1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka ze 100% przyznawalno?ci? – czy to mo?liwe?

Chwilówka ze 100% przyznawalno?ci? – czy to mo?liwe?

Chwilówka ze 100% przyznawalno?ci? – czy to mo?liwe?

Chwilówka, w której po?yczk? otrzyma 100% sk?adaj?cych wniosek to bardzo cz?sto poszukiwany produkt. Co prawda, powszechnie wiadome jest, ?e wymagania pozabankowych instytucji po?yczkowych s? znacznie ni?sze ni? w instytucjach bankowych, a nawet w SKOK-ach, ale nie jest prawd? to, ?e po?yczk? otrzyma ka?dy. Wbrew obiegowej opinii, po?yczkodawcy skrupulatnie sprawdzaj? prawdopodobie?stwo tego, ?e po?yczka nie zostanie sp?acona i przyznaj? finansowanie tylko tym osobom, które maj? odpowiedni? zdolno?? kredytow?. Maj? przy tym oczywi?cie dowolno?? po?yczenia pieni?dzy – mog? udzieli? po?yczki tylko osobom o bardzo stabilnych finansach, ale mog? równie? pochyli? si? nad tymi z bardzo ci??k? sytuacj?.

100% przyznawalno?ci – gdzie szuka? ofert?

?aden rzetelny po?yczkodawca nie zagwarantuje 100-procentowej przyznawalno?ci po?yczek. Wr?cz przeciwnie, jeszcze przed z?o?eniem wniosku, ostrze?e swoich przysz?ych klientów o potencjalnych niebezpiecze?stwach p?yn?cych z nieprzemy?lanego po?yczania i wyznaczy kryteria po?yczkowe, które nale?y bezwzgl?dnie spe?ni?.

To, ?e nie znajdzie si? po?yczkodawcy, który nie udzieli gwarancji na przyznanie po?yczki, nie oznacza wcale, ?e ci??ko jest po?yczk? otrzyma?. Znajdzie si? wielu po?yczkodawców, u których ten wska?nik jest naprawd? wysoki, a nawet zbli?ony do maksymalnej warto?ci. Du?o zale?y od tego, pod wzgl?dem jakiej grupy docelowej jest profilowana konkretna marka.

Aby z powodzeniem znale?? po?yczkodawc?, który z najwi?kszym prawdopodobie?stwem zgodzi si? udzieli? po?yczki, mo?na szuka? w kilku kierunkach. Nie zawsze bowiem musi by? tak, ?e szanse na po?yczk? maj? tylko te osoby, które mog? pochwali? si? nieskaziteln? (ewentualnie w miar? dobr?) histori? kredytow?, maj? wysokie zarobki i ?adnych innych zobowi?za? finansowych.

Mo?na zauwa?y?, ?e wy?sza ni? zwykle przyznawalno?? b?dzie wyst?powa? w:

  • Po?yczkach bez BIK.
  • Po?yczkach bez KRD. Skierowane s? do osób z zad?u?eniem, a nawet zaj?ciem komorniczym. Najwi?ksz? zalet? tego typu po?yczek jest to, ?e ka?dy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, wi?c prawie ka?dy mo?e po?yczk? otrzyma?.
  • Po?yczkach pod zastaw. Zabezpieczeniem sp?aty po?yczki w tym wypadku jest zastawione dobro – samochód lub nieruchomo??, które zostan? przej?te przez po?yczkodawc?, gdy po?yczka nie b?dzie sp?acana. Taki rodzaj zobowi?zania zosta? wyprofilowany w szczególno?ci dla tych, którzy mog? spotka? si? z odmow? u innych po?yczkodawców.
  • Po?yczkach z por?czeniem. W tym przypadku firma po?yczkowa, np. RapidaMoney, jest w stanie udzieli? finansowania osobom z gorsz? sytuacj? finansow?, gdy? gwarancj? sp?aty po?yczki jest w por?czyciel. To w?a?nie on, bardziej ni? w?a?ciwy po?yczkobiorca, musi wykaza? si? zdolno?ci? kredytow?.
  • Po?yczkach spo?eczno?ciowych. Po?yczki udzielane osobom prywatnym przez inne osoby prywatne maj? t? zalet?, ?e tylko od inwestora zale?y, czy udzieli? po?yczki, czy nie. Dodatkowym plusem jest równie? to, ?e je?li jeden inwestor tego nie zrobi, to s? du?e szanse, ?e znajdzie si? kolejny. Taki typ po?yczania reprezentuje m.in. Fellow Finance.
  • Po?yczkach przyznawanych za pomoc? po?rednika. Ten sposób na zwi?kszenie szans na przyznanie po?yczki niecz?sto jest wymieniany, gdy? proces zaci?gni?cia po?yczki przebiega podobnie, jak w przypadku zwyk?ego po?yczkodawcy. Wniosek przetwarzany jest przez po?rednika, a nast?pnie przesy?any do tego po?yczkodawcy, który z najwi?kszym prawdopodobie?stwem udzieli po?yczki. Tego typu po?rednicy mog? osi?ga? ponad 90-procentow? przyznawalno??.

Po?yczki bez BIK i bez KRD – jak je uzyska??

Po?yczki bez BIK i bez KRD nie zawsze b?d? oznacza? to, ?e po?yczkodawca nie zweryfikuje tych rejestrów. Owszem, mo?e by? tak, ?e si? do nich nie odwo?a, a w zamian za to sprawdzi jeden z innych rejestrów d?u?ników nale??cych do BIG – ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej lub Infomonitor. Najcz??ciej jednak trzeba liczy? na to, ?e po prostu nie we?mie tych rejestrów pod uwag? lub mimo znalezienia negatywnych informacji o wnioskuj?cym, mimo wszystko udzieli po?yczki.

My?l?, która przy?wieca?a po?yczkodawcom w tym przypadku by?o zwi?kszenie dost?pno?ci dla osób, które mog? mie? mniejsze lub wi?ksze problemy finansowe. Z za?o?enia wi?c wi?ksze szanse na po?yczk? maj? ci, którzy co prawda nie znajduj? si? w finansowych tarapatach i nie s? d?u?nikami, ale równie? i ich zdolno?? mo?e pozostawia? wiele do ?yczenia. Nie bez powodu w ko?cu jedne z najwy?szych wska?ników przyznawalno?ci odnotowywane s? w?a?nie w takich firmach:

Po?yczki (nie) dla ka?dego

Firma, która zaoferuje po?yczk? niezale?nie od zdolno?ci kredytowej i ogólnej sytuacji finansowej, nie b?dzie firm? zaufan?. Nie tylko narazi na straty siebie, ale i po?yczkobiorc?. Cho? mo?liwo?? uzyskania po?yczki w sytuacji, gdy potrzeba gotówki jest niemal?e pal?ca, jest niew?tpliw? pokus?, lepiej wstrzyma? si? przed zbyt pochopn? decyzj?. Wi??e si? to przede wszystkim z ryzykiem tego, ?e po?yczkobiorca nie b?dzie w stanie odda? pieni?dzy, a zad?u?enie potrafi rosn?? w zastraszaj?cym tempie.

B?dzie to jednak niebezpieczne tak?e z innego powodu. Otrzymawszy odmow? udzielenia po?yczki w jednej z zaufanych, cz?sto widniej?cych w rankingach firm po?yczkowych, mo?e skusi? si? na podejrzan? ofert? tych pseudo-po?yczkodawców, którzy po?yczki nie udziel?, a jedynie pobior? wysokie op?aty za rozpatrzenie wniosku.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *