1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki na ?wi?ta – jak nie da? si? ?wi?tecznym wydatkom?

Chwilówki na ?wi?ta – jak nie da? si? ?wi?tecznym wydatkom?

prezenty

Do ?wi?t Bo?ego Narodzenia pozosta?y co prawda niespe?na dwa miesi?ce, ale zakupowe szale?stwo zacznie si? ju? nied?ugo. To tak?e korzystny okres, by zaplanowa? ?wi?teczny bud?et i zastanowi? si?, jak go sfinansowa?. Czy mog? w tym pomóc chwilówki? Z pewno?ci? pomog? w zachowaniu p?ynno?ci finansowej, zorganizowaniu ?wi?t marze? i zakupie prezentów. Ale czy takie chwilówki nie wp?dz? nas w k?opoty? Bez obaw – kilka zasad bezpiecznego po?yczania na ?wi?ta sprawi, ?e i wilk b?dzie syty i owca ca?a.

Jak i kiedy zaci?gn?? chwilówk? na ?wi?ta?

Podej?cia do organizacji Bo?ego Narodzenia s? naprawd? ró?ne – jedni ju? w listopadzie kupuj? prezenty (pami?tajmy o promocyjnym czarnym pi?tku!), inni odk?adaj? to na ostatni? chwil?. Dla obu grup chwilówki mog? okaza? si? zbawienne. W pierwszym przypadku zaci?gni?cie i sp?ata chwilówki odb?dzie si? jeszcze grubo przed ?wi?tami – my zaopatrzymy si? we wszystkie potrzebne rzeczy i na Bo?e Narodzenie nie zostaniemy ze zobowi?zaniem do sp?acenia.

Czekanie do ostatniego momentu równie? nie b?dzie stanowi?o problemu. Po?yczkodawcy udzielaj?cy chwilówek s? przygotowani na to, ?e wielu Polaków zdecyduje si? je zaci?gn?? tu? przed ?wi?tami. Dlatego podwoj? swoje si?y przerobowe, a chwilówki, tak jak zwykle, b?dzie mo?na otrzyma? ju? w 15 minut. Nie ma wi?c obaw o to, ?e nie zd??ymy. Jak to zrobi?? Wystarczy znale?? odrobin? czasu i uzbroi? si? w dowód osobisty i telefon komórkowy. Do otrzymania chwilówki wystarczy wtedy tylko z?o?y? wniosek na stronie internetowej po?yczkodawcy, przela? jeden grosz op?aty weryfikacyjnej ze swojego konta bankowego i czeka? na decyzj? o przyznaniu chwilówki. Ca?a procedura powinna odby? si? bez formalno?ci i bez za?wiadcze?, a pieni?dze mog? znale?? si? na koncie jeszcze tego samego dnia.

Na ?wi?ta tylko sprawdzone chwilówki

Wykorzystanie chwilówki na organizacj? ?wi?t jest niew?tpliwie bardzo przyjemnym powodem do zaci?gni?cia zobowi?zania. Co wi?cej, trzeba b?dzie sp?aci? j? dopiero w styczniu, wi?c b?dziemy mieli du?o czasu na to, by zebra? pieni?dze. Najlepsze jednak, co mo?e zrobi? po?yczkobiorca to zdecydowanie si? na skorzystanie chwilówki sprawdzonej, godnej zaufania i, w miar? mo?liwo?ci, taniej.

By zapewni? sobie maksymalny poziom bezpiecze?stwa, warto zdecydowa? si? na porównywark? chwilówek, która zestawi wszystkie oferty i pomo?e wybra? t? najlepsz?, nawet je?li nasza sytuacja finansowa przej?ciowo nie przedstawia si? najlepiej. Mo?na postawi? na chwilówki najbardziej do tej sytuacji dopasowane lub chwilówki oferowane przez najwa?niejszych graczy: NetCredit, Wonga, Vivus, Via SMS, Filarum, czy LendOn. To rozwi?zanie na skróty, ale ca?kowicie bezpieczne, bo takie chwilówki przetestowane zosta?y ju? przez rzesze klientów.

Chwilówki za darmo na ?wi?ta

Je?li jest to nasza pierwsza chwilówka lub na ?wi?ta zdecydujemy si? po?yczy? u innego ni? dotychczas  po?yczkodawcy, mo?emy otrzyma? chwilówk? ca?kowicie za darmo. To rozwi?zanie bardzo rozs?dne – darmowa chwilówka pozwoli unikn?? dodatkowych wydatków w okresie ju? i tak w nie obfituj?cym. Oczywi?cie pami?tajmy, ?e równie? w tym przypadku obowi?zuj? nas zasady bezpiecze?stwa. Chwilówki za darmo oferowane s? przez niemal?e wszystkich po?yczkodawców, wi?c wybór b?dzie spory. Tutaj równie? pomo?e porównywarka chwilówek, która uchroni przed nierozwa?nymi i ryzykownymi decyzjami.

Chwilówka na d?u?ej

Podstaw? ?wiadomego i bezpiecznego po?yczania powinna by? troska o przysz?o??. Je?li nie jeste?my pewni, czy uda nam si? sp?aci? chwilówk?, a mimo to potrzebujemy pieni?dzy, mo?emy zainteresowa? si? innym rodzajem zobowi?zania. W trudnej sytuacji mo?emy rozwa?y? chwilówki na raty, które nie musz? by? sp?acane naraz, a w kilku cz??ciach. Dzi?ki temu unikniemy konieczno?ci sp?aty chwilówki tu? po ?wi?tach.

Chwilówki sp?acane w ratalnie niestety nie s? darmowe, ale za to miesi?cznie nie obci??aj? zbytnio naszych mo?liwo?ci finansowych. Co istotne, oferowane s? przez równie zaufanych po?yczkodawców: Wonga, Super Grosz, Provident, czy Zaplo.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *