli tak du?ego kredyty zaufania ju? za pierwszym razem.

Gdzie znajdziemy chwilówki za 3000 z?otych?

Je?li jeste?my nowym klientem, dla po?yczkodawców stanowimy wielk? niewiadom?. Cho? mo?na okre?li? zdolno?? kredytow? i wiarygodno??, ale to nie jest to samo, co sprawdzenie si? w praktyce. Dlatego te? pierwsze chwilówki zazwyczaj b?d? wyst?powa? w ni?szych ni? zazwyczaj kwotach. Dla po?yczkodawcy jest to równie? pewien rodzaj zach?ty, by jego klient w niedalekiej przysz?o?ci wróci? i zaci?gn?? ju? pe?nop?atn? chwilówk?.

Po?yczkobiorca powinien mie? ?wiadomo??, ?e zaci?gni?cie tak wysokiej pierwszej chwilówki jest raczej wyj?tkiem ni? regu??. Na kilkadziesi?t firm po?yczkowych oferuj?cych tak? kwot? znajdziemy tylko kilku. B?d? to:

 • Vivus3000 z?otych to w tej firmie najwy?sza darmowa chwilówka. Zaci?gniemy j? na nie wi?cej ni? 30 dni.
 • Szybka Gotówkaten po?yczkodawca mo?e zaproponowa? kwot? wy?sz? ni? tytu?owa. Nowy klient ma do dyspozycji a? 6000 z?otych i a? 65 dni na sp?at?. Nie nale?y jednak przesadza? z wysoko?ci? pierwszej chwilówki i zawsze po?ycza? tylko tyle, ile si? na pocz?tku zak?ada?o i ile si? realnie potrzebuje.
 • Extra Portfel3000 z?otych to równie? w tej firmie chwilówka maksymalna, je?li po?ycza si? po raz pierwszy. W odró?nieniu od Vivus, ten po?yczkodawca oferuje jednak d?u?szy, bo a? 45-dniowy, okres sp?aty.
 • NetCreditnowi klienci tej ?otewskiej firmy mog? za pierwszym razem po?yczy? nie wi?cej ni? 3000 z?otych i do wyboru maj? tylko dwa okresy sp?aty: 15 lub 30 dni.
 • Limenajwi?ksz? chwilówk? w tej firmie jest 3250 z?otych do sp?aty w ci?gu maksymalnie 30 dni. Taka sama kwota chwilówki dost?pna jest równie? dla sta?ych klientów.

Które chwilówki mo?emy przed?u?a??

Jako ?e 3000 z?otych do do?? du?a kwota, warto wzi?? pod uwag? równie? to, czy mo?liwe b?dzie przed?u?enie okresu sp?aty chwilówki, w razie, gdyby nasze szacunki by?y niedok?adne. Przed?u?enie lub refinansowanie chwilówki nie jest rzadko?ci?, wi?c wybór nie b?dzie ograniczony do jednej lub dwóch. Zobaczmy, jak ta sk?adowa chwilówki wygl?da w przypadku wyszczególnionych firm.

Przed?u?enie okresu sp?aty chwilówki mo?liwe jest we wszystkich przypadkach. W przypadku Vivus, mo?na to zrobi? nawet dwa razy na maksymalnie 30 dni, je?eli jest to nasza pierwsza chwilówka. Extra Portfel oferuje refinansowanie chwilówki na taki sam okres, na jaki zosta?a zaci?gni?ta, za? Szybka Gotówka – na 7, 14 lub 30 dni. Je?li chodzi o firm? NetCredit, to nie ma tam ustalonych ram przed?u?enia okresu sp?aty chwilówki – ka?da sytuacja traktowana jest indywidualnie, a po?yczkodawca b?dzie musia? rozwa?y? aktualn? sytuacj? po?yczkobiorcy i jego zdolno?? kredytow?. Ciekawie natomiast wygl?da przed?u?enie chwilówki w Lime. Za pomoc? swojego panelu klienta w serwisie internetowym firmy, mo?emy nawet kilkukrotnie wykupywa? bony na przed?u?enie.

Która chwilówka na 3000 z?otych jest najta?sza?

Koszty chwilówki powinni?my rozwa?a? nawet wtedy, je?li w za?o?eniu nic za ni? nie b?dziemy p?aci?, gdy? sp?ata po terminie poskutkuje konieczno?ci? wniesienia normalnej op?aty za chwilówk?. Warto wi?c zwróci? uwag? na chwilówk? najta?sz?. Poni?ej przedstawiamy maksymalne koszty chwilówki:

 • Vivus – 600 z?/30 dni.
 • Szybka Gotówka –848,20 z?/30 dni, 950,30 z?/ 65 dni;
 • Extra Portfel – 837,60 z?/ 30 dni, 894,90 z?/45 dni;
 • NetCredit – 848,80 z?/ 30 dni;
 • Lime – 819 z?/ 30 dni;

W wi?kszo?ci firm koszty b?d? porównywalne. Na plus wyró?nia si? Vivus, ale przydatne b?dzie rozwa?enie równie? zaci?gni?cia chwilówki na d?u?szy ni? zwykle okres.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *