1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki na nag?e wydatki – porównujemy najlepsze oferty

Chwilówki na nag?e wydatki – porównujemy najlepsze oferty

wydatek

Liczba chwilówek, które do wyboru maj? po?yczkobiorcy, stale si? powi?ksza. Chwilówki dost?pne s? dla du?ego i bardzo zró?nicowanego grona konsumentów. Ich konstrukcja jest na tyle prosta, ?e trafi? do wielu grup spo?ecznych – gorzej lub lepiej sytuowanych. Cho? struktura klientów firm po?yczkowych w ostatnim czasie uleg?a pewnym przeobra?eniom, to nadal podstaw? piramidy potrzeb pozostaj? nag?e wydatki a? nadto uszczuplaj?ce portfel. Zastanowimy si? wi?c, jak wybiera? najlepsze chwilówki i czy tymi najlepszymi s? te najpopularniejsze, znajduj?ce si? na szczycie rankingu chwilówek.

Kilka rad dla po?yczkobiorcy

Aby chwilówka na nag?e wydatki w dostateczny sposób spe?ni?a swoje zadanie, musi by? dobrana odpowiednio do natury tych wydatków. Przeanalizujmy wi?c to, jaka ilo?? gotówki nas interesuje, ile jeste?my sk?onni za ni? zap?aci? i, czy jest to wydatek, który mo?e poczeka?, czy chwilówka potrzeba jest „na wczoraj”. Na tej podstawie powinni?my utworzy? hierarchi? potrzeb i wed?ug niej dobiera? cechy chwilówki. Je?li jest ona potrzeba bardzo szybko, powinni?my si? zwróci? do tych po?yczkodawców, którzy proponuj? chwilówki w 15 minut (a wi?c maj? d?ugie godziny otwarcia, u?ywaj? b?yskawicznej weryfikacji, lub wysy?aj? chwilówki przelewami ekspresowymi). Je?li najwa?niejsza jest wysoko?? chwilówki, przesiejmy oferty tak, by zosta?y tylko te nas interesuj?ce, a dopiero potem zacznijmy zastanawia? si? nad innymi parametrami, np. okresem sp?aty, który równie? jest bardzo wa?ny.

We wszystkim powinno si? jednak zachowa? umiar, wi?c:

  • starajmy si? wybiera? chwilówki najta?sze, ale pami?taj?c, ?e koszty nie zawsze powinny by? priorytetem;
  • zadbajmy o w?asne bezpiecze?stwo i sprawd?my chwilówk? pod k?tem jej uczciwo?ci;
  • korzystajmy z porównywarki chwilówek – tylko tak zapewnimy sobie najlepszy wybór;
  • sprawd?my ranking chwilówek, ale nie b?d?my wobec niego bezkrytyczni;
  • zapoznajmy si? z konsekwencjami nieterminowo?ci;
  • dok?adnie zapoznajmy si? z tym, jak szybko jeste?my w stanie otrzyma? pieni?dze.

Najlepsze oferty rankingu chwilówek

Ranking chwilówek jest dla po?yczkobiorcy ?ci?g?, drog? na skróty. Uszeregowanie kilku chwilówek, zaczynaj?c od najlepszej, mo?e sugerowa? po?yczkobiorcy, ?e nie ma sensu poszukiwa? innych ofert poza tymi zajmuj?cymi najwy?sze miejsca w rankingu. Nie zawsze tak b?dzie, bo wybór najpowszechniejszy nie zawsze b?dzie wyborem najbardziej dopasowanym do konkretnego przypadku. Czasami niszowe zapotrzebowanie potrzebuje niszowej chwilówki i nie b?dzie w tym nic z?ego. Przedstawione ni?ej firmy na czele rankingu znajduj? si? g?ównie dlatego, ?e jest to równie? bardzo cz?sty wybór po?yczkobiorców i najwy?szej klasy s? równie? inne czynniki opisuj?ce chwilówk?: przej?cie przez procedury bez przeszkód, sprawie dzia?aj?ca infrastruktura informatyczna, jako?? obs?ugi klienta, przypominanie po?yczkobiorcom o sp?acie chwilówki itp. Takie szczegó?y mog? zauwa?y? tylko te osoby, które ju? zaci?ga?y chwilówk? i wiedz?, czego mog? si? spodziewa?.

Extra Portfel. Firma oferuje chwilówki na okres od 5 do 45 dni w kwocie od 100 do nawet 6000 z?otych. Nowi klienci mog? po?yczy? tam do 3000 z?otych i, co ciekawe, akceptowane s? równie? osoby maj?ce niski scoring w BIK.

Filarum. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych chwilówek na rynku to darmowe 1000 z?otych dla nowych klientów, oraz 5000 z?otych dost?pne ju? od drugiej chwilówki. Za ka?dym razem chwilówk? mo?na sp?aci? od 1 do 30 dni.

LendOn. Podobnie, jak w Extra Portfel, w LendOn mo?emy otrzyma? chwilówki w dwóch kwotach: 3000 oraz 6000 z?otych odpowiednio dla pierwszej i ka?dej kolejnej chwilówki. Tyle samo – 45 dni – wynosi równie? okres sp?aty.

?adna z przedstawionych powy?ej chwilówek nie jest najta?sz? na rynku. Mie?ci si? raczej w ?rednim przedziale kwotowym. Mo?e za to zaproponowa? co innego: absolutne bezpiecze?stwo transakcji i wysok? jako?? obs?ugi. Wyró?niaj? je te? wszystkie wcze?niej wskazane poboczne cechy chwilówki, które niekiedy przes?dzaj? o jej jako?ci. Przekona?o si? o tym ju? bardzo wielu konsumentów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *