1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki ekspresowe, czyli gdzie dostaniemy szybki przelew

Chwilówki ekspresowe, czyli gdzie dostaniemy szybki przelew

Karta po?yczka

Instytucje po?yczkowe robi? wszystko, by jak najbardziej wyró?ni? si? na tle konkurencji. Obecnie, oprócz rozlu?nienia zasad udzielania chwilówek i wypracowania wysokiego poziomu przyznawalno?ci, najlepszym sposobem na promocj? konkretnej chwilówki b?dzie umo?liwienie jej zaci?gni?cia w rekordowym tempie, niezale?nie od godziny, czy dnia tygodnia. Z tego powodu coraz cz??ciej mo?na spotka? si? z chwilówkami, które s? wysy?ane do nas przelewami ekspresowymi, dost?pnymi niemal?e 24 godziny na dob?. Czy takie chwilówki mog? jednak zapewni? konkurencyjne warunki finansowe?

Jak mog? otrzyma? chwilówk? w 15 minut?

Os?awiony ju? kwadrans potrzebny do uzyskania chwilówki, w wi?kszo?ci przypadków nie dotyczy ca?o?ci procedury po?yczkowej. Wi?kszo?? po?yczkodawców 15 minut uznaje za czas, który mija od rozpocz?cia wype?niania wniosku o chwilówk? do momentu wys?ania przelewu. Nie oznacza to wcale, ?e tu? po tym dostaniemy pieni?dze, bo mo?e si? zdarzy?, ?e przeci?gnie si? to a? do nast?pnego dnia.

Firmy po?yczkowe staraj? si? ogranicza? ten czas oczekiwania na chwilówk? poprzez operowanie rachunkami w wielu ró?nych bankach. Je?li pojawi si? zgodno?? banków pomi?dzy po?yczkodawc? i po?yczkobiorc?, chwilówka zostanie wys?ana pomi?dzy tymi samymi instytucjami, a wi?c zaksi?gowana b?yskawiczne w obu z nich. W tej materii rekordzistk? jest chwilówka w Wonga, która mo?e zosta? wys?ana z jednego z dwudziestu kilku banków, w?a?ciwie wszystkich, które obecnie dzia?aj? w Polsce. W pozosta?ych przypadkach firmy po?yczkowe posiadaj? takich rachunków tylko kilka, w najwi?kszych i najbardziej popularnych instytucjach. Istnieje wi?c prawdopodobie?stwo tego, ?e du?a cz??? po?yczkobiorców z takiej szybkiej chwilówki po prostu nie b?dzie mog?a skorzysta?. Dlatego niektóre oferty chwilówkowe id? w parze z wysy?k? pieni?dzy przelewami ekspresowymi.

Gdzie otrzymam przelew ekspresowy?

Chwilówki coraz cz??ciej wysy?ane s? przelewami Expres Elxir oraz Blue Cash. S? to systemy rozlicze? mi?dzybankowych, które pomijaj? harmonogram sesji bankowych, a przelewy s? rejestrowane w banku odbiorcy niemal?e natychmiast po ich wys?aniu. W ten sposób, nawet je?li z?o?ymy wniosek o chwilówk? w sobot? lub w godzinach nast?puj?cych po ostatniej sesji bankowej (najcz??ciej po 15:00), b?dziemy mogli cieszy? si? chwilówk? jeszcze tego samego dnia. Zalet? tego typu systemów jest równie? to, ?e s? one dost?pne niemal?e w ka?dym banku i zwykle przez ca?? dob? lub z ma??, godzinn? przerw? w okolicach pó?nocy. Nie ma jednak mo?liwo?ci wys?ania takiego przelewu do konta w SKOK-u, ale chwilówki i tak wtedy nie b?d? dost?pne.

Z systemu Blue Cash korzystaj? firmy:

  • Alegotówka – 2000/5000 z?otych na 30 dni;
  • Vivus – 3000/7500 z?otych na 30 dni;
  • KredytOK – 5000 z?otych na 6 miesi?cy;
  • Sloan – 5000 z?otych na 90 dni.

Na chwilówki wys?ane za pomoc? przelewu Express Elixir mo?emy natomiast liczy? w firmie Polo?yczka, która oferuje 1000 z?otych w darmowej chwilówce oraz 5000 z?otych w ka?dej kolejnej z okresem sp?aty wynosz?cym maksymalnie 30 dni.

Nie sposób równie? nie wspomnie? o chwilówkach wysy?anych przez zewn?trzn? platform? Blue Media. Takim sposobem mo?emy otrzyma? pieni?dze w:

  • Miloan – 2000/5000 z? na 30 dni;
  • Zaplo – 10 000 z? na 36 miesi?cy;

Czy chwilówki ekspresowe s? drogie?

Za wysy?k? chwilówki przelewem ekspresowym nie zap?acimy nic. Mo?na by si? jednak zastanawia?, czy takie udogodnienie nie zostanie i tak odzwierciedlone w kosztach ca?kowitych chwilówki. Koszty wys?ania pieni?dzy przelewem Blue Cash lub Express Elixir s? jednak tak ma?e, ?e nie op?aca si? traci? zaufania klientów poprzez takie zachowanie. Do?? wspomnie?, ?e korzystaj?cy z Blue Cash Vivus jest jedn? z najta?szych chwilówek na rynku, a za po?yczone tam 2000 z?otych zap?acimy tylko 400, czyli 20% kwoty chwilówki. Pozosta?e firmy, nawet te oferuj?ce chwilówki na raty, utrzymuj? koszty swoich us?ug na akceptowalnym poziomie, nieodbiegaj?cym od wi?kszo?ci po?yczkodawców.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *