1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki online na umow?-zlecenie – gdzie je dostaniesz?

Chwilówki online na umow?-zlecenie – gdzie je dostaniesz?

podpisywanie umowy

O przewadze zatrudnienia na umow? o prac? ni? na tak zwane umowy ?mieciowe nie trzeba nikogo przekonywa?. Jest widoczne niemal?e w ka?dym aspekcie ?ycia, równie? stricte finansowym. Otrzymanie kredytu w takim przypadku cz?sto nie b?dzie mo?liwe, ale czy stanie si? tak równie? w przypadku chwilówki online? W ko?cu, tak jak klientom, firmom oferuj?cym chwilówki online bardzo zale?y na tym, by by?y one sp?acane na czas.

Gdzie wzi?? chwilówk? online?

Zdecydowana wi?kszo?? po?yczkodawców nie b?dzie mie? problemów z tym, by chwilówki online udzieli? osobom pracuj?cym na umowie-zleceniu lub umowie o dzie?o. Oczywi?cie, nie przyczyni? si? one do zwi?kszenia wiarygodno?ci kredytowej po?yczkobiorcy w takim stopniu, jak czyni to umowa o prac?, ale te? jej nie umniejsz?.

Je?li chcemy mie? wi?ksz? pewno??, ?e po?yczkodawca przychylniej spojrzy na nasz wniosek o chwilówk? online, warto poszuka? chwilówek z wysok? przyznawalno?ci?. Nie b?dzie to jednak konieczne, je?li przyjrzymy si? bli?ej wymaganiom stawianym przez instytucje pozabankowe. Zawa?ymy, ?e w?a?ciwie ?aden z nich nie wymaga, by wnioskodawca by? zatrudniony na podstawie umowy o prac?. Owszem, wszystkie chwilówki online wymagaj? posiadania jakiego? ?ród?a dochodu, ale raczej nie wyszczególnia si? tego, jakie mog? to by? ?ród?a.

Czy musz? spe?ni? dodatkowe warunki?

Aby otrzyma? chwilówk? online, ka?dy klient, niezale?nie od tego, na jakiej umowie pracuje, musi spe?ni? warunki stawiane przez po?yczkodawc?. Nie ma tego wiele, bo chwilówki online bardzo cz?sto bywaj? nazywane równie? chwilówkami bez za?wiadcze?, czy chwilówkami bez formalno?ci. Kryterium po?yczkowym b?dzie tak?e:

  • odpowiedni wiek osoby wnioskuj?cej o chwilówk? online;
  • posiadanie dowodu osobistego, które po?wiadcza polskie obywatelstwo;
  • zamieszkanie na terenie Polski;
  • konto bankowe;
  • polski numer telefonu i adres e-mail;
  • brak d?ugów odnotowanych w rejestrach d?u?ników i najcz??ciej tak?e dobra historia kredytowa.

Osobom, które osi?gaj? dochody z innych ?róde?, niekonieczne umowy-zlecenia (ale np. renty lub zasi?ku), nie b?d? postawione dodatkowe warunki. Nie musz? si? te? martwi?, ?e aby dosta? chwilówk? online, obowi?zuje ich sta? zatrudnienia. Inaczej ni? przy kredycie bankowym, nie trzeba pracowa? w jednym miejscu przynajmniej od kilku miesi?cy. We wniosku o chwilówk? bardzo rzadko pojawiaj? si? tego typu pytania, ale nawet je?eli tak si? stanie, ten fakt nie powinien mie? ostatecznego wp?ywu na decyzj? po?yczkow?.

Jak trudno dosta? chwilówk? online na umow?-zlecenie?

Jak ju? pisali?my, nie ma znaczenia to, jaki mamy rodzaj dochodów. Nie jest jednak powiedziane, ?e w takim wypadku chwilówka online zostanie przyznana na pewno. Pami?tajmy, ?e to tylko cz??? bardzo wa?nego kryterium oceny po?yczkobiorcy, jakim jest zdolno?? kredytowa. Du?? wag? dla wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu chwilówki online ma równie? to, w jakiej firmie pracujemy, jakie jest nasze wykszta?cenie, ile osób przyczynia si? do dochodu gospodarstwa domowego i – przede wszystkim – wysoko?? naszych zarobków. To w?a?nie one w wi?kszej mierze ?wiadcz? o tym, czy zaci?gni?t? chwilówk? online uda nam si? sp?aci?. Po?yczkodawca równie? zwróci na to najwi?ksz? uwag?.

Na co powinno si? zwróci? uwag??

Pomimo tego, ?e chwilówki online s? do?? egalitarne i umo?liwiaj? zaci?gni?cie zobowi?zania bardzo ró?nym osobom, to trzeba uwa?a? na to, jak i kiedy si? je zaci?ga. Je?li pracuje si? na umowie-zleceniu, to trzeba zwróci? uwag? na to, jak stabilne jest zatrudnienie i czy istnieje jakiekolwiek prawdopodobie?stwo tego, ?e je utracimy, zanim chwilówk? online uda si? sp?aci?.

S? to rzeczy, których po?yczkodawca nie sprawdzi, a o które trzeba zadba? samemu. Pami?tajmy te?, by nie po?ycza? wi?cej, ni? wynosi nasze miesi?czne wynagrodzenie. W przypadku utraty zatrudnienia mo?emy mie? wtedy pewno??, ?e przynajmniej za t? ostatni? wyp?at? chwilówk? online sp?acimy na czas i b?dziemy mogli „z czystym kontem” poszuka? kolejnej, by? mo?e du?o korzystniejszej pracy. D?ugi z pewno?ci? nie s? dobre, by wraz z nimi zaczyna? od pocz?tku.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *