1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówki na 60 dni na ?wi?ta – dobre rozwi?zanie?

Chwilówki na 60 dni na ?wi?ta – dobre rozwi?zanie?

?wi?ta

?wi?ta Bo?ego Narodzenia zbli?aj? si? wielkimi krokami. Cho? to bardzo radosny okres, wielu z nas mo?e przysporzy? zmartwie? i trosk zwi?zanych z wysokimi wydatkami. Czy tego chcemy, czy nie, zorganizowanie nawet najskromniejszej kolacji wigilijnej dla ca?ej rodziny i obdarzenie bliskich prezentami, mo?e by? bardzo trudne i zmusi? nas do si?gni?cia po chwilówk?. Dzi?ki niej uporamy si? ze wszystkimi pilnymi sprawami. Jak jednak mie? pewno??, ?e sp?ata chwilówki b?dzie bezproblemowa? Przyjrzyjmy si? bli?ej wykorzystaniu chwilówki na 60 dni.

?wi?teczne wydatki – czy chwilówki to dobry pomys??

Chwilówki s? dobrym pomys?em zawsze wtedy, gdy mamy ?rodki i mo?liwo?ci, by odda? je na czas. To, na co zostan? przeznaczone, nie ma wi?kszego znaczenia, bo w ko?cu chwilówki s? zobowi?zaniami na dowolny cel. Powinni?my jednak wzi?? pod uwag? specyfik? okresu ?wi?tecznego, i to, ?e sp?ata chwilówki nast?pi tu? po ?wi?tach. To mo?e by? trudne – termin przypadnie bowiem na czas, gdy nie tylko pozb?dziemy si? ju? wszystkich pieni?dzy z chwilówki, ale te? wydamy wszystkie swoje prywatne ?rodki (pami?tajmy, ?e po drodze przypadka jeszcze Sylwester). Pomimo najszczerszych ch?ci, mo?emy wi?c nie mie? mo?liwo?ci, by zobowi?zanie sp?aci?. Koszty takiego post?powania b?d? jeszcze dotkliwsze, je?li skorzystali?my z chwilówki darmowej.

Chwilówki na 60 dni – jak? przewag? zyskujemy?

Decyduj?c si? na niestandardowy okres sp?aty, czyli w tym wypadku chwilówk? na 60 dni, zyskujemy dwukrotnie d?u?szy czas na sp?at? zobowi?zania. W takim wypadku b?dziemy musieli j? sp?aci? mniej wi?cej w po?owie lutego – okresie du?o spokojniejszym, w którym b?dziemy mogli „zacisn?? pasa” lub znale?? inne pola oszcz?dno?ci.

Nie jest te? powiedziane, ?e nie mo?na przed?u?y? okresu sp?aty chwilówki na 60 dni. Je?li si? na to zdecydujemy, mo?emy zyska? nawet dodatkowy miesi?c na sp?at?. Trzy miesi?ce s? ju? do?? rozs?dnym okresem, w którym terminowa sp?ata jest du?o pewniejsza.

Wybieraj?c chwilówki na 60 dni, nie musimy przy tym rezygnowa? ze wszystkich innych dogodno?ci, z którymi wi??? si? chwilówki i które s? szczególnie przydatne w okresie ?wi?tecznym. Mowa tutaj przede wszystkim o szybko?ci otrzymania chwilówki, poziomie formalno?ci, mo?liwo?ci otrzymania chwilówki z darmo i potencjalnej cenie zobowi?zania. Dostaniemy wi?c tak? sam? jako??, ale z podwójnym czasem na sp?at?.

Gdzie znajdziemy chwilówki na 60 dni?

Dwoma firmami, które dopuszczaj? tak d?ugi okres sp?aty, s? Wonga oraz Szybka Gotówka. Przyjrzyjmy si? bli?ej ich ofertom.

Wonga:

 • maksymalna wysoko?? chwilówki 1500 z?otych;
 • cena: 10 z?otych za pierwsz? chwilówk?;
 • nie ma mo?liwo?ci przed?u?enia okresu sp?aty;
 • mo?liwo?? uzyskania chwilówki w 15 minut;
 • do?? wnikliwa weryfikacja po?yczkobiorcy.

Szybka Gotówka:

 • maksymalna wysoko?? chwilówki 6000 z?otych (dla nowych klientów);
 • mo?liwo?? otrzymania darmowej chwilówki;
 • maksymalny okres sp?aty 65 dni;
 • mo?liwo?? refinansowania na okres 7, 14 lub 30 dni;
 • dopuszczalne zaleg?o?ci w BIK.

Obie wersje chwilówek mog? by? dla po?yczkobiorców korzystne. Nieco przewagi mo?e zyska? firma Szybka Gotówka, gdy? oferuje wi?ksze kwoty i mo?na j? refinansowa?. Warto jednak wiedzie?, ?e Wonga w swojej umowie w razie problemów ze sp?at? dopuszcza roz?o?enie sp?aty powsta?ych nale?no?ci na raty.

Moneyman – chwilówka na 60 dni czy na raty?

Nietypow? form? chwilówki na 60 dni mo?e nam zaproponowa? firma MoneyMan. Chwilówka w tej firmie mo?e zosta? zaci?gni?ta na tak d?ugi okres, z tym ?e nie sp?aca si? jej naraz, a w dwóch miesi?cznych transzach. Niecodzienne (i upodabniaj?ce do tradycyjnej chwilówki) jest to, ?e w MoneyMan istnieje mo?liwo?? zaci?gni?cia zobowi?zania za darmo. Nie zap?acimy za nie nic, je?eli z us?ug firmy korzystamy po raz pierwszy i po?yczymy nie wi?cej ni? 1500 z?otych. W takim wypadku po miesi?cu b?dziemy musieli odda? 750 z?otych, a w nast?pnym – kolejne 750. Jest to wi?c opcja warta zauwa?ania, ale przemy?lmy j? dobrze i zastanówmy si?, ?e zdo?amy zgromadzi? odpowiedni? ilo?? gotówki na zap?at? pierwszej transzy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *