1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówki kiedy? i dzi?. Jak si? zmienia?y?

Chwilówki kiedy? i dzi?. Jak si? zmienia?y?

pieni?dze

Nie ma w?tpliwo?ci, ?e na przestrzeni ostatnich kilku lat chwilówki przesz?y zauwa?alne zmiany. Wp?yw na to mia? nie tylko rozwój regulacji prawnych i roztoczenie kontroli administracyjnej nad chwilówkami, ale równie? i zmiana poziomu ?ycia konsumentów, rozwój nowoczesnych technologii i potrzeb spo?ecznych. W zwi?zku z tych chwilówki sta?y si? jednym z równorz?dnych, obok kredytów bankowych, sposobów na sfinansowanie koniecznych wydatków. Co mog?y zaoferowa? kiedy?, a co dzi?ki nim mo?emy zyska? dzisiaj?

O chwilówkach s?ów kilka…

Mówi si?, ?e chwilówki narodzi?y si? w Bangladeszu i docelowo mia?y by? sposobem na rozpocz?cie r?kodzielnictwa przez mieszka?ców ubogich, wiejskich terenów. Dzi?ki pieni?dzom mogli oni zgromadzi? materia?y na produkcj?, a chwilówki potem sp?aca? z cz??ci zysków (a te uzyskiwali natychmiast). W ten sposób mogli bardzo ?atwo poprawi? swoj? sytuacj? i szybko odda? po?yczone pieni?dze. Pomys? ten sprawdzi? si?, ale te? ma?o prawdopodobne jest, by w?a?nie stamt?d trafi? na grunt europejski – tutaj podyktowane by?o to innymi warunkami. Bardzo szybko zorientowano si?, ?e ludziom cz?sto brakuje ma?ych kwot – dok?adnie takich, jakie wyst?puj? w chwilówkach. Dora?na pomoc mog?a zosta? bardzo szybko sp?acona, a je?li nie – wci?? by?aby to na tyle ma?a kwota, ?e nie przynios?yby du?ych strat.

Je?li jednak mamy mówi? o dzisiejszej formie chwilówek, czyli chwilówkach przez Internet, to nie sposób nie wspomnie? o brytyjskiej firmie Wonga, która by?a autorem pierwszego internetowego serwisu po?yczkowego. W?a?nie od niej wysz?y rozwi?zania technologiczne, które pozwala?y na przyznanie chwilówki na odleg?o?? i sposób weryfikacji to?samo?ci osoby, która si? o ni? ubiega.

Jak dzi? wygl?daj? chwilówki?

Zapotrzebowanie na chwilówki jest obecnie tak wysokie, ?e wci?? powstaj? nowe firmy, które te potrzeby mog? zaspokoi?. Dzia?alno?? po?yczkodawców niemal?e w wi?kszo?ci przenios?a si? jednak do Internetu. Niewielu z nich utrzymuje punkty stacjonarne, w których mo?na stara? si? o chwilówki, a je?li tak jest, to te zazwyczaj i tak udzielane s? przez po?redników. Popularno?? takich rozwi?za? jednak systematycznie spada. By? mo?e dlatego, ?e chwilówki mog? dzi? zaproponowa?:

 • ratunek finansowy w nag?ych przypadkach;
 • udzielenie chwilówki bez za?wiadcze? i tylko na dowód osobisty;
 • minimum formalno?ci;
 • mo?liwo?? wzi?cia chwilówki bez wychodzenia z domu;
 • proste wnioski po?yczkowe;
 • mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy w ci?gu kilkunastu minut;
 • darmowe chwilówki, bez ?adnych ukrytych kosztów.

Trzeba równie? wspomnie? o tym, ?e nawet w porównaniu do tego, co by?o kilka lat temu, dzisiejsze chwilówki mog? zaproponowa? znacznie wy?sze kwoty zobowi?zania, si?gaj?ce nawet 10 000 z?otych.

Chwilówki bez BIK to ju? przesz?o???

Nawet dzisiaj, chwilówki bywaj? kojarzone z tym, ?e wnioskodawca nie zostanie zweryfikowany w Biurze Informacji Kredytowej. To b??d. Coraz wi?cej po?yczkodawców wspó?pracuje z BIK i cz?sto nie po?ycza pieni?dzy tym, którzy nie maj? dobrej historii kredytowej. Raczej nie ma te? mo?liwo?ci, ?e chwilówki b?d? udzielane d?u?nikom lub osobom niemaj?cym ?adnych dochodów. Propagowane jest po?yczanie odpowiedzialne, a po?yczkodawcy zobowi?zuj? si? do przestrzegania najwy?szych biznesowych standardów moralnych i etycznych.

Co zmieni?o si? w prawie?

Coraz wi?ksza popularno?? chwilówek wzbudzi?a potrzeb? uregulowania tej kwestii. Udzielanie chwilówek obj?to wi?c szeregiem ustaw i innych dokumentów szczegó?owych (do tamtego momentu chwilówki by?y regulowane przez Kodeks Cywilny) Najwa?niejszymi z nich jest ustawa o kredycie konsumenckim oraz ustawa antylichwiarska. Przyznaj? one po?yczkobiorcom szereg praw (ale i obowi?zków!), a tak?e ograniczaj? koszty chwilówek, sprawiaj?c, ?e klient nie zap?aci za nie wi?cej, ni? to przewiduje prawo – czyli, mówi?c w uproszczeniu, oko?o 30% kwoty chwilówki.

Nad przebiegiem ca?ej transakcji czuwaj? natomiast instytucje pa?stwowe, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, czy UOKiK. Wspó?czesny konsument bior?cy chwilówki jest wi?c zabezpieczony z ka?dej strony.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *