1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki online – ile najwi?cej mo?emy po?yczy??

Chwilówki online – ile najwi?cej mo?emy po?yczy??

chwilówki online

Chwilówki online, ze wzgl?du na swój krótkoterminowy charakter, najcz??ciej kojarz? si? z niskimi kwotami, b?d?cymi raczej sposobem na przetrwanie do „pierwszego” ni?li sfinansowaniem wi?kszych wydatków. Dlatego te? najcz??ciej kwoty, jakie mo?emy po?yczy?, s? ograniczone dla bezpiecze?stwa i po?yczkodawcy, i po?yczkobiorcy. Nie s? to jednak kwoty tak ma?e, jak mog?oby si? wydawa? na pierwszy rzut oka, a chwilówki online mog? pod tym wzgl?dem bardzo pozytywnie zaskoczy?.

Kilkaset z?otych w chwilówce online?

Przedzia? kwotowy, typowy dla chwilówki online, zaczyna si? zazwyczaj od 100 do 200 z?otych, a ko?czy nawet na kilku tysi?cach. Jest to oczywi?cie przedzia? mo?liwo?ci, a nie najwi?ksze kwoty, które mo?emy po?yczy? w konkretnych firmach po?yczkowych. ?redni? kwot?, jak? mo?emy otrzyma? przez Internet, jest 3000-5000 z?otych. Jest to do?? du?o, zwa?ywszy na to, ?e potrzeby konsumentów w Polsce rosn? – rocznie udzielane chwilówki online sumuj? si? na kwot? kilku miliardów z?otych.

Zmienia si? równie? podej?cie klientów do tego rodzaju zobowi?zania. Chwilówki online ciesz? si? coraz wi?kszym zaufaniem, a wi?kszo?? Polaków nie uwa?a ich ju? za smutn? konieczno??, ale za bardzo atrakcyjn? alternatyw? dla kredytów bankowych. To nakr?ci?o poda? zarówno w sensie ilo?ciowym, jak i jako?ciowym – chwilówki online to dzi? kilkadziesi?t ofert i wszystkie z nich w relatywnie wysokich kwotach.

Coraz mniej chwilówek online poni?ej 5000 z?otych

Magiczn? granic?, która przez d?ugi czas cechowa?a chwilówki online, by?o 5000 z?otych i bardzo ma?o po?yczkodawców odwa?y?o si? nie tyle wyj?? poza t? granic?, co nawet si? do niej zbli?y?. Dzi? jest to w?a?ciwie standard – ?eby nie powiedzie?, ?e jest to kwota, która uwa?ana jest za najni?sz? dla szanuj?cej si? firmy po?yczkowej. Dlatego te? coraz mniej chwilówek online wyst?puje w ni?szych kwotach. Ta praktyka ma swój wyraz w liczbie ofert w takiej kwocie, które mo?emy znale??, a zasady tej trzymaj? si?:

Oczywi?cie firm, które oferuj? chwilówki online we w?a?nie takiej maksymalnej kwocie, jest wi?cej. Mo?na te? powiedzie?, ?e dzi?ki temu te firmy, które proponuj? mniej, niemal?e nikn? w ich g?szczu. Wysoko?? dost?pnej kwoty jest bowiem jednym z najwa?niejszych parametrów chwilówki online, które po?yczkobiorcy biorc? pod uwag?.

Nawet 10 000 z?otych w jednej chwilówce online

Je?li mowa o wysoko?ci dost?pnych kwot, to nie sposób te? nie wspomnie? o ofertach równych niemal?e ?rednim kwotom zwyk?ych kredytów bankowych. Najwy?sz? kwot?, po któr? niedawno si?gn??y chwilówki online, jest 10 000 z?otych oferowane przez firm? Kuki. Jest to na razie jedyna tak wysoka oferta, ale po pi?tach temu po?yczkodawcy depcz? równie? inne firmy, m.in. Vivus (7500 z?), Szybka Gotówka (7000 z?), SMART Po?yczka (7000 z?), czy Po?yczka Plus (8000 z?).

Trzeba jednak mie? na wzgl?dzie to, ?e niektórzy po?yczkodawcy uznaj?, ?e jest to zobowi?zanie na tyle du?e, ?e mo?na je otrzyma? dopiero za którym? z kolei po?yczeniu. Przez to tak wysokie chwilówki online mog? by? dost?pne dopiero w czwartej lub w pi?tej przyznanej po?yczce. Wyj?tkiem s? tutaj firmy Vivus i Szybka Gotówka, które tak du?e pieni?dze mog? przyzna? ju? za drugim razem.

Pierwsza chwilówka online nie tak wysoka

Na nieco mniejsz? wysoko?? chwilówki online mog? liczy? klienci, którzy decyduj? si? na ni? po raz pierwszy, przynajmniej u wybranego po?yczkodawcy. Niestety, mog? to by? kwoty nawet kilkukrotnie mniejsze, cho? bardzo rzadko trzycyfrowe. Je?li mo?na wyznaczy? jakie? trendy dotycz?ce pierwszej chwilówki online, to za najcz??ciej powtarzaj?ce si? nale?a?oby uzna? kwoty 1500 oraz 2000 z?otych, a przekroczenie tego limitu jest wci?? dla po?yczkodawców nieop?acalne lub te? nie pokrywa oczekiwa? klientów. Nie trzeba jednak daleko szuka?, by znale?? wy?sz? ofert? – takie wyst?puj? chocia?by w bardzo znanych firmach: Vivus (3000 z?), Extra Portfel (3000 z?) czy Szybka Gotówka (6000 z?).

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *