1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka online z ubezpieczeniem czy bez?

Chwilówka online z ubezpieczeniem czy bez?

ko?o ratunkowe

Ka?de zobowi?zanie finansowe, równie? tak b?ahe, jak chwilówka online, niesie ze sob? ryzyko niesp?acenia, a jego konsekwencje poniesie zarówno po?yczkobiorca, jak i po?yczkodawca. Dlatego nierzadk? praktyk? jest oferowanie produktów finansowych w pakiecie z ubezpieczeniem, które pozwala tych negatywnych konsekwencji unikn??. Jest to typowe w przypadku kredytów bankowych, niekiedy nawet obowi?zkowe. Czy jednak chwilówki online w takim samym stopniu wymagaj? wykupienia ubezpieczenia. A je?li nie, to czy mo?na to zrobi? dobrowolnie? Która opcja bardziej si? op?aca?

Od czego chroni nas ubezpieczenie chwilówki online?

Ubezpieczenie produktu finansowego, równie? w przypadku chwilówki online, ma chroni? przed konsekwencjami niemo?liwo?ci sp?aty. Je?li jednak dok?adnie wczytamy si? w umow? ubezpieczeniow?, zobaczymy, ?e nie b?dzie ono przydatne w wi?kszo?ci przypadków. Zwykle bowiem niesp?acenie chwilówki online nie wynika z powa?nych przyczyn (to raczej niewielki odsetek), a z niefrasobliwo?ci po?yczkobiorców, przecenienia swoich mo?liwo?ci finansowych, niedok?adnego przeanalizowania domowego bud?etu, czy wyst?pienia po drodze nag?ych, nieprzewidzianych wydatków. Takie przyczyny na pewno nie b?d? dla ubezpieczyciela dobr? wymówk?, by wyp?aci? odszkodowanie i pokry? sp?at? chwilówki online.

Ubezpieczenie b?dzie jednak obejmowa?o nast?puj?ce sytuacje:

  • utrat? zdrowia, która uniemo?liwia podj?cie pracy;
  • wypadki komunikacyjne skutkuj?ce d?ugotrwa?ym lub trwa?ym kalectwem;
  • ?mier? po?yczkobiorcy – dzi?ki ubezpieczeniu niesp?acona chwilówka online nie wejdzie do masy spadkowej i spadkobiercy nie b?d? musieli jej sp?aca?.

Jak wida?, s? to sytuacje wyj?tkowe, których ryzyko wyst?pienia jest niskie. Zwa?ywszy na cz?sto niewielkie wysoko?ci chwilówki, czasami opiewaj?ce tylko na kilkaset z?otych, nie zawsze wniesienie sporej op?aty b?dzie op?acalne.

Czy trzeba ubezpiecza? chwilówk? online?

Wi?kszo?? dost?pnych na rynku chwilówek online nie tylko nie wymaga wykupienia ubezpieczenia, ale te? w ogóle nie ma go w swojej ofercie. Nie wynika to bynajmniej z tego, ?e nie ma zainteresowania konsumentów, czy ?e chwilówki online s? produktami wybrakowanymi. Za wprowadzeniem takiego, a nie innego rozwi?zania przemawia raczej czysty pragmatyzm.

Chwilówki online s? zobowi?zaniami krótkoterminowymi, sp?acanymi najcz??ciej w ci?gu miesi?ca lub dwóch (ale to sporadyczne przypadki). W tak krótkim okresie ryzyko nag?ego pogorszenia si? sytuacji finansowej po?yczkodawcy i wyst?pienia komplikacji, które uniemo?liwia?yby mu sp?at? chwilówki, jest raczej niewielkie. Oczywi?cie, mo?e si? tak zdarzy?, ale ryzyko jest niskie. Dodatkowo, tak jak wspomnieli?my we wcze?niejszym paragrafie, przyczyn, które mog? spowodowa? wyp?at? ubezpieczenia, jest tylko kilka. W wi?kszo?ci po?yczkobiorcom by si? to w ogóle nie op?aca?o lub nikt by z nich nie korzysta?. Podpisywanie umowy z ubezpieczycielem by?oby wi?c strat? dla po?yczkobiorcy. Taka mo?liwo??, jest wi?c bardzo niespotykana, co nie oznacza jednak, ?e nie wyst?puje nigdy.

Chwilówki online na raty – tu warto wykupi? ubezpieczenie

Ubezpieczenie od braku sp?aty i zwi?zanych z tym konsekwencji mo?e by? oferowane przez instytucje pozabankowe. Maj? jednak zastosowanie w przypadku chwilówek online na raty. Wybór takiej formy sp?aty bardziej nara?a po?yczkobiorców na wyst?pienie komplikacji uniemo?liwiaj?cych sp?at?. Dodatkowo chwilówki online na raty wyst?puj? w znacznie wi?kszych kwotach, si?gaj?cych nawet kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych i du?o d?u?szym okresem sp?aty. Ten mo?e aktualnie wynie?? nawet 60 miesi?cy – w ci?gu pi?ciu lat mo?e zdarzy? si? naprawd? wiele.

Oczywi?cie, ubezpieczenie dalej nie jest popularne i nie zaoferuj? nam go wszyscy po?yczkodawcy. Znajdziemy go w?a?ciwie tylko w niektórych firmach, co sprawi, ?e wybór naszej idealnej chwilówki online na raty b?dzie znacznie ograniczony. Aktualnie na ubezpieczenie mo?emy liczy? w firmie Aasa (oraz innych, prowadzonych przez ni? markach) oraz Provident. W przypadku tej drugiej firmy mamy tak?e mo?liwo?? wykupienia pakietu medycznego.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *