1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki czy po?yczenie od rodziny – co wybra??

Chwilówki czy po?yczenie od rodziny – co wybra??

rodzinna po?yczka

Polacy s? tradycjonalistami, którzy, je?li zaskoczy ich nag?y brak gotówki czy niezb?dne wydatki, zwracaj? si? do osób sobie najbli?szych – rodziny lub przyjació?. Wydaje si? to by? rozwi?zaniem najprostszym, bez zb?dnych formalno?ci i tracenia czasu. Tak by?o przynajmniej do chwili, w której te samy atrybuty mog?y zaoferowa? chwilówki. W krótkim czasie sta?y si? bezpieczn? alternatyw? dla po?yczania rodzinnego. Jednocze?nie chwilówki mog? zaproponowa? tak?e wi?ksz? wygod? i skuteczno??. Ponadto to nowoczesny sposób po?yczania, który wcale nie musi by? drogi.

Chwilówk? otrzymamy zawsze i wsz?dzie

Nie ka?dy jest w tak komfortowej sytuacji, ?e mo?e ?atwo i szybko po?yczy? pieni?dze od rodziny. Bardzo cz?sto zdarza si? przecie? tak, ?e najbli?sze nam osoby mieszkaj? kilkadziesi?t lub nawet kilkaset kilometrów od nas. Nie jest te? powiedziane, ?e musz? by? w na tyle dobre sytuacji finansowej, by dysponowa? woln? gotówk? w ka?dej dowolnej chwili i to w po??danej przez nas wysoko?ci. Chwilówki natomiast s? na wyci?gni?cie r?ki i to dos?ownie. Wystarczy tylko urz?dzenie z dost?pem do internetu i dowód osobisty, by chwilówka sta?a si? faktem. Mo?na te? z?o?y? wniosek o ka?dej porze dnia i nocy, a w sprzyjaj?cych okoliczno?ciach jeszcze tego samego dnia odebra? przelew.

Dowolny cel – bez pyta? i t?umacze?

Wad? po?yczania od rodziny jest najcz??ciej to, ?e musimy przyzna? si? do swojej kiepskiej sytuacji finansowej, a w skrajnych przypadkach tak?e t?umaczy? si? z tego, na co chcemy przeznaczy? pieni?dze. Wybieraj?c chwilówk?, nie musimy si? martwi? tego, ?e po?yczkodawca b?dzie ocenia? nasz? sytuacj? finansow? pod k?tem naszych ?yciowych wyborów. Wszystko, czego potrzebuj? chwilówki, to ustalenie zdolno?ci kredytowej, by wiedzie?, ile ostatecznie mo?emy po?yczy?. Co wi?cej, badanie zdolno?ci kredytowej odbywa si? bez fizycznego udzia?u osób trzecich, co dla po?yczkobiorcy jest komfortow? sytuacj?. Nie musi si? t?umaczy?, dlaczego potrzebuje chwilówki, nie poczuje te? wstydu czy skr?powania swoimi problemami. Dodatkowo chwilówki s? bardzo dyskretn? form? po?yczania, co w sprawach finansowych ma du?e znaczenie.

Bez zobowi?za? moralnych

Pomi?dzy po?yczkobiorc? a instytucj? udzielaj?c? chwilówki tworzy si? wy??cznie finansowa wi??. To inaczej, ni? w przypadku zobowi?za? rodzinnych, kiedy to czujemy moraln? powinno?? wobec innych osób i stajemy si? psychicznie uwi?zani do nich. Skrupu?y i poczucie wdzi?czno?ci w ?adnym przypadku nie wi??? si? z chwilówkami, nie ma wi?c pola do manipulacji i jakichkolwiek ogranicze?. Nie ma te? obaw o to, ?e chwilówk? trzeba b?dzie sp?aci? wcze?niej, ni? wynika?oby to z umowy. Takie obawy mog? si? jednak zi?ci? w przypadku po?yczenia od rodziny – je?li tak?e ich spotka nag?y wydatek, to w pierwszej kolejno?ci skieruj? si? do swojego „d?u?nika”.

Chwilówki to oferty elastyczne

Po?yczaj?c od rodziny, jest si? uzale?nionym od sytuacji finansowej innej osoby, natomiast wybieraj?c chwilówk?, mo?emy po?yczy? dok?adnie tyle, ile chcemy. W Polsce swoje us?ugi oferuje tak wielu po?yczkodawców, ?e ka?dy spokojnie znajdzie co? dla siebie. Po?yczkobiorca ma równie? wp?yw na koszty chwilówki, czy termin jej sp?aty. Wszystko to mo?e odby? si? bez niedopowiedze? – chwilówki to oferty przejrzyste, w których wszystkie warunki po?yczenia znane s? jeszcze przed z?o?eniem wniosku. Wiemy dok?adnie, ile zap?acimy i za co.

Chwilówki nie musz? by? drogie

Cz?sto liczymy na to, ?e po?yczaj?c od rodziny, oddamy dok?adnie tak? sam? kwot?. Nie trzeba z tego rezygnowa?, je?li zaci?ga si? chwilówki. Ogólnie dost?pne s? bowiem chwilówki za darmo – nie trzeba d?ugo szuka?, by znale?? przynajmniej kilkana?cie takich ofert. Jedynymi warunkami otrzymania takiego zobowi?zania jest zaci?gni?cie go po raz pierwszy w danej firmie i zwrócenie go w terminie – nie ma w tym ?adnych haczyków. Tym sposobem przejmujemy g?ówn? zalet? po?yczek rodzinnych, a dodatkowo zyskujemy tak?e inne, bardzo wa?ne pozytywy zwi?zane z chwilówkami.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *