1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki dla wymagaj?cych – na jakie dodatkowe opcje mo?emy liczy??

Chwilówki dla wymagaj?cych – na jakie dodatkowe opcje mo?emy liczy??

pieni?dze

Mówi?c chwilówki, ma si? na my?li przede wszystkim ?atwe do uzyskania zobowi?zania finansowe, najcz??ciej zaci?gane przez Internet. Wi?kszo?? wie te?, ?e chwilówki s? zobowi?zaniem krótkoterminowym, które wraz ze wszystkimi kosztami trzeba zwróci? naraz w do?? krótkim czasie – najcz??ciej w ci?gu 30 dni. Nowoczesne technologie informatyczne wkroczy?y równie? do pozabankowej ga??zi sektora finansowego i dzi?ki nim mo?emy cieszy? si? ró?nymi udogodnieniami, które sprawi?, ?e chwilówki b?d? produktem jeszcze wygodniejszym i korzystniejszym. W du?ym stopniu nowoczesne chwilówki odpowiadaj? równie? coraz bardziej skomplikowanym potrzebom konsumentów.

Chwilówka w 15 minut – to coraz powszechniejsze

Najwi?cej korzy?ci dla bran?y chwilówkowej i jej klientów przyniós? fakt, ?e takie us?ugi niemal?e w ca?o?ci przenios?y si? do Internetu. Zaoszcz?dza to czasu, wysi?ku i zapewnia najwy?szy poziom dyskrecji bez konieczno?ci wychodzenia z domu. Rewolucja dokona?a si? równie? w zakresie czasu, w którym mo?liwe jest uzyskanie tej?e chwilówki. Dzi? mo?emy cieszy? si? pieni?dzmi ju? po kilkunastu minutach od wyboru w?a?ciwej oferty. Jest to mo?liwe dzi?ki temu, ?e:

  • wniosek o chwilówk? jest niezwykle prosty, a jego analizy, wraz z pobraniem raportów z rejestru BIK i baz d?u?ników, dokonuje skomputeryzowany system, przez co decyzja po?yczkowa mo?e zosta? wydana ju? po kilku minutach;
  • aby skutecznie potwierdzi? swoj? to?samo??, po?yczkobiorca musi po?wi?ci? na to zaledwie kilka minut – jest to mo?liwe dzi?ki zastosowaniu specjalnej aplikacji, któr? stosuj? nie tylko chwilówkowi giganci, tacy jak LendOn, ExtraPortfel, Wonga, czy Halopo?yczka, ale te? mniejsze i nie tak znane firmy;
  • coraz wi?cej po?yczkodawców wysy?a chwilówki b?yskawicznymi przelewami Blue Cash czy Express Elixir, lub te? zleca ich wys?anie za pomoc? platformy do szybkich przelewów Blue Media.

Chwilówki na troch? d?u?ej

Wbrew pozorom, chwilówki nie musz? by? wcale oddane po 30 dniach. Z jednej strony, mamy przecie? zobowi?zania na 45 lub 60 dni, ale z drugiej – mo?emy je nawet roz?o?y? na raty. W takim przypadku s?owo chwilówki b?dzie odnosi? si? nie do krótkoterminowego charakteru zobowi?zania, ale do ma?ej ilo?ci czasu potrzebnej na to, by je zaci?gn?? – to naprawd? zajmie tylko chwil?. W ten sposób chwilówka mo?e by? sp?acana nie przez miesi?c lub dwa, ale nawet przez kilka lat. Na rynku istniej? nawet tak d?ugotrwa?e chwilówki, ?e ca?kowity czas sp?aty mo?e wynie?? 36, 48 lub nawet 60 miesi?cy. S? one przy tym tak samo wygodne i bezpieczne, a udzielaj? ich tacy potentaci, jak Wonga, Zaplo, Monedo Now czy Ferratum Bank.

Chwilówka na poczcie? To mo?liwe

Podstawowym sposobem wyp?aty chwilówki jest tradycyjny przelew na konto bankowe. Okazuje si? jednak, ?e z chwilówek mog? skorzysta? nawet te osoby, które rachunku w banku nie maj? lub te? nie chc? do tego celu u?ywa? posiadanego przez siebie konta. Wszystkie procedury zwi?zane z zaci?gni?ciem chwilówki dalej mo?na zap?aci? ca?kowicie przez Internet, ale po?yczkodawca dopuszcza wyp?at? pieni?dzy w placówce pocztowej lub w Banku Pocztowym. Jest to mo?liwe dzi?ki specjalnego kodowi SMS, zwanego tak?e czekiem GIRO, który wraz z dowodem osobistym trzeba okaza? w wybranym przez siebie urz?dzie. Co ciekawe, chwilówk? mo?emy sp?aci? dok?adnie w ten sam sposób. Tak ?atwo chwilówk? mo?emy wyp?aci? mi?dzy innymi w firmach Aasa lub Super Grosz.

Chwilówki bez BIK

Chwilówki s? produktem dost?pnym niemal?e dla wszystkich. Mog? wi?c z nich skorzysta? równie? te osoby, które nie maj? ca?kowicie stabilnej sytuacji finansowej. Tak zwane chwilówki bez BIK przydadz? si? tym osobom, które w przesz?o?ci nie zawsze terminowo sp?aca?y swoje zobowi?zania – kredyty, chwilówki pozabankowe, zakupy na raty, czy karty kredytowe. Uniemo?liwia to cz?sto wzi?cie kredytu, nawet w ma?ej wysoko?ci. Ma?e zaleg?o?ci nie b?d? natomiast problemem w przypadku chwilówek – dzi? mo?na z nich skorzysta? u przynajmniej kilkunastu po?yczkodawców.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *