1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki bez sprawdzania baz d?u?ników i BIK – gdzie szuka??

Po?yczki bez sprawdzania baz d?u?ników i BIK – gdzie szuka??

Gotówka od r?ki

Spis tre?ci

Cz?sto poszukiwane przez konsumentów s? po?yczki bez sprawdzania baz d?u?ników i BIK oraz chwilówki dla zad?u?onych. Nie wszystkie firmy po?yczkowe gotowe s? jednak rezygnowa? z weryfikacji swoich klientów w takich rejestrach. Trend na rynku jest wr?cz przeciwny i d??y do jak najbardziej kompleksowej weryfikacji po?yczkobiorców. Nie oznacza to jednak, ?e nie mo?na znale?? firm po?yczkowych, które proponuj? chwilówki z komornikiem lub po?yczki bez sprawdzania baz d?u?ników.

Postanowili?my przeanalizowa? ofert? po?yczkodawców pozabankowych pod k?tem weryfikacji klientów. Sprawdzili?my, w jakich rejestrach weryfikowane s? osoby wnioskuj?ce o chwilówk? w poszczególnych firmach po?yczkowych. Wyniki naszej analizy przedstawiamy poni?ej.

Dlaczego jedne firmy sprawdzaj? bazy d?u?ników, a inne – nie.

O ile ka?dy bank jest zobligowany do tego, ?eby sprawdza? kredytobiorc? w rejestrze Biura Informacji Kredytowej (BIK) i w kilku innych bazach danych, o tyle w przypadku firm po?yczkowych panuje wi?ksza elastyczno?? pod tym wzgl?dem. Cz?sto to du?y atut po?yczkodawców pozabankowych. To pozwala im proponowa? nie tylko chwilówki bez za?wiadcze?, ale równie? po?yczki dla osób maj?cych wi?ksze lub mniejsze problemy finansowe oraz k?opoty z regulowaniem swoich d?ugów.

Od razu trzeba jednak podkre?li?, ?e bark weryfikacja w bazach d?u?ników i BIK oznacza wi?ksze ryzyko dla po?yczkodawcy. To ryzyko jest najcz??ciej rekompensowane dro?szymi po?yczkami. Innymi s?owy, za brak weryfikacji zap?acimy wi?cej, po?yczaj?c pieni?dzy ni? w przypadku ofert po?yczek z weryfikacj? w bazach.

Jednak czasami s? takie sytuacje, ?e zmuszaj? konsumentów do poszukiwania po?yczek bez weryfikacji w bazach d?u?ników nawet za cen? dro?ej po?yczonych pieni?dzy. W?a?nie dla takich osób przygotowali?my poni?sze informacje.

Bazy d?u?ników w Polsce

W Polsce dzia?a kilka baz d?u?ników oraz kilka rejestrów, w których przechowywane s? informacje na temat po?yczkobiorców i kredytobiorców, nawet takich, którzy w terminie sp?acaj? swoje zobowi?zania. Nie zawsze bowiem obecno?? w jakim? rejestrze jest czym? negatywnym.

Zacznijmy od baz d?u?ników. Z tego spisu eliminujemy jednak od razu pa?stwowy Krajowy Rejestr D?u?ników Niewyp?acalnych (KRDN) z tego wzgl?du, ?e ?adna z firm po?yczkowych dzia?aj?cych w Polsce nie weryfikuje w tej bazie klientów. Je?li to si? w przysz?o?ci zmieni, oczywi?cie dokonamy aktualizacji przedstawionych tu informacji.

Pozosta?e bazy d?u?ników to:

 • BIG InfoMonitor S.A. – to podmiot, który dzia?a na rynku od 2003 roku, a od 2009 roku jest cz??ci? Grupy BIK. Z tego wzgl?du jako jedyne Biuro Informacji Gospodarczej ma dost?p do rejestru BIK i do Bankowego Rejestru. Warto o tym pami?ta?, bo wtedy cz?sto weryfikacja w BIG InfoMonitor oznacza jednocze?nie sprawdzanie w BIK i Bankowym Rejestrze. Ta baza d?u?ników zbiera informacje o przeterminowanym zad?u?eniu nie tylko firm, ale równie? i osób fizycznych. Je?li kto? zatem ma niezap?acone faktury, rachunki czy raty albo komornika, ten z du?ym prawdopodobie?stwem figuruje w tej bazie. Zad?u?enie musi jednak wynosi? co najmniej 200 z?, a 60 dni min??o od daty p?atno?ci. Poza tym d?u?nik musi zosta? poinformowany przez wierzyciela 2 tygodnie wcze?niej, ?e zostanie wpisany do BIG InfoMonitor. W tej bazie znajduje si? ju? ponad 74 mln informacji gospodarczych.

 

 • Krajowy Rejestr D?ugów (KRD) – to najstarsze biuro informacji gospodarczej, jakie dzia?a w Polsce. Na rynku obecne jest od 2003 roku. Warto doda?, ?e to w?a?nie KRD przyznaje certyfikaty Rzetelna Firma. Z drugiej strony to w?a?nie w tym rejestrze znale?? mo?na firmy, które maj? d?ugi i nie reguluj? swoich zobowi?za?. Jednak to nie wszystko. Krajowy Rejestr D?ugów to jedna z najwi?kszych baz d?u?ników w Polsce i znajduj? si? tam równie? dane osób fizycznych. Bardzo wielu po?yczkodawców korzysta w?a?nie z tego rejestru. Aby tam trafi?, wystarczy nie sp?aca? po?yczki, nie p?aci? rachunków za media domowe, a nawet mie? niezap?acone mandaty. Ma?o tego, nawet d?u?nicy alimentacyjni trafiaj? do KRD. Osoby fizyczne musz? mie? d?ug w wysoko?ci co najmniej 200 z?, a firmy – 500 z?, aby mog?y zosta? wpisane do bazy KRD.

 

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – jest polskim podmiotem, równie? od lat obecnym na naszym rynku. Obecnie jego w?a?cicielem jest Grupa Kruk, która specjalizuje si? w windykacji i odzyskiwaniu d?ugów. Dane przechowywane s? tam zarówno na temat firm, jak i osób fizycznych. Trzeba mie? jednak ?wiadomo??, ?e w rejestrze ERIF znajduj? si? nie tylko negatywne informacje, ale równie? pozytywne. To oznacza, ?e mo?na si? tam znale??, nawet gdy sp?aca si? swoje zobowi?zania w terminie. Wtedy jednak taka obecno?? w ERIF jest korzystna i mo?e nawet przy?pieszy? przyznanie po?yczki. Pozytywne informacje oznaczaj? przecie?, ?e klient jest solidny, uczciwy i wiarygodny. W rejestrze ERIF znajduje si? ponad 53 mln informacji gospodarczych. Wida? zatem, ?e to nieco mniejsza baza danych ni? wcze?niej wymienione rejestry.

 

 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) – ten rejestr dzia?a równie? od 2003 roku, ale obecn? nazw? zyska? dopiero w 2012 roku. W?a?cicielem KBIG jest szwajcarska Grupa CRIF AG, specjalizuj?ca si? w analizach finansowych i ocenie ryzyka finansowego. KBIG nieco ró?ni si? od pozosta?ych BIG-ów, poniewa? koncentruje si? przede wszystkim na danych z zagranicy. Je?li zatem kto? nie zap?aci? rachunków poza Polsk? lub przesta? tam sp?aca? po?yczki, prawdopodobnie znajdzie si? w bazie KBIG. Ten rejestr gromadzi dane przede wszystkim z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Nale?y jednak podkre?li?, ?e to baza danych du?o mniejsza ni? pozosta?e BIG-i.

 

 • Bankowy Rejestr Zwi?zku Banków Polskich (ZBP) – chocia? ta baza danych dedykowana jest przede wszystkim bankom, to równie? korzysta z niej wiele firm po?yczkowych. Rejestr jest prowadzony przez Zwi?zek Banków Polskich i obejmuje tak?e zad?u?enia na rachunkach bankowych. Aby si? tam znale??, d?ug musi by? przeterminowany o co najmniej 2 miesi?ce, a zaleg?o?? musi wynosi? minimum 200 z? w przypadku osób fizycznych oraz 500 z? w przypadku firm.

 

Po?yczki bez baz d?u?ników

Poni?ej przygotowali?my tabel? pokazuj?c?, z jakich baz d?u?ników korzystaj? poszczególne firmy po?yczkowe.

 

 

Firma po?yczkowa BIG InfoMonitor KRD ERIF KBIG Rejestr Bankowy
Ferratum Money TAK TAK TAK NIE NIE
ZAPLO TAK TAK TAK TAK TAK
Super Grosz TAK TAK TAK TAK TAK
VIVUS TAK TAK TAK TAK TAK
HapiPo?yczki TAK TAK TAK NIE TAK
MoneyMan NIE NIE NIE NIE NIE
Ekstraportfel TAK TAK TAK TAK NIE
Smart Po?yczka NIE TAK TAK TAK NIE
Wandoo TAK TAK TAK TAK NIE
Solven NIE TAK NIE TAK NIE
Efino TAK TAK TAK TAK NIE
Autokapital TAK TAK TAK NIE NIE
Rapida Money NIE NIE NIE NIE NIE
SMS Kredyt TAK TAK TAK NIE NIE
NetCredit TAK TAK TAK NIE NIE
?atwyKredyt TAK TAK TAK TAK NIE
Alegotówka TAK TAK TAK NIE NIE
Filarum TAK TAK TAK TAK NIE
InCredit TAK TAK TAK NIE NIE
Superrata TAK TAK TAK NIE NIE
Aasa TAK TAK TAK NIE TAK
Credissimo TAK NIE NIE NIE NIE
LendOn TAK TAK TAK TAK TAK
Tani Kredyt NIE NIE NIE TAK NIE
Visset TAK TAK TAK NIE NIE
SzybkaGotówka NIE TAK NIE NIE NIE
Chwilówkomat TAK TAK TAK TAK NIE
Kuki TAK TAK TAK TAK NIE
Miloan TAK TAK TAK NIE NIE

 

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest postrzegane przez wielu Polaków jako rejestr, który utrudnia zaci?gni?cie kredytu lub po?yczki i nale?y si? go wystrzega?. Niektóre osoby twierdz?, ?e obecno?? w BIK to katastrofa i problem. W rzeczywisto?ci ka?dy, kto zaci?gn?? kredyt w banku, trafia do rejestru BIK. Nie jest to bowiem baza osób maj?cych problemy ze sp?at?, ale po prostu rejestr osób korzystaj?cych z kredytów. Równie? coraz wi?cej firm po?yczkowych wspó?pracuje z BIK – obecnie nawet 90% z nich.

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje dane ponad 24 mln osób. Trzeba mocno podkre?li?, ?e wi?kszo?? z tych danych jest pozytywna i ?wiadczy o solidno?ci po?yczkobiorców. Dlatego cz?sto warto znale?? si? w BIK, bo to mo?e u?atwi? zaci?gni?cie po?yczki.

Niestety, gorzej, gdy kto? ma z?? histori? kredytow?, bo spó?nia? si? ze sp?at? po?yczek lub w ogóle ich nie sp?aca?. Takie negatywne dane przechowywane s? przez 5 lat od uregulowania d?ugów. Mog? jednak stanowi? problem przy po?yczaniu pieni?dzy w instytucjach finansowych. Wtedy trzeba szuka? po?yczek bez BIK.

Po?yczki bez BIK

Poni?ej przygotowali?my list? firm po?yczkowych, które nie weryfikuj? klientów w BIK:

kuki.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Netcredit logo
Ocena: 3.77
(ilość ocen: 22)
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Solven logo
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 16)
Kwota pożyczki

500 - 8000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Viasms logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Mo?esz sam sprawdzi?, gdzie firma po?yczkowa sprawdza klientów!

Bez problemu ka?dy mo?e sprawdzi? samemu, jakie rejestry d?u?ników sprawdza wybrana firma po?yczkowa i czy korzysta z danych gromadzonych przez BIK. Najlepsze ?ród?o takich informacji to oczywi?cie strona internetowa po?yczkodawcy. Tam najcz??ciej mo?na znale?? informacj? o weryfikacji w dwóch miejscach. Naj?atwiej skorzysta? z dzia?u FAQ, czyli najcz??ciej zadawanych pyta?. Tam zwykle firmy po?yczkowe podaj?, jakie rejestry sprawdzaj?.

Z uwagi na to, ?e musimy wyrazi? zgod?, aby zosta? zweryfikowani w danym BIG-u lub BIK-u, taka zgoda jest do??czana zwykle do umowy o po?yczk?. Zatem ta w?a?nie umowa, która przewa?nie jest udost?pniana na stronie www po?yczkodawcy, równie? dostarczy nam wyczerpuj?cych danych.

Najwygodniej jednak skorzysta? z informacji publikowanych w naszym portalu. U nas najszybciej dowiesz si?, gdzie poszczególne firmy po?yczkowe sprawdzaj? swoich klientów. Do tego nasze informacje s? zawsze aktualne, o co dbaj? nasi redaktorzy.

Jak sprawdzi?, czy jeste?my w bazach d?u?ników?

Gdy wiadomo ju?, jakie rejestry d?u?ników weryfikuje wybrana firma po?yczkowa, warto sprawdzi?, czy znajdujemy si? w danej bazie. W BIK b?dziemy na pewno, je?li sp?acamy kredyt bankowy. Je?li natomiast sp?acamy po?yczk? pozabankow?, nie oznacza to, ?e automatycznie znale?li?my si? równie? w tym rejestrze. Nie wszyscy po?yczkodawcy wspó?pracuj? z BIK. Aby sprawdzi? nasze dane w tym rejestrze, wystarczy zamówi? raport na swój temat online na stronie www BIK. Raz w roku mo?na to zrobi? bezp?atnie.

W przypadku BIG InfoMonitor S.A. równie? mo?na pobra? raport o sobie, który potwierdzi, czy znajdujemy si? w tej bazie danych. Wystarczy zarejestrowa? si? na stronie system.big.pl i tam poda? dane z dowodu osobistego. Warto pami?ta?, ?e wierzyciel nie musi informowa?, ?e wpisa? nas do danego BIG-u, ale za to 14 dni wcze?niej musi przes?a? wezwanie do zap?aty z informacj? o mo?liwo?ci wpisania do takiej bazy. Aby znikn?? z BIG InfoMonitor, trzeba sp?aci? d?ug. Wtedy wierzyciel ma 14 dni na usuni?cie nas z tego rejestru.

Sprawdzenie, czy figurujemy w rejestrze KRD, równie? wi??e si? z konieczno?ci? za?o?enia tam konta w Panelu Klienta. Potem konieczne jest podanie danych z dowodu osobistego, potwierdzenie adresu e-mail i numeru telefonu. Potrzebna jest jeszcze weryfikacja, któr? mo?na wykona? na dwa sposoby:

 • przelew weryfikacyjny na 1 z? z w?asnego konta bankowego;
 • przes?anie skanu dowodu osobistego.

Po weryfikacji wybiera si? opcj? „Sprawd? mój PESEL” i przechodzi si? do zak?adki „Raporty”, gdzie mo?emy sprawdzi? informacje, jakie przechowuje na nasz temat KRD. Je?li chcemy znikn?? z tego rejestru, procedura jest podobna jak w innych BIG-ach: trzeba sp?aci? zad?u?enie, a wierzyciel musi nas wykre?li? z bazy KRD w ci?gu 14 dni.

Aby natomiast sprawdzi?, czy figurujemy w bazie ERIF, nale?y zarejestrowa? si? na stronie infokonsument.pl. Rejestracja jest bezp?atna. Za darmo mo?na przejrze? raport o sobie raz na pó? roku. ERIF proponuje tak?e us?ug? sta?ego monitoringu statusu, ale to p?atna opcja.

Powy?sze rejestry s? najpopularniejsze w?ród firm po?yczkowych. Pozabankowi po?yczkodawcy zmieniaj? jednak czasami bazy d?u?ników, które sprawdzaj?. Warto zatem na bie??co sprawdza? te informacje. Zapraszamy do naszego portalu, gdzie zawsze b?dziecie najlepiej poinformowani, a dane s? zawsze aktualne!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *