1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki bez BIK a brak dochodów – czy to mo?liwe?

Chwilówki bez BIK a brak dochodów – czy to mo?liwe?

karta kredytowa

Z roku na rok chwilówki bez BIK staj? si? coraz popularniejsze, pomimo tego, ?e ?wiadomo?? spo?eczna odno?cie historii kredytowej i sposobie naliczania scoringu ro?nie. Za wieloma osobami wci?? ci?gn? si? stare, niesp?acone na czas zobowi?zania i pomimo ?e te osoby maj? teraz relatywnie dobr? sytuacj? finansow?, nie mog? liczy? na kredyt w banku. Nie jest to jednak regu??, a zauwa?aln? cz??? po?yczkobiorców stanowi? osoby, które maj? i z?? histori? w BIK i nieciekaw? sytuacj? zawodow? – nie maj? dochodów lub nie mog? ich udokumentowa?. Czy one tak?e mog? liczy? na chwilówki bez BIK?

O czym ?wiadczy scoring w BIK?

Scoring BIK jest cz??ci? zdolno?ci kredytowej, ale nie jedyn?, i ?wiadczy bardziej o terminowo?ci po?yczkobiorcy, ni? o tym, czy ma ?rodki na utrzymanie, czy nie. Punkty w Biurze Informacji Kredytowej przyznawane oraz odejmowane s? odpowiednio za terminow? lub spó?nion? sp?at? zobowi?zania, ale znaczenia nie ma to, jakie zarobki ma osoba zainteresowana – jest to tylko wykaz  zobowi?za? z kilku ostatnich lat. Po?yczkodawca udzielaj?cy chwilówki bez BIK zagl?daj?c do tego rejestru, otrzymuje wi?c tylko cz??? interesuj?cych go danych i z pewno?ci? zapyta wnioskodawc? o to, z czego si? utrzymuje i o jak? kwot? chodzi w tym wypadku. Chwilówki bez BIK nie s? wi?c to?same z chwilówkami dla osób ze z?? sytuacj? finansow?, cho? przez wielu jest to tak postrzegane i niekiedy – niestety – idzie to w parze.

Czy bezrobotny mo?e stara? si? o chwilówk? bez BIK?

Aby odpowiedzie? na to pytanie, nale?y najpierw zada? inne: czy bezrobotny mo?e stara? si? o jak?kolwiek chwilówk?? Odpowied? na oba pytania zabrzmi wtedy: tak, ale pod pewnymi warunkami. Dotyczy to zarówno chwilówek bez BIK, jak i innych zobowi?za? pozabankowych.

Warunkiem koniecznym, by po?yczkodawca zaufa? swojemu klientowi, jest sta?y dochód. Nie musi on koniecznie pochodzi? z zatrudnienia, w zwi?zku z czym bezrobotni maj? spore szanse na otrzymanie chwilówki. Wa?ne jest jednak to, by cyklicznie co miesi?c na konto po?yczkobiorcy wp?ywa?a okre?lona suma pieni?dzy, nawet w minimalnej wysoko?ci. Utrzymywa? mo?na si? przecie? z zasi?ku lub – je?li ma si? dzieci – ze ?wiadczenia 500+, czy z alimentów. We wnioskach o chwilówki bez BIK (ale te? i o inne chwilówki) czasami pojawiaj? si? równie? pytania o ilo?? osób w gospodarstwie domowym i ewentualne dochody ma??onka, wi?c mo?na domy?la? si?, ?e ta kwota równie? zostanie wzi?ta pod uwag? podczas badania zdolno?ci kredytowej. Mo?liwo?ci jest mnóstwo, ale je?eli rzeczywi?cie chcemy otrzyma? chwilówk? bez BIK, musimy pami?ta? o jednej zasadzie – co miesi?c musimy otrzymywa? pewn? sum? pieni?dzy w wysoko?ci okre?lonej przez po?yczkodawc?.

Co, je?li pracuj? na czarno?

Konieczno?? osi?gania udokumentowanych dochodów ma zastosowanie równie? do osób, które pracuj? na czarno. Nawet je?li ich zarobki s? wysokie i z pewno?ci? sta? ich na chwilówk? bez BIK, ci??ko b?dzie udowodni? im, ?e rzeczywi?cie s? w stanie sp?aci? zaci?gni?te zobowi?zanie.

Wpisanie samej wysoko?ci dochodów we wniosku nie zawsze wchodzi w gr?. Ogrom wniosków wymaga bowiem podania tak?e ?ród?a tych dochodów, a niektóre nawet dane kontaktowe pracodawcy. Tylko nieliczne dopuszczaj? wpisanie wy??cznie wysoko?ci miesi?cznych wp?ywów i wydatków. Jest to dzia?anie nieco ryzykowne, zwa?ywszy na to, ?e chwilówki bez BIK nie s? znowu tak powszechne na polskim rynku pozabankowym – prawdopodobie?stwo, ?e uda nam si? trafi? na po?yczkodawc? nieweryfikuj?cego tej informacji jest niskie.

Chwilówki bez BIK dla bezrobotnych to spore ryzyko

Je?li w chwilówkach bez BIK upatrujemy jedynego sposobu na finansowy ratunek, czy przys?owiowej brzytwy, której chwyta si? ton?cy, to zdecydowanie warto jeszcze raz przemy?le?, czy potrzeba ich zaci?gni?cia jest rzeczywi?cie pal?ca. Kiedy?, i to ca?kiem nied?ugo, przyjdzie przecie? t? chwilówk? sp?aci?, cz?sto powi?kszon? o dodatkowe koszty. W takim przypadku sami po?yczkodawcy nie polecaj? takiego wyboru, a najwi?kszy nacisk k?adziony jest przez nich nie na liczb? po?yczkobiorców, a na jako?ci wspó?pracy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *