1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki bez prowizji – czy takie istniej??

Chwilówki bez prowizji – czy takie istniej??

bez prowizji

W przekonaniu wi?kszo?ci Polaków chwilówki s? bardzo drog? form? finansowania i – je?li nie ma ku temu absolutnej potrzeby – nie powinno si? po nie si?ga?. Ani jedno, ani drugie stwierdzenie nie musi by? prawd? i, cho? chwilówki rzeczywi?cie s? dro?sze ni? kredyt w banku, to w wielu przypadkach mog? okaza? si? bardziej atrakcyjne cenowo. Po?yczkodawcy cz?sto decyduj? si? zrezygnowa? z cz??ci lub z ca?o?ci kosztów. Na takie oferty zdecydowanie warto zwróci? uwag?.

Z jakimi kosztami wi??? si? chwilówki?

Podstaw? odpowiedzialnego korzystania z chwilówki jest zaznajomienie si? z op?atami, które mog? wi?za? si? z tego typu zobowi?zaniem. Nie chodzi tylko o to, ?eby wiedzie?, ile zap?aci si? za jedn?, konkretn? chwilówk?, ale te? o to, by wiedzie?, czego mo?na si? spodziewa?, kiedy zdecyduje si? na zaci?gni?cie kolejnej, w innej firmie. Pozwoli mu to na wybór chwilówki uczciwej, udzielanej w zgodzie z prawem i najlepszej dla niego, je?eli b?dzie zna? przekrój kosztowy i op?acalno?? ofert.

Pierwszymi odpowiedziami, jakie przychodz? na my?l, gdy s?yszy si? o kosztach chwilówki, s? oprocentowanie oraz prowizja. Rzeczywi?cie, s? to najcz??ciej spotykane op?aty, które naliczaj? po?yczkodawcy. Warto jednak wiedzie?, ?e instytucja pozabankowa ma prawo naliczy? równie? inne – takie jak op?ata przygotowawcza, czy op?ata administracyjna. Ze wzgl?du na krótkoterminowy charakter chwilówek b?d? one wyst?powa?y relatywnie rzadko, a spotka? je mo?na w?a?ciwie tylko w przypadku chwilówek na raty.

Warto wiedzie? równie?, ?e jedyn? op?at?, któr? nale?y wnie??, zanim jeszcze otrzyma si? chwilówk?, jest op?ata weryfikacyjna. S?u?y ona potwierdzeniu to?samo?ci wnioskodawcy i w uczciwej firmie wynosi nie wi?cej ni? 1 z?oty. ??czna wysoko?? wszystkich op?at za chwilówk? nie powinna przekroczy? 30% kwoty zobowi?zania.

Czy istniej? chwilówki bez prowizji?

W szczególnych przypadkach po?yczkodawca mo?e zrezygnowa? z pobierania prowizji za udzielenie chwilówki. Nie oznacza to wcale, ?e zostan? pobrane inne op?aty, wy?sze ni? sama prowizja. W takich przypadkach chwilówki nie wi??? si? nie tylko z prowizj?, ale równie? i ze wszystkimi innymi kosztami, poza op?at? weryfikacyjn? (ale wcale nie musi jej by?, je?li po?yczkodawca oferuje mo?liwo?? b?yskawicznej weryfikacji za pomoc? aplikacji).

S? to tak zwane chwilówki za darmo, lub inaczej mówi?c – chwilówki za 0 z?otych. Zwró?my uwag? na RRSO takiej chwilówki – je?eli jest na poziomie 0%, to mo?emy mie? pewno??, ?e nie spotkamy si? z ?adnymi ukrytymi op?atami. Z chwilówek za darmo mo?na korzysta? nawet wielokrotnie, ale – uwaga – tylko je?li b?dziemy zaci?ga? je w ró?nych firmach. Darmowe chwilówki s? bowiem promocyjn? ofert? dla nowych klientów, a im tak?e przys?uguj? tylko wtedy, gdy sp?ac? je na czas.

Aktualnie spotkamy si? z wieloma ofertami chwilówek bez kosztów. Mog? si? one ró?ni? pod wzgl?dem wysoko?ci kwot, okresów sp?aty, czy innych udogodnie?, które mog? interesowa? po?yczkobiorc?. Warto wi?c na wst?pie zainteresowa? si? porównywark? chwilówek. Wszystkie znalezione w niej oferty b?d? zaufane i oferuj?ce us?ugi firm z dobrze ugruntowan? pozycj? na rynku: NetCredit, Via SMS, Vivus, Filarum, Extra Portfel, Kuki, czy Polo?yczka.

Czym jest chwilówka bez odsetek?

Chwilówka bez odsetek, a chwilówka bez kosztów s? okre?leniami niekiedy u?ywanymi równowa?nie. Nie dajmy si? jednak wprowadzi? w b??d – chwilówki bez odsetek jak najbardziej istniej?, ale nie b?d? wykazywa?y si? RRSO równym 0%. Po?yczkodawcy w takim przypadku zrezygnuj? tylko z naliczenia oprocentowania nominalnego, które obecnie wynosi maksymalnie 10% w skali roku, a jedynym kosztem chwilówki pozostanie prowizja, która jest tzw. kosztem pozaodsetkowym.

Odsetki nie stanowi? wi?kszo?ci kosztów chwilówki, ale wci?? rezygnacja z ich naliczania mo?e by? ulg? dla po?yczkobiorcy. Tak? taktyk? przyjmuje obecnie przynajmniej kilku po?yczkodawców: ?atwy Kredyt, Wonga, Wandoo, Via SMS, Alfa Kredyt. Ten ostatni przedstawia te? jedn? z najta?szych chwilówek w Polsce, wi?c chwilówka bez odsetek mo?e by? naprawd? korzystna.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *