1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka online – sposób na wybrni?cie z k?opotów

Chwilówka online – sposób na wybrni?cie z k?opotów

zad?u?enie chwilówka

Wielu Polaków niestety do?wiadcza ?ycia „od pierwszego do pierwszego”, nie ma oszcz?dno?ci i w swoim domowym bud?ecie nie przewiduje miejsca na niespodziewane wydatki. Je?li taki si? przydarzy, nawet w niewielkiej kwocie, b?dzie stanowi? problem nie do przeskoczenia. Najwi?kszy odsetek chwilówek online zaci?ganych jest w?a?nie w tego typu sytuacjach i nie ma w?tpliwo?ci, ?e sprawdzaj? si? w tym ?wietnie.

Kredyt czy chwilówka online?

Wybór pomi?dzy tymi dwoma typami zobowi?zania staje si? ju? niemal dylematem uniwersalnym. Oba maj? swoje niezaprzeczalne zalety, ale w przypadku kiepskiej sytuacji finansowej i problemów z utrzymaniem p?ynno?ci, to chwilówki online zdob?d? widoczn? przewag?. Bardzo prawdopodobne jest to, ?e w przypadku niskiej zdolno?ci finansowej kredytu si? nie otrzyma,  a na pewno nie w takiej wysoko?ci, jak? by si? chcia?o.

Chwilówki online nie s? a? tak restrykcyjne. Nie chodzi oczywi?cie o to, ?e taka chwilówka zostanie udzielona ka?demu, nawet je?li nie posiada si? ?adnych dochodów. ?atwo jednak zauwa?y?, ?e aby chwilówk? online otrzyma?, wystarczy mie? dochody przynajmniej minimalne. Dodatkowo mog? one pochodzi? z ró?nych ?róde? – nie wa?ne, czy jeste?my zatrudnieni na sta?e, czy paramy si? prac? dorywcz?, pobieramy rent?, czy zasi?ek.

Niektórzy wybieraj? chwilówki online tak?e z powodu przeci?gaj?cych si? procedur bankowych i konieczno?ci gromadzenia do?? rozleg?ej dokumentacji. Przyczyn? skierowania si? w ich stron? b?dzie wi?c brak czasu oraz dodatkowe udogodnienie w postaci darmowej chwilówki, na co raczej nie mo?emy liczy? w banku.

Chwilówki online – jakie s? formalno?ci?

Mo?na powiedzie?, ?e w?a?ciwie ?adne. W ko?cu nie bez powodu nazywa si? je tak?e chwilówkami bez formalno?ci. Ca?a procedura odbywa si? w Internecie, bez skanowania dokumentów i przesy?ania ich po?yczkodawcy. Jedyny dokument, jaki jest potrzebny, to dowód osobisty – nie nale?y go ani skanowa?, ani kserowa?, wystarczy wpisa? jego numer i seri? we wniosku po?yczkowym. Ten musi zosta? uzupe?niony tylko podstawowymi informacjami: imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania i danymi dotycz?cymi zatrudnienia i otrzymywanych dochodów. Procedura wzi?cia chwilówki online wygl?da w poni?szy sposób:

  1. Po?yczkobiorca: wybranie okresy sp?aty i wysoko?ci po?yczki.
  2. Po?yczkobiorca: zarejestrowanie profilu klienta na stronie firmy.
  3. Po?yczkobiorca: wype?nienie i wys?anie wniosku.
  4. Po?yczkodawca: analiza wniosku i weryfikacja klienta w bazie BIK oraz rejestrach d?u?ników (KRD, ERIF, BIG Infomonitor).
  5. Po?yczkobiorca: weryfikacja to?samo?ci poprzez przelanie 1 grosza lub skorzystanie z b?yskawicznej aplikacji Instantor, Kontomatik lub KontoConnect (czasami ta czynno?? wyst?puje jeszcze przed analiz? wniosku).
  6. Po?yczkodawca: przyznanie chwilówki online i wys?anie pieni?dzy.

Chwilówki online na dowolny cel

Du?ym plusem chwilówek online jest du?a swoboda dana po?yczkobiorcy. Ten mo?e otrzyma? pieni?dze bez t?umaczenia si?, na co zostan? przeznaczone. Inaczej ni? w banku, zwykle nie musimy podawa? powodu zaci?gania chwilówki, a je?eli napotkamy takie pytanie we wniosku, mo?emy tam wpisa? cokolwiek. Po?yczkodawca w ?aden sposób nie b?dzie stara? si? tego zweryfikowa?, ani te? nie rozliczy z tego swojego klienta. Po tym, jak otrzymamy pieni?dze, mo?emy z nimi zrobi?, co tylko chcemy. Dzi?ki temu, w przypadku problemów finansowych mo?emy unikn?? za?enowania lub wstydu zwi?zanego z brakiem ?rodków.

Jak nie wpa?? w spiral? zad?u?enia?

Chwilówki online to nieodzowna pomoc w trudnej sytuacji, ale w?a?ciwie tylko wtedy, je?li s? to problemy przej?ciowe. W innym przypadku, ze wzgl?du na swój krótki okres sp?aty, mog? tylko pog??bi? k?opoty. Dlatego bardzo wa?ne jest, by po?ycza? tylko wtedy, gdy ma si? pewno??, ?e mo?na chwilówk? sp?aci? w terminie i tylko w takiej kwocie, jakiej si? rzeczywi?cie potrzebuje. Nie warto te? korzysta? z chwilówki online, je?li chcemy ni? sp?aci? inne zobowi?zanie – nara?amy si? wtedy na zwi?kszenie zad?u?enia, z którego po pewnym czasie mo?e nie by? ju? wyj?cia.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *