1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówka za darmo na 1500 z?otych – gdzie tak? znajdziemy?

Chwilówka za darmo na 1500 z?otych – gdzie tak? znajdziemy?

pieniadze

Wysokie chwilówki to dzi? prawie codzienno??, a znalezienie zobowi?zania opiewaj?cego na kilka tysi?cy z?otych nie powinno nastr?cza? ?adnych problemów. Wi?kszo?? konsumentów poszukuj?cych ?ród?a gotówki celuje jednak w kwoty ?rednie, jak? jest 1500 z?otych. Wybór w?a?nie takiej wysoko?ci chwilówki mo?e by? optymalny – nie tylko pozwoli sfinansowa? swoje wydatki, ale te? sprawi, ?e zaci?gni?cie zobowi?zania b?dzie ?atwiejsze, równie? w przypadku chwilówki za darmo. Pytaniem kluczowym jest jednak to, gdzie chwilówka w takiej wysoko?ci zostanie udzielona i z jakich dodatkowych us?ug mo?emy skorzysta? w takim przypadku?

Czy trudno uzyska? chwilówk? za darmo na 1500 z?otych?

Przedstawiona kwota jest na tyle ma?a, ?e raczej nie powinno by? problemów z tym, by znale?? po?yczkodawc?, który zdecyduje si? udzieli? chwilówk? za darmo w?a?nie w takiej wysoko?ci. Wi?kszo?? z firm po?yczkowych nie tylko przewiduje w?a?nie tak? kwot? w ramach darmowej chwilówki, ale te? niekiedy znajdziemy j? o wiele wy?sz?. Po drugie, przy takich kwotach, darmowe chwilówki nie wymagaj? bardzo wysokiej zdolno?ci kredytowej – wi?kszo?? po?yczkodawców zgodzi si? udzieli? w?a?nie w takim kszta?cie i przychylniej spojrzy na ka?dego rodzaju dochody. Nie musimy wi?c szuka? chwilówki z najwi?ksz? przyznawalno?ci?, a mo?emy po prostu wybra? tak?, która jest w naszej sytuacji najlepsza. Niekiedy problemem nie b?dzie równie? niezbyt zadowalaj?ca historia kredytowa w BIK – przy do?? ma?ej kwocie chwilówki ryzyko nieoddania pieni?dzy nie b?dzie tak du?e.

Procedury, jakie dotycz? darmowych chwilówek s? bardzo proste i krótkie. Mo?na je otrzyma? w?a?ciwie bez formalno?ci i bez za?wiadcze?, dysponuj?c tylko dowód osobisty. Je?li tylko mamy indywidualne konto w banku, telefon komórkowy i regularne dochody – powinno si? uda?.

Gdzie znajdziemy chwilówki za darmo na 1500 z?otych?

Jak ju? zosta?o wspomniane, chwilówki za darmo w takiej kwocie nie jest trudno znale??. Tak? chwilówk? mo?emy otrzyma? ca?kowicie bez kosztów w:

 • Alegotówka – na 2000 z?otych mo?liwych/30 dni.
 • SMART Po?yczka – na 3000 mo?liwych/30 dni.
 • Kuki – na 3000 z?otych mo?liwych/30 dni.
 • Wonga – 1500 z?otych jest kwot? maksymaln?, ale za to mo?emy sp?aci? chwilówk? w ci?gu 61 dni. Nie jest to te? chwilówka za darmo, cho? jej koszty s? niewielkie i wynosz? tylko 10 z?otych.
 • Miloan – na 2000 z?otych mo?liwych/30 dni.
 • Szybka Gotówka – na 6000 z?otych mo?liwych/65 dni.
 • NetCredit – na 3000 z?otych mo?liwych/30 dni.
 • LendOn – na 3000 z?otych mo?liwych/45 dni.
 • Vivus – na 3000 z?otych mo?liwych/30 dni.
 • Halopo?yczka – na 2000 z?otych mo?liwych/30 dni.
 • Po?yczkaplus – na 2000 z?otych mo?liwych/30 dni.
 • Alfa Kredyt – na 2000 z?otych mo?liwych/30 dni.
 • Chwilówkomat – na 2000 z?otych mo?liwych/30 dni.
 • CreditStar – 1500 z?otych jest kwot? maksymaln?/30 dni.
 • Lime – na 3250 z?otych mo?liwych/30 dni.

Która chwilówka za darmo b?dzie najlepsza?

Jako ?e po?yczkodawców udzielaj?cych chwilówek za darmo z takimi parametrami jest bardzo du?o, wybór b?dzie opiera? si? raczej na pozosta?ych cechach chwilówki, które mog? pomóc w sp?acie lub zapewni? po?yczkobiorcy wi?kszy komfort po?yczania. W pierwszej kolejno?ci powinien on rozwa?y? te chwilówki za darmo, które maj? d?u?szy ni? standardowy okres sp?aty. B?d? to kolejno: LendOn, Extra Portfel, Wonga i Szybka Gotówka. Trzeba jednak pami?ta?, ?e zazwyczaj b?d? one dro?sze ni? zwyk?e chwilówki. Potencjalne koszty chwilówek za darmo te? s? wa?ne – b?dziemy musieli je ponie??, je?eli nie uda nam si? sp?aci? zobowi?zania w terminie.

Dla zwi?kszenia komfortu sp?aty chwilówki powinni?my zastanowi? si? jeszcze nad mo?liwo?ci? przed?u?enia okresu sp?aty lub refinansowania. Da do dodatkowy czas na sp?at? – zwykle 7, 14 lub 30 dni. Taka mo?liwo?? us?uga oferowana jest przez firmy: Vivus, LendOn, Szybka Gotówka, Po?yczkaplus, Halopo?yczka, czy Lime. Dopiero po tym mo?na zastanowi? si? nad cechami chwilówki, które mog? by? przydatne, ale raczej nie uratuj? z opresji: szybko?ci? udzielenia chwilówki czy ?atwo?ci? procesu po?yczkowego.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *