1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówki na dowód – po?ycz pieni?dze nawet w 15 minut

Chwilówki na dowód – po?ycz pieni?dze nawet w 15 minut

ludzie

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Chcesz otrzyma? pieni?dze jak najszybciej? Zaci?gni?cie po?yczki jest obecnie nie tylko banalnie proste, ale równie? niezwykle szybkie.

Korzystaj?c z us?ug pozabankowych instytucji finansowych mo?esz otrzyma? pieni?dze nawet w ci?gu 15 minut. Niemo?liwe? A jednak.

Szybkie po?yczki przez internet stanowi? alternatyw? dla po?yczek bankowych. Firmy po?yczkowe, udzielaj?ce po?yczek online zosta?y stworzone z my?l? o osobach, które ze wzgl?du na brak zdolno?ci kredytowej nie s? w stanie po?yczy? pieni?dzy w banku.

Sukces pozabankowych po?yczkobiorców przerós? chyba oczekiwania ich samych. Obecnie z ich us?ug korzystaj? nie tylko osoby z niskim scoringiem w BIK-u oraz te, których dane figuruj? w bazach d?u?ników. Zalety pozabankowych po?yczek doceniaj? równie? klienci, którzy terminowo sp?acaj? swoje zobowi?zania finansowe i z powodzeniem mogliby otrzyma? tradycyjne finansowanie w banku.

Dlaczego wi?c wybieraj? chwilówki?

Firmy po?yczkowe posiadaj? kilka istotnych zalet, którymi zdecydowanie góruj? nad bankami. Kluczow? jest minimum formalno?ci, potrzebnych do zaci?gni?cia po?yczki. Wi?kszo?? po?yczkodawców nie posiada wygórowanych wymaga? w stosunku do potencjalnych klientów.

Aby otrzyma? pieni?dze wystarczy posiada? jedynie dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz numer konta. Firmy nie wymagaj? dostarczania za?wiadcze? o wysoko?ci dochodów, wyci?gów z konta czy jakichkolwiek innych dokumentów.

Dla kogo?, komu zale?y na czasie jest to ogromny atut.

Po?yczka na dowód – szybka weryfikacja wniosku

Wype?nienie wniosku po?yczkowego nie potrwa d?u?ej ni? kilka minut. O co zapyta po?yczkodawca?

 • Po?yczkodawca poprosi Ci? o podanie takich informacji jak:
 • imi? i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • wysoko?? zarobków,
 • nazwa zak?adu pracy (czasem równie? stanowisko),
 • wysoko?? aktualnych zobowi?za? kredytowych,
 • wysoko?? miesi?cznych wydatków,
 • stan cywilny.

W zale?no?ci od firmy mog? by? to tak?e informacje na temat:

 • posiadanych pojazdów,
 • posiadanych nieruchomo?ci,
 • liczby osób na utrzymaniu.

Firmy po?yczkowe – podobnie jak banki – musz? oszacowa? swoje ryzyko, zwi?zane z po?yczeniem pieni?dzy. Procedura jest tu jednak zdecydowanie mniej skomplikowana i z ca?? pewno?ci? szybsza.

Po?yczkodawcy zazwyczaj analizuj? wnioski w ci?gu kilku, maksymalnie kilkunastu minut. Trzeba przyzna?, ?e w porównaniu z kilkudniowym oczekiwaniem na po?yczk? bankow?, jest to prawdziwie ekspresowe tempo.

Koszty po?yczki ni?sze ni? koszty kredytu bankowego

Czy wiesz, ?e po?yczka na dowód mo?e by? ta?sza ni? kredyt bankowy? Cho? popularne chwilówki maj? opini? drogich, nie mo?na do ko?ca zgodzi? si? z tak? tez?.

Obecnie istnieje na rynku a? kilkudziesi?ciu po?yczkodawców, którzy udziel? po?yczki zupe?nie za darmo. Warto doda? jednak, ?e z takiej oferty mog? skorzysta? jedynie nowi klienci. Chcesz wiedzie?, gdzie po?yczysz pieni?dze za darmo? Zajrzyj do naszego artyku?u.

Darmowa po?yczka a kredyt 0%?

Czy darmowa po?yczka to to samo, co kredyt z oprocentowaniem 0%? Nic bardziej mylnego.

Oferty kredytów z oprocentowaniem 0% bardzo cz?sto wygl?daj? atrakcyjnie jedynie z pozoru. Przy g??bszej analizie takiej propozycji nagle okazuje si?, ?e nie jest ona wcale tak korzystna, jak? wydawa?a si? z pozoru. Zerowe odsetki banki cz?sto rekompensuj? sobie wysok? prowizj? czy kosztem ubezpieczenia.

W przypadku darmowych po?yczek sytuacja wygl?da zupe?nie inaczej. Zaci?gaj?c tak? po?yczk? nie tylko nie zap?acisz odsetek, ale równie? prowizji, ubezpieczenia czy jakichkolwiek innych kosztów dodatkowych. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa darmowej chwilówki wynosi 0%. Oznacza to, ?e za po?yczone pieni?dze w skali roku nie zap?acisz ani z?otówki.

Pami?taj jednak, ?e darmowa chwilówka oka?? si? takow? jedynie wtedy, kiedy sp?acisz j? na czas. Ju? 1 dzie? opó?nienia b?dzie skutkowa? naliczeniem dodatkowych op?at, wynikaj?cych z umowy po?yczkowej.

Pieni?dze nawet w 15 minut

Szybka weryfikacja wniosku po?yczkowego skutkuje niemal natychmiastow? wyp?at? ?rodków. Pieni?dze mo?esz otrzyma? nawet w ci?gu kilku minut od pozytywnej decyzji po?yczkowej. Mo?esz, ale wcale nie musisz. Sprawd?my, od czego to zale?y.

Od czego zale?y tempo wyp?aty po?yczki na dowód?

To, jak szybko dostaniesz pieni?dze zale?y przede wszystkim od jednego czynnika. Mowa tu o Twoim rachunku bankowym. A w?a?ciwie o tym, czy Twoje konto znajduje si? w tym samym banku, co konto firmy po?yczkowej. Wyja?nijmy to.

Kiedy wype?nisz i wy?lesz wniosek po?yczkowy, po?yczkodawca poprosi Ci? o zweryfikowanie danych osobowych. Procedura weryfikacji ma na celu zapewnienie bezpiecze?stwa obu stronom umowy oraz wyeliminowanie ewentualnych oszustw i nadu?y?, polegaj?cych na po?yczaniu pieni?dzy na skradzione lub wy?udzone dane.

Jak zweryfikowa? dane?

Najpopularniejszym sposobem weryfikacji danych jest wykonanie przelewu na konto firmy po?yczkowej. Kwota przelewu jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?.

Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane, mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane w?a?ciciela rachunku pokrywaj? si? z tymi, wpisanymi we wniosku. Je?li b?d? identyczne – po?yczkodawca przyst?pi do dalszej analizy wniosku. Je?li b?d? inne – wniosek zostanie odrzucony.

Aby weryfikacja wniosku nast?pi?a jak najszybciej, warto postara? si? o to, aby przelew ?rodków równie? zosta? zrealizowany w ekspresowym tempie.

Tak te? si? stanie, je?li prze?lesz pieni?dze na rachunek w banku, w którym sam posiadasz konto. Je?li wy?lesz przelew weryfikacyjny na konto w innym banku, ?rodki mog? dotrze? do po?yczkodawcy nawet w kolejnym dniu roboczym. A to oznacza, ?e na pieni?dze b?dziesz musia? poczeka? nie 15 minut, a co najmniej kilkana?cie godzin.

Inne sposoby na szybk? po?yczk?

Je?li Twoje konto znajduje si? w ma?o popularnym banku, w którym po?yczkodawca nie posiada rachunku, mo?esz skorzysta? z innego sposobu weryfikacji. Pos?u?? do tego aplikacje, umo?liwiaj?ce po?yczenie pieni?dzy bez przelewu z?otówki.

KontoConnect, GroszConnect, Instantor u?atwi? po?yczenie pieni?dzy osobom, które z powodu braku ?rodków na koncie nie s? w stanie wykona? przelewu weryfikacyjnego.

Jak dzia?aj? aplikacje?

Aplikacje w bezpieczny sposób ??cz? si? z Twoim rachunkiem bankowym i przekazuj? po?yczkodawcy niezb?dne dane. Aby z nich skorzysta? nie trzeba instalowa? na komputerze dodatkowego oprogramowania. U?ycie aplikacji odbywa si? w toku wnioskowania o po?yczk?, na stronie firmy po?yczkowej.

KontoConnect oraz Grosz Connect posiadaj? dost?p jedynie do danych osobowych w?a?ciciela rachunku. Instantor posiada wgl?d tak?e do historii rachunku z ostatnich 12 miesi?cy. Nie jest on wi?c jedynie narz?dziem, s?u??cym do weryfikacji danych. Umo?liwia po?yczkodawcy tak?e dok?adne „prze?wietlenie” transakcji na koncie po?yczkodawcy.

Które firmy umo?liwiaj? skorzystanie z aplikacji?

Korzystaj?c z aplikacji KontoConnect mo?esz zaci?gn?? po?yczk? w firmie Kredito24 i Pandamoney oraz Monedo Now.

Aplikacja Grosz Connect to nowoczesne narz?dzie, które umo?liwia weryfikacj? danych osobowych bez konieczno?ci wykonywania przelewu. Obecnie korzysta z niego firma Super Grosz oraz m?odsza siostra Super Grosza – Super Rata, oferuj?ca pozabankowe po?yczki ratalne.

W Lendon, Extra Portfel oraz Zaplo zweryfikujesz dane przy pomocy Instantora.

Zanim po?yczysz

Zanim podejmiesz decyzj? o zaci?gni?ciu po?yczki pozabankowej, dok?adnie przeanalizuj swoje mo?liwo?ci finansowe. Pami?taj, ?e chwilówka nie jest po?yczk? rataln?, a co za tym idzie ca?? po?yczon? kwot? b?dziesz musia? zwróci? jednorazowo.

Na sp?at? po?yczki w zale?no?ci od firmy b?dziesz mia? od 30 do 61 dni. To stosunkowo niedu?o czasu, aby zgromadzi? potrzebn? kwot?.

Si?gni?cie do kieszeni pozabankowego po?yczkodawcy b?dzie zasadne jedynie wtedy, kiedy posiadasz absolutn? pewno??, ?e zdo?asz zwróci? pieni?dze na czas. W innym przypadku zaci?gni?cie po?yczk? na dowód mo?e by? obarczone zbyt du?ym ryzykiem.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *