1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki bez BIK – jakie nios? zagro?enia?

Chwilówki bez BIK – jakie nios? zagro?enia?

bez bik

O tym, ?e chwilówki, jak ka?de zobowi?zanie finansowe, mog? wi?za? si? z pewnymi zagro?eniami, powinien wiedzie? ka?dy odpowiedzialny po?yczkobiorca. Ryzyko wyst?pienia pewnych niepo??danych skutków jeszcze bardziej nios? ze sob? chwilówki bez BIK. Konieczno?? zaci?gni?cia takowych mo?e oznacza? problemy finansowe i niemo?no?? poradzenia sobie ze sp?at? w?asnych zobowi?za?. ?wiadomy konsument kilkukrotnie przeanalizuje wszystkie wady i zalety chwilówek bez BIK i zastanowi si?, czy rzeczywi?cie b?dzie w stanie uchroni? si? przed zagro?eniami. Powinien wiedzie?, czym si? nara?a i w ostateczno?ci wybra? inne rozwi?zanie.

Czy chwilówki bez BIK mog? by? korzystne?

Fakt, ?e wielu zaufanych i dobrze zarabiaj?cych po?yczkodawców nie ucieka przed chwilówkami bez BIK (co mo?na sprawdzi? w naszym rankingu chwilówek bez BIK), mo?e oznacza?, ?e udzielenie takowej mo?e by? korzystne zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Po?yczkodawca zyskuje, bo mo?e zyska? dodatkowych klientów, dla po?yczkobiorcy natomiast jest to czasami jedyna mo?liwa forma zdobycia gotówki w nag?ej potrzebie.

Chwilówki bez BIK b?d? jednak korzystne pod pewnymi warunkami. Kierowane s? bardziej do tych osób, których obecna sytuacja finansowa nie przedstawia si? fatalnie, ale by? mo?e ci?gn? si? za nimi b??dy z przesz?o?ci w postaci opó?nie? w sp?acie poprzednich zobowi?za? odnotowanych w BIK. Poza tym maj? odpowiedni? zdolno?? kredytow?, a co za tym idzie – realn? mo?liwo?? sp?aty chwilówki bez BIK w terminie. Poza tym, taki rodzaj zobowi?zania „dla zapominalskich” jest ?wietnym (i cz?sto jedynym) sposobem na podreperowanie swojego raportu w Biurze Informacji Kredytowej, jego uwiarygodnienie i podniesienie swojej atrakcyjno?ci w oczach instytucji finansowych. Terminowa sp?ata chwilówki bez BIK mo?e w tym bardzo pomóc.

Spirala zad?u?enia to nie mit

Negatywne wpisy w BIK mog? ?wiadczy? o tym, ?e w przesz?o?ci mieli?my problemy finansowe, które nie pozwala?y sp?aca? swoich zobowi?za? na czas. By? mo?e te problemy dalej s? aktualne lub po prostu mamy z?e nawyki p?atnicze i nie umiemy zarz?dza? swoim bud?etem. Prawdopodobie?stwo tego, ?e historia si? powtórzy, jest niestety wysokie. Dodatkowa ?atwo?? w uzyskaniu takiego zobowi?zania mo?e natomiast sk?ania? konsumentów do tego, by po chwilówki bez BIK si?ga? nie tylko w stanie najwy?szej konieczno?ci, ale w ka?dej sytuacji, w której mo?emy si? bez pieni?dzy obej??.

Niski miesi?czny bud?et, czy zad?u?anie si? niewspó?miernie do w?asnych mo?liwo?ci niechybnie prowadzi do tego, ?e w pewnym momencie zabraknie na sp?at? zobowi?zania, a my nie b?dziemy mogli po?yczy? ju? w ?adnym miejscu i utracimy p?ynno?? finansow?.

Pogorszenie swojej historii kredytowej i desperacja

Za niesp?acenie chwilówki bez BIK gro?? dok?adnie takie same konsekwencje jak za niesp?acenie ka?dego innego zobowi?zania. B?d? to koszty karne za zw?ok?, koszty windykacji, a nawet ewentualnego post?powania s?dowego i komorniczego. To sytuacje, które nie tylko drenuj? portfel, ale te? uniemo?liwiaj? pozyskanie pieni?dzy gdziekolwiek indziej.

Brak ?róde? finansowania mo?e z kolei wp?yn?? na podejmowanie nierozs?dnych kroków. Jednym z nich jest zwrócenie si? w stron? podejrzanych firm, chwal?cych si?, ?e udzielaj? chwilówek bez BIK, chwilówek dla zad?u?onych i chwilówek z komornikiem. Zwykle taki instytucje s? nieuczciwe i licz? na wielokrotne zyski ze zdesperowanych klientów.

Odpowiedzialne chwilówki bez BIK

Odpowiedzialno??, która le?y po stronie po?yczkobiorców, jest w przypadku chwilówek bez BIK ogromna. Dlatego, w trosce od swoje finanse, powinien zwróci? uwag? na to, ile i od kogo po?ycza. Nie ma potrzeby korzystania z niesprawdzonych ?róde?, je?eli chwilówki bez BIK mog? zosta? zaproponowane przez zaufanych ju? po?yczkodawców: Via SMS, LendOn, czy Extra Portfel. Zwró?my te? uwag? na wysoko?? zobowi?zania. W szczególnych sytuacjach – a tak? niew?tpliwe jest konieczno?? zaci?gni?cia chwilówki bez BIK – powinno zadowoli? si? mniejszymi kwotami. W razie problemów, ich niesp?acenie nie b?dzie tak dotkliwe.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *