1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki bez za?wiadcze? – czy nasz pracodawca si? o nich dowie?

Chwilówki bez za?wiadcze? – czy nasz pracodawca si? o nich dowie?

pracodawca

Wiele osób, które do?wiadczaj? problemów pieni??nych, nie chce, by dowiedzia?y si? o nich osoby postronne. Równie? z tego powodu chwilówki ciesz? si? du?ym zainteresowaniem – zapewniaj? pe?n? dyskrecj? i bezosobowo?? ca?ej procedury. Niestety bardzo cz?sto fakt zaci?gni?cia chwilówki bez za?wiadcze? chcemy ukry? przed rodzin? (co bardzo cz?sto bywa powa?nym b??dem). Drug? najcz??ciej wymienian? osob?, która nie powinna dowiedzie? si? o wzi?ciu chwilówki, jest pracodawca. Nie chcemy, by mia? ?wiadomo?? tego, ?e s? nam potrzebne dodatkowe pieni?dze lub do?wiadczamy przej?ciowych problemów. Czy fakt, ?e zaci?ga si? chwilówki bez za?wiadcze?, przemawia równie? za tym, ?e pracodawca nie dowie si? o nich?

Czy firmy po?yczkowe dzwoni? do pracodawcy?

Chwilówki bez za?wiadcze? to takie zobowi?zanie, które nie wymaga przedstawiania dokumentów potwierdzaj?cych dochody. Nie oznacza to jednak, ?e po?yczkodawca w ?aden inny sposób nie b?dzie chcia? gwarancji tego, ?e konsument takowe posiada. Nie b?dzie to cz?ste i zazwyczaj, by otrzyma? chwilówk? bez za?wiadcze?, wystarczy deklaracja dochodowa we wniosku – trzeba jednak pami?ta?, ?e jeste?my obowi?zani mówi? prawd? pod gro?b? kary. Je?li jednak po?yczkodawca nabierze pewnych w?tpliwo?ci lub te? zobowi?zanie jest wyj?tkowo d?ugoterminowe, to mo?e on:

  • potwierdzi? dochody za pomoc? aplikacji Instantor lub Kontomatik, która s?u?y jednocze?nie do weryfikacji to?samo?ci wnioskodawcy;
  • poprosi? klienta o przes?anie wyci?gu z konta bankowego, na którym widnia?aby kwota dochodów i nazwa podmiotu, który je wysy?a.

Telefon do pracodawcy jest naprawd? bardzo rzadki. W przyt?aczaj?cej wi?kszo?ci wniosków nie spotkamy si? nawet z pytaniem o podanie danych kontaktowych, cz??? z nich nie wymaga nawet podania miejsca pracy. Dzwonienie do pracodawcy jest zbyt czasoch?onne i po?yczkodawcy niezbyt mog? sobie na to pozwoli? – w takim wypadku chwilówki bez za?wiadcze? utraci?yby swój  bardzo wa?ny atrybut, czyli bardzo krótki czas ich otrzymania. W ka?dym razie ?adna firma nie przyznaje si? do tego, ?e mo?e posun?? si? do tego kroku. Bez wahania mo?emy wzi?? chwilówk? bez za?wiadcze? w firmach takich, jak Vivus, LendOn, Szybka Gotówka, Wonga, Extra Portfel, Kuki, czy POLO?yczka.

D?ugi z chwilówki – czy pracodawca si? o tym dowie?

Je?li nie b?dziemy sp?aca? zaci?gni?tej chwilówki bez za?wiadcze? na czas, pr?dzej czy pó?niej b?dziemy musieli zmierzy? si? z tym, ?e po?yczkodawca b?dzie próbowa? ?ci?gn?? swoj? nale?no??. Niezale?nie od tego, czy windykacj? b?dzie prowadzi? sam, czy zajmie si? tym firma windykacyjna, proces ?ci?gania nale?no?ci musi odbywa? si? w granicach dozwolonych przez prawo. Informowanie o istnieniu d?ugu pracodawcy z pewno?ci? si? w tych granicach nie zawiera. Je?eli wi?c zalegamy ze sp?at? chwilówki, nie musimy martwi? si? tym, ?e pracodawca dowie si? o tym fakcie.

Nie warto jednak zwleka? ze sp?at? ca?o?ci chwilówki bez za?wiadcze?. Nie tylko dlatego, ?e b?dzie to wi?za? si? z dodatkowymi, naprawd? sporymi kosztami. Innym powodem jest to, ?e pracodawca najpewniej dowie si? o naszych d?ugach w momencie, gdy ich ?ci?gni?ciem zajmie si? komornik. Wystosuje on wtedy ??danie zaj?cia wynagrodzenia.

O chwilówce nie ma prawa dowiedzie? si? nikt inny

Informacja o tym, czy zaci?gn?li?my chwilówk?, czy nie, nie mo?e opu?ci? firmy po?yczkowej. Warto przy tym pami?ta?, ?e nawet instytucje pozabankowe zwi?zane s? tajemnic? bankow?. Zaci?gni?cie chwilówki bez za?wiadcze? nie zostanie wi?c ujawnione ?adnym osobom postronnym, nawet je?li jest to najbli?sza rodzina lub wspó?ma??onek. Je?li wi?c nie chcemy t?umaczy? si? z naszych finansów nawet naszym najbli?szym (cho? problemy finansowe lepiej rozwi?zuje si? wspólnie), to chwilówki bez za?wiadcze? nam t? dyskrecj? zagwarantuj?. Podobnych informacji mog? domaga? si? jedynie organy pa?stwowe w okre?lonych przypadkach i b?d? nimi: komornik, policja i prokuratura w ramach dochodzenia prowadzonego wobec wnioskodawcy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *