1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka na o?wiadczenie – wszystko, co trzeba wiedzie?

Chwilówka na o?wiadczenie – wszystko, co trzeba wiedzie?

chwilówki

Konsumenci zainteresowani tematem chwilówek mog? spotka? si? z terminem chwilówka na o?wiadczenie. Nie jest to jeszcze okre?lenie rozpowszechnione i nierzadko mo?e spotka? si? z niezrozumieniem. Tymczasem jest ono konieczne, by poj?? sposób, w jaki dzia?aj? chwilówki udzielane przez Internet i zdecydowanie upro?ci procedur? ubiegania si? o nie w jakiejkolwiek firmie. Przedstawiamy wi?c podstawow? charakterystyk? tego typu chwilówek, a tak?e wyja?niamy, czym chwilówki na o?wiadczenie ró?ni? si? od innych rodzajów.

Czym jest chwilówka na o?wiadczenie?

Poj?cie chwilówka na o?wiadczenie narodzi?o si? kilka lat temu, kiedy to po?yczkodawcy zacz?li zwraca? wi?ksz? uwag? na to, jaki jest status materialny ich klientów. Równie? prawo wymaga od nich zbadania zdolno?ci kredytowej wnioskuj?cych o chwilówki. Mog? jednak zrobi? to na kilka sposobów, a jednym z nich jest deklaracja dochodowa konsumentów.

Aby jak najbardziej upro?ci? procedury ubiegania si? o chwilówki, ca?a ta deklaracja dochodowa zawiera si? w wype?nieniu kilku pól we wniosku o po?yczk?. Nale?y w nich wpisa? rodzaj otrzymywanych dochodów, a tak?e ich wysoko??. Podane informacje przyjmowane s? za prawdziwe, a odpowiedzialno?? za podanie nieprawdy spada na po?yczkobiorc?, a nie po?yczkodawc?. Za sk?amanie we wniosku grozi bowiem odpowiedzialno?? karna – najcz??ciej b?dzie to kara grzywny, ale potencjalnie mo?e to by? równie? pozbawienie wolno?ci.

Oczywi?cie, nale?y pami?ta?, ?e wspó?cze?nie chwilówki wymagaj? nieco bardziej rozbudowanej analizy zdolno?ci kredytowej i b?dzie ona bazowa? tak?e na zewn?trznych ?ród?ach. Takimi b?d? raporty pobrane w Biura Informacji Kredytowej, rejestrów d?u?ników (najcz??ciej KRD) oraz niekiedy równie? bazy wewn?trzne instytucji pozabankowych, np. GetSCORE.

Czym chwilówka na o?wiadczenie ró?ni si? od innych?

Technicznie rzecz bior?c, nale?y powiedzie?, ?e chwilówki na o?wiadczenie to po prostu inne nazewnictwo dotycz?ce tego samego produktu: chwilówek na dowód, czy chwilówek bez za?wiadcze?. Wszystkie z nich ??czy minimalny poziom niezb?dnych formalno?ci, prosty wniosek, czy bardzo krótki czas otrzymania pieni?dzy.

Z tej klasyfikacji wy??czone s? jedynie te chwilówki, które w pewnym momencie wnioskowania mog? wymaga? okazania za?wiadczenia o dochodach. Pami?tajmy jednak, ?e s? to wyj?tkowe sytuacje i w?a?ciwie ?aden po?yczkodawca udzielaj?cy chwilówek nie zak?ada takiej konieczno?ci z góry. Dzieje si? tak tylko wtedy, je?li o?wiadczenie we wniosku wyda si? podejrzane lub niewiarygodne – to zdarza si? sporadycznie.

Jak zaci?gn?? chwilówk? na o?wiadczenie?

Ci konsumenci, którzy mieli ju? do czynienia z chwilówkami, w procedurze zaci?gania zobowi?zania odnajd? si? bardzo szybko, bo napotkaj? si? na to, co ju? doskonale znaj?. Problemów nie powinny mie? te? ci, którzy chwilówk? zaci?gaj? po raz pierwszy. Jest to bowiem wyj?tkowo proste i nieczasoch?onne. Wszytko opiera si? na kilku etapach, którymi s?:

  • zarejestrowanie si? w serwisie po?yczkodawcy;
  • wype?nienie i wys?anie wniosku o chwilówk?;
  • wys?anie przelewu weryfikacyjnego lub skorzystanie z aplikacji weryfikuj?cej;
  • otrzymanie decyzji o przyznaniu chwilówki i pieni?dzy.

Wszystko, czego potrzeba, by móc takie chwilówki otrzyma?, sprowadza si? do dowodu osobistego (inny dokument to?samo?ci nie jest dopuszczalny), komputera lub innego urz?dzenia mobilnego, konta bankowego, telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.

Gdzie mo?na znale?? chwilówki na o?wiadczenie?

Wiedz?c ju?, ?e tego rodzaju chwilówki nie s? odr?bnym produktem i odnosz? si? w?a?ciwie do wszystkich chwilówek dost?pnych na rynku, nie trzeba po?wi?ca? du?o czasu na ich poszukiwania. Wystarczy skierowa? si? do wybranego przez siebie po?yczkodawcy. Aby jednak wybór chwilówki by? jak najbardziej odpowiedni, mo?na wspomóc si? narz?dziem takim, jak porównywarka lub ranking chwilówek. Szczegó?owo opisz? one ka?d? chwilówk? i przedstawi? ka?dy mo?liwy aspekt zaci?gni?cia takiego zobowi?zania. ?atwiej te? b?dzie porówna? koszty chwilówek i w miar? mo?liwo?ci wybra? t? najatrakcyjniejsz?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *