1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka na zakupy elektroniczne – jak mo?emy na tym oszcz?dzi??

Chwilówka na zakupy elektroniczne – jak mo?emy na tym oszcz?dzi??

elektronika

Ju? od kilku lat chwilówki przesta?y by? tylko pomoc? w awaryjnych sytuacjach (cho? w tej roli nadal spisuj? si? ?wietnie), a zacz??y by? postrzegane jako ?rodek do realizacji swoich zamierze?. Jednym z nich s? zakupy elektroniczne – warto w nie inwestowa?, bo produkty dobrej jako?ci d?ugo przetrwaj? w niemal?e nienaruszonym stanie i pos?u?? przez lata. Dost?p do dobrego sprz?tu mo?e by? jednak limitowany przez jego cen? i nie zawsze uda nam si? zgromadzi? wystarczaj?c? ilo?? gotówki, by zakupi? go w?a?nie wtedy, gdy nadarza si? ku temu okazja. W?a?nie w tym momencie na scen? wkraczaj? chwilówki – pomog? uzupe?ni? brakuj?c? kwot? lub w ca?o?ci sfinansowa? zakup. Mo?na jednak przy tym oszcz?dzi? – zarówno na sprz?cie elektronicznym, jak i na chwilówce. W jaki sposób to zrobi??

Cyber Monday – sposób na tani? elektronik?

Na ca?ym ?wiecie znane jest zakupowe ?wi?to Black Friday, które zawsze przypada na koniec listopada – w tym roku b?dzie to 23. dzie? miesi?ca. Tradycyjnie i jak sama nazwa wskazuje, najwi?ksze wyprzeda?e i obni?ki cen mo?na spotka? w pi?tek, ale w wi?kszo?ci sklepów sza? cenowy zaczyna si? nawet kilka dni wcze?niej i trwa do ko?ca nast?puj?cego po Black Friday weekendu. Tu? po tym, w poniedzia?ek, swoje pole do popisu maj? maniacy elektroniki – bli?niacze ?wi?to Cyber Monday spotka nas ju? 26 listopada. Bez problemu mo?na wtedy znale?? najnowsze technologie w cenie ni?szej nawet o 30% (niestety, nie dotar?y do nas trendy zza oceanu, gdzie obni?ki mog? si?ga? nawet kwot dwukrotnie wy?szych).

Kupujemy w Internecie – pomog? w tym chwilówki

Cyber Monday nie dotyczy tylko sklepów stacjonarnych. Na du?e rabaty decyduj? si? równie? e-sprzedawcy. Takie zakupy mog? by? jeszcze korzystniejsze, gdy? kupuj?c w Internecie i tak uzyskamy du?o ni?sz? cen? wyj?ciow?. W po??czeniu z du?o wi?kszym wyborem i mo?liwo?ci? porównania najlepszych ofert zakupy mog? by? naprawd? atrakcyjne.

Du?o z tym wspólnego maj? chwilówki. Wiadomo bowiem, ?e przy promocyjnych zakupach przez Internet liczy si? czas – im pr?dzej zdecydujemy si? na konkretny zakup, tym lepiej. Nie musimy jednak ju? wcze?niej zaopatrywa? si? w pieni?dze. Chwilówki s? dost?pne w?a?ciwie o ka?dej porze i mo?na otrzyma? gotówk? na konto ju? po kilkunastu minutach. Mamy wi?c pewno??, ?e we?miemy chwilówk? tylko wtedy, gdy b?dziemy jej rzeczywi?cie potrzebowa?, nie za? na wyrost. Nie ma przy tym obaw o to, ?e nie zd??ymy z zakupem – chwilówki potrafi? by? naprawd? szybkie.

Jakie chwilówki wybiera??

Je?li zale?y nam na ta?szych zakupach elektronicznych, nielogiczne by?oby przenoszenie zaoszcz?dzonych pieni?dzy na koszty chwilówki. Dlatego te? postarajmy si? wybiera? chwilówki darmowe, za które nie b?dziemy musieli zap?aci? nic, je?li tylko oddamy pieni?dze terminowo. Ograniczeniem b?dzie w takim wypadku jedynie kwota, któr? zechcemy przeznaczy? na zakupy. Trzeba bowiem wiedzie?, ?e pierwsze chwilówki b?d? wyst?powa?y zwykle w niewielkiej wysoko?ci, oko?o 1500-2000 z?otych. Je?li taka kwota jest wystarczaj?ca, to ?wietnie – bo takie kwoty dostaniemy w wi?kszo?ci firm (np. Via SMS, Alegotówka, Po?yczkaplus) i zwi?kszaj? si? nasze szanse na otrzymanie chwilówki.

Je?li pozwala nam na to zdolno?? kredytowa, to mo?emy zdecydowa? si? na chwilówk? wi?ksz? – od 3000 z?otych (Vivus, LendOn) do nawet 6000 tysi?cy z?otych (Szybka Gotówka). Ta ostatnia opcja jest szczególnie korzystna, gdy? chwilówk? mo?na sp?aci? w ci?gu 65 dni.

Na to uwa?ajmy!

Pami?tajmy, ?e zakupy elektroniczne nie s? konieczno?ci? i b?d? przydatne tylko wtedy, gdy nie wp?dzimy si? przez nie w k?opoty. Warto wi?c dobrze przemy?le? ich zakup i zastanowi? si?, czy naprawd? b?dziemy w stanie sp?aci? chwilówk?. Unikajmy te? zaci?gania kilku chwilówek naraz, je?li kwota jednej jest dla nas niewystarczaj?ca – to prosty sposób na spiral? zad?u?enia. Najwa?niejsze jest jednak to, by pod presj? czasu nie decydowa? si? na pierwsz? lepsz? ofert? chwilówki. Warto przygotowa? si? do tego odrobin? wcze?niej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *