1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki online – pomoc czy k?opot?

Chwilówki online – pomoc czy k?opot?

gotówka

Chwilówki online dzi? s? pe?noprawnym, obok kredytu bankowego, produktem finansowym. Nie s? ju? zaci?gane wy??cznie w tragicznych sytuacjach, gdy w portfelu pustka, a pomocy znik?d. Pr?dzej skorzystamy z nich w okoliczno?ciach wi???cych si? z nag?ymi, acz koniecznymi wydatkami. Zepsuta pralka lub lodówka, awaria samochodu lub konieczno?? zakupienia nowego (gdzie chwilówka mo?e pomóc pokry? brakuj?c? kwot?) to tylko jedne z sytuacji, gdy chwilówka online b?dzie stanowi? prawdziwie pomocn? d?o?. Kiedy jednak b?d? problematyczne? I czy ratuj?c si? chwilówkami online w jednej sytuacji, nie wp?dzamy si? w k?opoty w drugiej?

Jak ?atwo jest uzyska? chwilówk? online?

Pocz?tkowym zamys?em stworzenia chwilówek online by?a pomoc osobom, które potrzebowa?y jej w sposób natychmiastowy. Obecnie profil po?yczkobiorcy uleg? pewnym przeobra?aniem, ale mimo tego osoby w ci??kiej sytuacji nie powinny mie? problemu z tym, by chwilówk? online otrzyma?.

Dla po?yczkobiorcy nie jest to jedynie zastrzyk gotówki w chwili, gdy inne instytucje finansowe odprawiaj? go z kwitkiem, ale te? i du?a wygoda – o chwilówk? online mo?e wnioskowa? ca?kowicie zdalnie, bez potrzeby wizyty w placówce finansowej, bez gromadzenia dokumentów. Dodatkowo mo?e on skorzysta? z ró?nych sposobów na zaci?gni?cie chwilówki – mo?e wybra? po?yczkodawc? znanego z reklam lub opowiada? znajomych, a mo?e te? skorzysta? z porównywarki chwilówek. Uzbroi si? tam w po??dan? wiedz?, znajdzie mnóstwo atrakcyjnych ofert, porówna chwilówki online pod wzgl?dem cenowym, a nast?pnie, za pomoc? jednego klikni?cia przeniesie si? do internetowego wniosku na stronie po?yczkodawcy.

Jakkolwiek, s? grupy osób, które chwilówki online nie otrzymaj? w tak ?atwy sposób i, cho? koniec ko?ców pewnie znajd? odpowiedni? ofert?, spotkaj? si? z ogóln? (ale ze wszech miar s?uszn?) niech?ci? ze strony firm po?yczkowych.

Kiedy wp?dzimy si? w k?opoty?

Wspomniane grupy osób, które mog? spotka? si? z odmow?, to najcz??ciej te, które zaci?gaj?c chwilówki online, mog? wp?dzi? si? w k?opoty. Przede wszystkim, b?d? to osoby, które:

  • s? d?u?nikami, z wysokimi zaleg?ymi nale?no?ciami i z potencjalnym zaj?ciem komorniczym;
  • maj? nisk? lub znikom? zdolno?? kredytow? wynikaj?c? z braku dochodów, pomimo tego, ?e chwilówki online naprawd? nie wymagaj? wysokich zarobków, i je?li tylko ma si? regularne wp?ywy, mo?na je otrzyma?;
  • w momencie wnioskowania maj? wiele aktywnych chwilówek lub innych zobowi?za? finansowych.

Chwilówki online ogólnie mog? by? udzielone osobom ze z?? histori? kredytow?, maj?cym niskie dochody lub sp?acaj?cym inne zobowi?zania. Przesada w której? z tych materii nie jest jednak dobra, a wzi?cie chwilówki online w takiej sytuacji b?dzie pomoc? jedynie – nomen omen – chwilow?. Na d?u?sz? met? oznacza powa?ne k?opoty.

Wysokie ceny? To mit

Problematyczno?? chwilówek online w oczach niektórych wynika z ich wysokich kosztów. Jest w tym ziarnko prawdy, gdy? rzeczywi?cie jest to zobowi?zanie dro?sze ni? kredyt w banku lub SKOK-u. Nie jest jednak prawd? to, ?e za chwilówk? trzeba b?dzie zap?aci? kilkukrotno?? zaci?gni?tego zobowi?zania. Po?yczkodawcy, przestrzegaj?c prawa, mog? za??da? najwi?cej oko?o 30% warto?ci chwilówki. Mo?na jednak znale?? oferty ta?sze.

Trzeba równie? wspomnie? o tym, ?e chwilówka online mo?e by? równie? zobowi?zaniem najta?szym, bo ca?kowicie darmowym. Decyduj?c si? na jedn?, mo?na otrzyma? umorzenie kosztów, je?li tylko wnioskuje si? w danej firmie po raz pierwszy, a nast?pnie sp?aci si? chwilówk? w terminie.

K?opot k?opotowi nierówny

Negatywne nastawienie wobec chwilówek online cz?sto bierze si? z nieprzemy?lanych decyzji niektórych po?yczkobiorców. Je?li tak si? stanie i chwilówka nie b?dzie mog?a zosta? sp?acona w terminie, po?yczkobiorc? równie? czekaj? k?opoty. Niesp?acenie chwilówki online, cho? mo?e by? powa?ne w skutkach, nie jest ko?cem ?wiata, a k?opot powsta?y przez to zobowi?zanie mo?e zosta? szybko za?egany. Po?yczkodawcy oferuj? wtedy wiele rozwi?za?: przed?u?enie okresu sp?aty, refinansowanie, czy nawet roz?o?enie chwilówki online na raty.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *