1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki i Polacy – na co najcz??ciej po?yczamy?

Chwilówki i Polacy – na co najcz??ciej po?yczamy?

Chwilówki i Polacy – na co najcz??ciej po?yczamy?

Sektor po?yczek pozabankowych ju? od kilku lat notuje wzrost – nie tylko pod wzgl?dem liczby udzielonych po?yczek, ale równie? ich oddzielnej warto?ci. Najwi?kszy prze?om mo?na by?o zauwa?y? w roku 2016, gdzie odnotowano a? 7,5-procentowy wzrost warto?ci udzielonych w sumie po?yczek w porównaniu do roku wcze?niejszego. Ich ??czna wysoko?? opiewa?a na 3,741 milionów z?otych. Obecnie ta dynamika nie jest tak du?a, ale nie mo?na te? mówi? o recesji. Polacy nadal ch?tnie bior? chwilówki, a du?? popularno?ci? ciesz? si? równie? inne produkty oferowane przez firmy pozabankowe, m.in. po?yczki z gwarantem czy po?yczki pod zastaw samochodu.

Dlaczego Polacy bior? chwilówki?

Je?li chodzi o kwestie techniczne, to popularno?? chwilówek wynika z tego, i? mo?na je zaci?gn?? bardzo szybko i prosto – w taki sposób, ?e nawet osoba niemaj?ca do tej pory styczno?ci z tym produktem bez problemu poradzi sobie z dope?nieniem wszystkich formalno?ci, których, prawd? mówi?c, w?a?ciwie nie ma. Nie trzeba przedstawia? ?adnych dokumentów ani po?wiadcza? dochodów. Wystarczy mie? dost?p do internetu, konto bankowe i telefon komórkowy – nie s? to wcale dobra deficytowe. Kolejn? kwesti? jest równie? to, ?e w firmach pozabankowych mniejsze s? wymagania odno?nie po?yczkobiorców, a co za tym idzie – wi?ksze szanse na przyznanie po?yczki.

Powy?sze czynniki maj? równie? wp?yw na to, na co przeznaczana jest gotówka pochodz?ca z po?yczek. Zmieni?o si? postrzeganie chwilówek jako ratunku w trudnej sytuacji finansowej, przeznaczonego na pokrycie bie??cych wydatków i rachunków. W ostatnich latach jest to sposób na to, by pokry? nag?e, nadprogramowe wydatki, sfinansowa? rozwój osobisty, a nawet spe?ni? swoje mniejsze lub wi?ksze zachcianki (rozpi?to?? kwotowa w firmach po?yczkowych jest naprawd? du?a i przys?u?y si? realizacji ró?norodnych celów).

Wed?ug wielu bada? opinii spo?ecznej (sporz?dzanych równie? przez firmy po?yczkowe, takie jak Vivus, NetCredit, Wonga czy Provident – ta ostatnia firma cz?sto publikuje ró?norakie badania w ramach programu „Barometr”) najcz?stszymi powodami zaci?gni?cia po?yczki s?:: po?yczka na remont, naprawa samochodu, zakup sprz?tu AGD, pomoc bliskim (np. w leczeniu czy w trudnej sytuacji finansowej), wyjazdy wakacyjne, zakup pojazdu. Ponad 1/3 po?yczkobiorców wskazuje, i? po?yczki potrzebne s? nie na realizacj? celów i planów, ale na niespodziewane wydatki. Niestety, smutn? rzeczywisto?ci? jest równie? to, ?e po?ycza si? na sp?at? wcze?niejszych zobowi?za?. Taki cel przeznaczenia po?yczki deklaruje a? 10% po?yczkobiorców.

Gdzie znale?? chwilówk? na wydatki?

Najwi?kszym ograniczeniem, jakie mo?e spotka? „pozabankowego po?yczkobiorc?”, jest wybór odpowiedniej oferty, bowiem ta jest niezwykle szeroka. Pozytywem jest jednak to, ?e nie b?dzie problemu, by znale?? po?yczk? w kwocie, która odpowiada oczekiwaniom. Po?yczy? mo?na kwoty od 100 do nawet 100 000 z?otych (w po?yczce pod zastaw samochodu). Rzecz jasna premiowani b?d? ci klienci, którzy celuj? w gotówk? w raczej niewygórowanej kwocie – po?ycz? wtedy zarówno ratalnie, jak i w formie pierwszej chwilówki za 0 z?otych. Co wi?cej, cz?sto mo?na wielokrotnie korzysta? z darmowych chwilówek nawet kilka razy w ci?gu ca?ego roku, oczywi?cie, je?li wszystkie zobowi?zania sp?aci si? w terminie. (zajrzyj do: „Ma?e kwoty po?yczek – gdzie najlepiej po?yczy? na drobne wydatki?”).

W wyborze odpowiedniej po?yczki z pewno?ci? pomo?e porównywarka po?yczkowa, ale jeszcze bardziej miarodajny b?dzie ranking po?yczkowy. My skupimy si? na najlepszych wed?ug nas ofertach pochodz?cych w?a?nie z tego rankingu, jako ?e bazuje on nie tylko na op?acalno?ci cenowej, ale s? to równie? jedne z najcz??ciej zaci?ganych po?yczek w Polsce.

LendOn

LendOn jest ?wietn? opcj? dla tych 10% po?yczkobiorców, którzy po?yczaj? na sp?at? innych zobowi?za?. Jest to bowiem firma, która udziela tak zwanych po?yczek bez BIK, a nawet dla d?u?ników. Poza tym cechuje j? tak?e bardzo du?a dost?pna kwota – 6000 z?otych, równie wysoka kwota pierwszej, darmowej chwilówki – 3000 z?otych, a tak?e d?ugi okres sp?aty wynosz?cy a? 45 dni.

Ferratum Bank

Ferratum Bank to kolejny po?yczkodawca, który oferuje po?yczki bez BIK – nie trzeba si? wi?c martwi? o to, ?e zaleg?o?ci w sp?acie przesz?ych zobowi?za? b?d? stanowi? przeszkod? w uzyskaniu po?yczki. Sprawdzi jednak rejestry BIG – nie po?ycz? tutaj d?u?nicy. W zamian za to mo?na skorzysta? z darmowej chwilówki w kwocie 2000 z?otych na 30 dni, darmowego przed?u?enia okresu sp?aty (pod warunkiem znalezienia gwaranta) i po?yczki ratalnej w wysoko?ci 10 000 z?otych do sp?aty nawet w ci?gu 24 miesi?cy.

Tani Kredyt

To kolejna warta uwagi chwilówka. Tym razem trzeba liczy? si? z tym, ?e sprawdzone zostan? zarówno BIK, jak i BIG, ale oferta korzystna jest przede wszystkim ze wzgl?du na koszty. Finansowanie w Tani Kredyt b?dzie, jak sama nazwa wskazuje – tanie. Dodatkowo mo?na tutaj liczy? tak?e na wysok? kwot? pierwszej darmowej chwilówki – 3100 z?otych.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *