1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki dla osób z nisk? zdolno?ci? kredytow?

Chwilówki dla osób z nisk? zdolno?ci? kredytow?

chwilówka-dla-zad?u?onych

Jedn? z najbardziej cenionych i najcz??ciej wymienianych cech chwilówki jest jej dost?pno??. Cz?sto jest to w?a?ciwie jedyny sposób na to, by zdoby? niezb?dne ?rodki pieni??ne, szczególnie je?li we?mie si? pod uwag? osoby z nisk? zdolno?ci? kredytow? lub zad?u?one. Mo?e to sk?oni? do my?lenia, ?e chwilówki – w szczególno?ci te przeznaczone dla osób z nisk? zdolno?ci? kredytow? – s? produktem niezbyt bezpiecznym i nios?cym ryzyko sporych problemów ze sp?at?.

 

Czym s? chwilówki dla osób z nisk? zdolno?ci? kredytow??

Chwilówki to niebywa?a wygoda – minimum formalno?ci, niewygórowane wymagania i szybka procedura. Wi?kszo?ci jednak kojarz? si? z tym, ?e mo?e je otrzyma? praktycznie ka?dy, kto o nie zawnioskuje. Czy tak jest naprawd?? Oczywi?cie, ?e nie, cho? trzeba przyzna?, ?e chwilówki potrafi? pokry? naprawd? wi?ksz? cz??? zapotrzebowania finansowego polskiego spo?ecze?stwa.

 

Co wi?c dok?adnie oznaczaj? takie chwilówki? Na pocz?tku nale?y wyt?umaczy?, ?e niska zdolno?? kredytowa nie zawsze oznacza niemo?no?? realnej sp?aty zobowi?zania. W banku natkniemy si? na procedury, które nieco na wyrost wyliczaj? t? mo?liwo?? i przyjmuj? bardzo szeroki bufor bezpiecze?stwa, wykluczaj?cy w?a?ciwie wszystkie odst?pstwa od normy. Chwilówki mog? przyj?? natomiast dwa podej?cia do niskiej zdolno?ci kredytowej. B?d? to osoby:

 

  • otrzymuj?ce niskie zarobki lub pozostaj?ce bez stabilnego zatrudnienia;
  • sp?acaj?ce inne chwilówki lub zobowi?zania ratalne, innymi s?owy – b?d?ce zad?u?one.

 

Jakie s? wymagania?

 

Po?yczkobiorca powinien przy tym pami?ta?, a przynajmniej zdawa? sobie spraw? z tego, ?e zad?u?enie nie jest równowa?ne z d?ugami. Mo?na by? zad?u?onym, ale nie by? d?u?nikiem – wystarczy, ?e ?adne ze zobowi?za? nie jest przeterminowane, a po?yczkobiorca sp?aca je w terminie.

 

W?a?nie do takiej grupy mog? by? kierowane chwilówki dla osób z nisk? zdolno?ci? kredytow?. W gruncie rzeczy, inne zobowi?zania nie s? przeszkod? w otrzymaniu chwilówki, o ile s? one sp?acane  na czas. Wi?kszym problemem by?oby uzyskanie tej?e chwilówki w sytuacji, gdy które? zobowi?za? by?oby ju? przedmiotem windykacji, czy nawet post?powania komorniczego. Rzecz jasna, zobowi?zania te nie mog? przekracza? sumy miesi?cznych dochodów i odwrotnie – brak zobowi?za? nie usprawiedliwia nieposiadania ?adnych dochodów.

 

Trzeba mie? równie? na wzgl?dzie to, ?e firma po?yczkowa udzielaj?ca chwilówki sprawdzi wnioskodawc? w Biurze Informacji Kredytowej, a tak?e w rejestrach d?u?ników KRD, BIG Infomonitor oraz ERIF. W ten sposób b?dzie zweryfikowana ilo?? i wysoko?? zaci?gni?tych zobowi?za?, za? informacje dochodowe musz? by? zadeklarowane we wniosku o chwilówk? – firma po?yczkowa zwykle przyzna j? wy??cznie na podstawie o?wiadczenia, sprawdzi wysoko?? dochodów za pomoc? aplikacji ??cz?cej si? z kontem wnioskodawcy lub w szczególnych i rzadkich przypadkach poprosi o wyci?g z konta bankowego.

 

Nie zapominajmy te? o tym, ?e podstaw? wnioskowania o chwilówki i ich przyznawania jest legitymowanie si? polskim dowodem osobistym po?wiadczaj?cym pe?noletno??, polskie obywatelstwo, a tak?e zamieszkanie na terytorium Polski.

 

Czy takie chwilówki s? bezpieczne?

Chwilówki, które obecnie dost?pne s? na rynku, w wi?kszo?ci s? tymi, które kierowane s? do osób z nisk? zdolno?ci? kredytow?, mimo ?e bardzo cz?sto korzystaj? z nich osoby o dobrym lub nawet bardzo dobrym statusie materialnym. Zaufana (a nade wszystko znana) firma, nale??ca do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych , mo?e zapewni? najwy?szy poziom bezpiecze?stwa na poziomie proceduralnym, ale te? technicznym. Chwilówki nie nara?aj? po?yczkobiorców na utrat? funduszy ani ze wzgl?du na wyciek danych bankowych, ani ze wzgl?du na nielegalne naliczenie kosztów.

 

Obawy dotycz? przede wszystkim samych po?yczkobiorców i sk?onno?ci do tego, by zaci?ga? chwilówki w nadmiernej ilo?ci. To sprawia, ?e mimo niew?tpliwych zalet, chwilówki mog? prowadzi? do spirali zad?u?enia. Wszystko poddane jest pod os?d po?yczkobiorcy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *