1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówki bez BIK do 5000 z?otych

Chwilówki bez BIK do 5000 z?otych

pozyczka bez bik

Poszukiwanie chwilówki bez BIK nie powinno napotka? ?adnych przeszkód, by zako?czy? si? sukcesem. Nie jest to produkt rzadki i ob?o?ony dodatkowymi, wymagaj?cymi warunkami do spe?nienia. Mo?na si? jednak zastanawia?, czy chwilówki bez BIK nie przedstawiaj? sytuacji „co? za co?”, gdy w zamian za bardziej pob?a?liwe podej?cie do historii kredytowej oferuje si? mniej atrakcyjne warunki, takie jak mniejsze kwoty chwilówki. Czy w takim przypadku, wnioskuj?c o do?? wysok? kwot? 5000 z?otych, wi?ksze jest ryzyko odrzucenia wniosku?

Na czym polegaj? chwilówki bez BIK?

Chwilówki bez BIK w potocznym rozumieniu tego poj?cia to chwilówki, przy których po?yczkodawca nie sprawdzi historii kredytowej wnioskuj?cego w bazie danych Biura Informacji Kredytowej. Owszem, zdarzy si? równie? i tak, jakkolwiek obecnie wi?kszo?? po?yczkodawców wspó?pracuje z tym rejestrem i najprawdopodobniej zweryfikuje po??dane informacje. Ró?nica polega na tym, ?e nawet je?li znajd? tam niewielkie opó?nienia w sp?acie, mog? udzieli? po?yczki, je?li poza tym wnioskodawca spe?nia wszystkie inne wymagania. Jest to wi?c szansa na pieni?dze dla tych, którzy w przesz?o?ci pope?nili b??dy w sp?acie i przez to s? wykluczeni z otrzymania kredytu, a nawet innych zobowi?za? pozabankowych.

Ile pieni?dzy mog? zaoferowa? chwilówki bez BIK?

Osoby interesuj?ce si? chwilówkami bez BIK maj? ró?ne potrzeby i odbiegaj? one znacz?co od tego, czego mog?yby potrzebowa? osoby z dobr? histori? kredytow?. Cho? przyj??o si? uwa?a?, ?e chwilówki bez BIK mog? by? mniej korzystne (zarówno pod wzgl?dem oferty, jak i kosztów), to nale?y zauwa?y?, ?e wszyscy po?yczkodawcy oferuj?cy takie chwilówki nie ró?nicuj? swojej oferty i jest ona dok?adnie taka sama dla wszystkich klientów.

Mo?na si? jednak zastanawia?, czy i jak z?y scoring w BIK wp?ynie na ostateczn? wysoko?? udzielonej chwilówki – w ko?cu nie ka?dy mo?e otrzyma? maksymaln? dost?pn? kwot?. Je?li po?yczkodawca zdecyduje si? zawrze? w swojej ofercie chwilówki bez BIK, to z pewno?ci? maksymalna kwota jest dost?pna nawet dla osób z nieco splamion? histori? kredytow?. Oczywi?cie musi on spe?ni? wszystkie inne warunki, szczególnie finansowe.

Jak otrzyma? chwilówk? bez BIK na 5000 z?otych?

Wspomniane wcze?niej warunki, które musz? by? spe?nione przez osob? wnioskuj?c? o chwilówk? bez BIK na tak wysok? kwot?, dotycz? przede wszystkim:

 • wysoko?ci i rodzaju zarobków – je?li mamy stabilne ?ród?o dochodów i to w wysoko?ci pozwalaj?cej na swobodn? sp?at? zobowi?zania, nie ma przeszkód w tym, by otrzyma? chwilówk? bez BIK nawet w maksymalnej kwocie. Oczywi?cie du?e znaczenie ma równie? status zatrudnienia – je?li jest to umowa o prac? na czas nieokre?lony, nasze szanse wzrastaj?, cho? firmy po?yczkowe nie dyskredytuj? ?adnych innych ?róde?.
 • ewentualnych d?ugów – historia kredytowa nie jest tak du?ym problemem dla po?yczkodawcy, ale d?ugi ju? nim b?d?. Trzeba si? liczy? z tym, ?e chwilówki bez BIK wymagaj? przy tym czystych rejestrów d?u?ników KRD, ERIF, czy BIG Infomonitor.

Gdzie mog? otrzyma? chwilówki bez BIK na 5000 z?otych?

Firmy, które oferuj? chwilówki bez BIK, to duzi i zaufani po?yczkodawcy, niekiedy nawet oferuj?cy jedne z najwi?kszych kwot na rynku. Ograniczeniem, z którym mo?e spotka? si? po?yczkobiorca jest jednak to, czy aplikuje on po raz pierwszy, czy ju? kiedy? korzysta? z us?ug danego po?yczkodawcy. Pierwsza chwilówka zwykle bowiem jest nieco ni?sza od kolejnych, ale taka zasada ma zastosowanie do wszystkich klientów, nie tylko tych korzystaj?cych z chwilówki bez BIK.

5000 z?otych jest kwot? do?? wysok?, nawet jak na normalne standardy, ale mo?emy j? znale?? w:

 • LendOn – 6000 z? dla sta?ych klientów/2500 z? w pierwszej chwilówce;
 • Creditstar – 5000 z?/1500 z?;
 • Extra Portfel – 6000 z?/3000 z?;
 • Miloan – 5000 z?/1500 z?;
 • Via SMS – 5000 z?/1500 z?;
 • Alegotówka – 5000 z?/2000 z?;
 • Szybka Gotówka – 7000 z?/6000 z?.

Trzeba jednak pami?ta?, ?e chwilówki bez BIK to spore u?atwienie, ale mimo wszystko warto inwestowa? w dobr? histori? kredytow? – bardzo u?atwia to ?ycie i stwarza wiele mo?liwo?ci.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *