1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki na 60 dni dro?sze ni? standardowe?

Chwilówki na 60 dni dro?sze ni? standardowe?

drogie chwilówki

Decyduj?c si? na zaci?gni?cie pozabankowego zobowi?zania przez Internet, musimy przeanalizowa? szereg czynników, które koniec ko?ców b?d? ?wiadczy? o op?acalno?ci wybranej chwilówki. Mo?na powiedzie?, ?e jednym z tych czynników o najwy?szym priorytecie jest d?ugo?? okresu sp?aty – im d?u?szy, tym lepszy. Chwilówki na 60 dni b?d? wi?c produktem poszukiwanym i przez wielu rozwa?anym jako pierwsza opcja. Co jednak z ich kosztami? Czy w ogólnym rozrachunku zap?acimy za nie wi?cej ni? za zobowi?zanie w standardowym wymiarze?

Jaki jest standardowy okres sp?aty chwilówki?

W?ród ofert wszystkich po?yczkodawców chwilówki na 60 dni z pewno?ci? nie b?d? bardzo powszechne. Cho? nie s? tak trudne do znalezienia, to jednak wybór b?dzie w znacznym stopniu ograniczony. Przyt?aczaj?ca wi?kszo?? po?yczkodawców, w tym ci najpopularniejsi i najbardziej rozpoznawalni, trzyma si? tradycyjnego, 30-dniowego okresu sp?aty. Je?li wi?c zainteresowa?a nas atrakcyjna oferta Vivus lub Filarum, ale jednocze?nie potrzebujemy chwilówki na 60 dni, to niestety to nie b?d? to oferty skrojone do naszych potrzeb, jakkolwiek korzystne by one nie by?y.

Pewnym kompromisem pomi?dzy chwilówk? na miesi?c a chwilówk? dwukrotnie d?u?sz? mog? by? oferty LendOn i Extra Portfel. Te firmy wszystkim swoim klientom (nowy i powracaj?cym) proponuj? sp?acenie zobowi?zania w ci?gu 45 dni. Je?li wi?c nie jeste?my w stanie zaci?gn?? wymarzonej przez nas chwilówki, a opcja 30-dniowa to wci?? zbyt krótko, by bez problemu odda? pieni?dze, wymienione firmy dalej mog? si? bardzo pozytywnie przys?u?y?.

Jakie firmy maj? chwilówki na 60 dni?

Jak ju? wspomnieli?my, chwilówek na 60 dni nie ma na rynku du?o. W rzeczywisto?ci takie oferty da si? policzy? na palcach jednej r?ki. My naliczyli?my trzy godne uwagi propozycje. S? to:

  • Wonga – na plus za wyborem tej chwilówki przemawia du?a rozpoznawalno?? marki i równie wysokie zaufanie do po?yczkodawcy. Po?yczaj?c w Wonga mo?emy liczy? na 1500 z?otych.
  • Szybka Gotówka – ta oferta jest bardzo równomiernie roz?o?ona, je?li chodzi o traktowanie nowych i sta?ych klientów. Ci pierwsi mog? po?yczy? 6000 z?otych, a ci drudzy – 7000 z?otych. Za ka?dym razem chwilówk? mo?na sp?aci? w ci?gu 65 dni.
  • MoneyMan – ten po?yczkodawca oferuje zobowi?zanie niestandardowe, bo cho? mo?na uzna? je za chwilówki na 60 dni, to sp?acane s? one w dwóch miesi?cznych transzach, a nie naraz. Dzi?ki tej opcji po?yczymy 1500 z?otych w darmowej chwilówce. Kolejne razy to nawet 7000 z?otych, ale wtedy mo?liwe jest roz?o?enie p?atno?ci nawet na 7 miesi?cy.

Ile kosztuj? chwilówki na 60 dni?

Je?li chodzi o koszty takich chwilówek, to trzeba pami?ta?, ?e wynios? one wi?cej ni? ca?kowite koszty chwilówki miesi?cznej. Wcale nie musi to jednak oznacza?, ?e b?d? to chwilówki dro?sze. Dlaczego tak si? dzieje? Wyt?umaczymy to na prostym przyk?adzie porównawczym: Szybka Gotówka kontra Polo?yczka.

Chwilówka na 60 dni w Szybka Gotówka w kwocie, powiedzmy 3000 z?otych, b?dzie nas kosztowa? 946,80 z?otych. Je?li zdecydujemy si? na maksymalny okres sp?aty, czyli 65 dni, zap?acimy 950,30 z?otych. To spora kwota, ale przyjrzyjmy si? wyliczeniom w drugiej firmie.

Zobowi?zanie w takiej samej kwocie, ale na 30 dni w Polo?yczka to koszt 848,16 z?otych. Jak wida?, jest to kwota tylko nieznacznie ni?sza ni? w przypadku chwilówki na 60 dni. Sytuacja wygl?da tak, ?e za jedyne 100 z?otych wi?cej mamy dwukrotnie d?u?szy czas na oddanie pieni?dzy.

Co daj? po?yczkobiorcy chwilówki na 60 dni?

Jest to ogromna wygoda dla po?yczkobiorcy i daje mu du?? doz? bezpiecze?stwa, na wypadek gdyby nie uda?o si? zgromadzi? pieni?dzy na czas – po miesi?cu zorientuje si?, jak wygl?da jego sytuacja finansowa i b?dzie w stanie podj?? jakie? kroki zaradcze, by unikn?? braku sp?aty i zwi?zanych z nim negatywnych konsekwencji. Nie b?dzie musia? przy tym musia? ucieka? si? do przed?u?ania okresu sp?aty lub refinansowania, które te? s? p?atne i to niema?o. Dzi?ki chwilówkom na 60 dni za tak d?ugie zobowi?zanie zap?aci wi?c du?o mniej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *