1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka na jesienne wydatki. Jak nie wpa?? w spiral? zad?u?enia?

Chwilówka na jesienne wydatki. Jak nie wpa?? w spiral? zad?u?enia?

jesienna chwilówka

Jesie? zwykle nie zalicza si? do okresów szczególnie obfituj?cych wydatki. Niemniej jednak, od kilku lat obserwuje si? pewne trendy wyst?puj?ce w tym w?a?nie czasie, a wymagaj?ce dodatkowej gotówki. Trzeba tak?e za?o?y?, ?e nag?e potrzeby, wyj?tkowe i nieprzewidziane, mog? pojawi? si? o ka?dej porze roku. Chwilówki mog? pomóc w ich sfinansowaniu, nawet je?li gotówka potrzebna jest od zaraz. Przypatrzmy si? wi?c, na co te chwilówki wydaje si? w?a?nie teraz.

Jesie? – najlepszy czas na dbanie o zdrowie

Raptowny koniec letniej pogody pozostawia nas podatnych na os?abienia organizmu i przezi?bienia. Nie tylko jest to krzywdz?ce dla zdrowia, ale te? niekiedy i rujnuj?ce dla portfela – w aptece mo?na zostawi? nawet setki z?otych. Czy chwilówki mog? pomóc sfinansowa? taki wydatek? Z formalnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, by zaci?gn?? chwilówk? w?a?nie na leczenie – chwilówki to pieni?dze na dowolny cel. Bardziej jednak chwilówka przyda si? na przyk?ad na prywatn? wizyt? u lekarza, gdy dzieje si? z nami co? powa?niejszego, a w publicznej przychodni odbijamy si? od kolejki i d?ugiego czasu oczekiwania.

Jesie? to równie? czas, kiedy zdrowotnie przygotowujemy si? do zimy. Weekendowe wypady do uzdrowiska, wizyta w SPA czy inne, l?ejsze formy profilaktyki prozdrowotnej (np. zapisanie si? na basen czy na si?owni?) to te? rzeczy w które warto inwestowa?, i które b?d? mo?liwe dzi?ki chwilówkom. Co najwa?niejsze – profilaktyka w tym wypadku nie jest zbyt kosztowna, a wi?c i kwoty zaci?gni?tej chwilówki b?d? mniejsze. Dzi?ki temu ?atwiej j? sp?acimy.

Przygotowania do zimy pe?n? par?

Je?li chodzi o rzeczy, które jesieni? mog? by? sfinansowane za pomoc? chwilówki, to nie sposób te? nie wymieni? ca?ego „osprz?tu”, którego b?dziemy potrzebowa? zim?. To czas, w którym powinni?my zadba? o ciep?? odzie? zimow?. W szczególno?ci dotyczy to dzieci, które bardzo szybko wyrastaj? z ubra? – w przypadku m?odszych niekiedy konieczne jest zaopatrzenie si? w dwa komplety ubra?.

Wakacje w tropikach jesieni??

Chwilówki coraz cz??ciej zaci?gane s? nie tylko wtedy, gdy s? nam koniecznie potrzebne, ale równie? na mniejsze lub wi?ksze przyjemno?ci. Nie ma w tym nic z?ego, je?li tylko jeste?my pewni, ?e b?dziemy w stanie po?yczon? chwilówk? sp?aci? w terminie. Tym razem mo?e ona pos?u?y? na pó?ny wyjazd wakacyjny. Ten ma swoje zauwa?alne zalety – pozwoli unikn?? wakacyjnego t?oku i b?dzie równie? du?o ta?szy, zw?aszcza je?li za?apiemy si? na promocyjn? wyprzeda? posezonow?. Pami?tajmy jedynie o tym, ?e zaci?gni?t? chwilówk? b?dziemy musieli sp?aci? niemal?e zaraz po powrocie z wypoczynku, wi?c nie warto szar?owa? z jej wysoko?ci?.

Wielkie wyprzeda?e

Wszyscy lubimy wyprzeda?e – zw?aszcza je?li nie s? to fikcyjne obni?ki cen, a prawdziwe, posezonowe „wietrzenie magazynów”. Nie mo?na zapomnie? równie? o wielkich ?wi?tach zakupoholików, czyli Czarnym Pi?tku oraz nast?puj?cym po nim Cyfrowym Poniedzia?ku, kiedy to naby? mo?na sprz?ty elektroniczne po naprawd? atrakcyjnej cenie.

Jednak, czy chwilówki w takim wypadku nie b?d? zbyt ryzykowne? Nie, je?li zaci?gniemy je rozs?dnie. Dok?adne przekalkulowanie swoich mo?liwo?ci oraz zestawienie potrzebnych w d?u?szej perspektywie rzeczy pozwoli zorientowa? si?, ile b?dziemy mogli oszcz?dzi?, gdy kupimy te wszystkie rzeczy naraz, a nie w ci?gu kilku lub kilkunasty miesi?cy. Wtedy chwilówki mog? by? pomocne, zw?aszcza ?e mo?emy je zaci?gn?? bez konieczno?ci ponoszenia ?adnych kosztów.

Jak rozs?dnie bra? chwilówki?

Zasady dotycz?ce brania chwilówek mog? sprowadzi? si? do dwóch wytycznych: zaci?gni?cia chwilówki tylko wtedy, gdy jest nam potrzebna i tylko wtedy, je?li wiemy, ?e b?dziemy mogli j? sp?aci?. Je?li na oba pytania odpowiemy twierdz?co, to nie ma znaczenia, czy chwilówka b?dzie przeznaczona na konieczny wydatek, czy przyjemno??. Finansowy rachunek sumienia jest jednak niezb?dny – przyjemno?ci, które mo?emy sprawi? sobie dzi?ki chwilówkom, s? bowiem du?o warte tylko wtedy, gdy chwilówki nie wp?dz? nas w problemy finansowe.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *