1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówki online przez po?rednika – czy warto z nich korzysta??

Chwilówki online przez po?rednika – czy warto z nich korzysta??

po?yczka online

Wielokrotnie zastanawiamy si?, czy wnioskowanie o chwilówk? online ma sens i, czy sk?adaj?c swoj? aplikacj?, na pewno otrzymamy odpowied? pozytywn?. Có?, takiej pewno?ci nie ma nigdy, ale niekiedy mo?emy skorzysta? z us?ug, które gwarantuj? niemal 100-procentow? przyznawalno?? chwilówki online i jednocze?nie nie s? ?adnym oszustwem. W taki sposób dzia?aj? na przyk?ad internetowi po?rednicy po?yczkowi, tacy jak firmy Credy oraz Solcredit. Przypatrzmy si?, czy chwilówki online zaci?gni?te za ich po?rednictwem mog? by? równie? korzystne, jak te zaci?gni?te bezpo?rednio.

Jak dzia?a po?rednictwo chwilówek online?

Podobnie jak same chwilówki online, podmiot po?rednicz?cy w transakcji pomi?dzy po?yczkodawc? a po?yczkobiorc? równie? dzia?a w Internecie. Na pierwszy rzut oka mo?e by? jak najbardziej pomylony z bezpo?rednim po?yczkodawc?, gdy? jego strona internetowa wygl?da dok?adnie tak samo: znajdziemy na niej suwaki kalkulatora po?yczkowego, kryteria oceny wnioskuj?cego o chwilówk? online, czy warunki u?ytkowania serwisu. Firmy takie, jak Solcredit i Credy nie kryj? jednak tego, w jaki sposób dzia?aj?, a wr?cz przeciwnie – przekuwaj? to w zalety.

Firma, która po?redniczy w uzyskiwaniu chwilówek online w swojej dzia?alno?ci wykorzystuje wspó?prac? z innymi po?yczkodawcami – tymi najwi?kszymi i najbardziej popularnymi, ale te? mniejszymi, cho? mog?cymi zaproponowa? równie korzystne warunki. Szeroka wspó?praca z wieloma instytucjami pozabankowymi skutkuje tym, ?e po?rednik jest w stanie zaproponowa? chwilówki online dostosowane w?a?ciwie do ka?dego potencjalnego po?yczkobiorcy. W ofercie znajd? si?:

Po?yczkobiorca nie musi si? jednak martwi? tym, ?e straci czas na poszukiwania odpowiedniej chwilówki online (co i tak mo?e nie sko?czy? si? sukcesem), ale jego wniosek trafi dok?adnie tam, gdzie b?dzie mia? najwi?ksze szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Jak zaci?gn?? chwilówk? online przez po?rednika?

Zarówno w przypadku firmy Solcredit, jak i Credy, procedura zaci?gni?cia chwilówki online wygl?da bardzo podobnie do tego, co mo?emy zna?, je?eli ju? kiedy? korzystali?my z internetowych zobowi?za? pozabankowych. Trzeba przygotowa? si? na kilka kroków:

 1. Wybór kwoty chwilówki online oraz okresu sp?aty. Po?rednicy sami ustalaj? dopuszczalne ramy, które mog? by? bardzo nietypowe, np. w Solcredit jest to 5000 z?otych na 50 dni.
 2. Zarejestrowanie konta klienta.
 3. Wype?nienie wniosku o chwilówk? online.
 4. Otrzymanie informacji od po?rednika o przyznaniu pieni?dzy i poinformowanie, który po?yczkodawca si? na to zdecydowa?.
 5. Zweryfikowanie swojej to?samo?ci bezpo?rednio u po?yczkodawcy.
 6. Podpisanie umowy o chwilówk? online.
 7. Wyp?ata pieni?dzy.

Jakie s? zalety takiego po?yczania?

Najwa?niejsz? zalet? po?redników internetowych jest to, ?e chwilówk? online mo?na u nich otrzyma? równie szybko i ?atwo co tradycyjnie. Systemy badaj?ce zdolno?? kredytow? tak?e tam s? zautomatyzowane, wi?c decyzj? mo?emy otrzyma? ju? po kilku minutach.

Du?o zyskaj? równie? ci, którzy mog? nie otrzyma? chwilówki online ze wzgl?du na nisk? zdolno?? kredytow? i niewystarczaj?c? znajomo?? rynku pozabankowego. Solcredit chwali si? przyznawalno?ci? na poziomie przekraczaj?cym 95%, wi?c prawie ka?dy, kto z?o?y tam wniosek, chwilówk? online otrzyma.

Czy chwilówki online przez po?rednika jest dro?sze?

Korzystanie z tego typu us?ug mo?e budzi? obawy, ?e chwilówka online b?dzie dro?sza, ni? gdyby zaci?gn?? j? bezpo?rednio. Prawd? jest to, ?e Solcredit czy Credy pobieraj? prowizj? od ka?dego klienta odes?anego do konkretnej firmy po?yczkowej, ale jest ona rozliczana pomi?dzy tymi dwoma podmiotami, ale nigdy nie jest przerzucana na klienta. Ten nie musi ponosi? ?adnych dodatkowych kosztów i zaci?gn?? chwilówk? online w takiej samej cenie, jaka podana jest przez rzeczywistego po?yczkodawc?. Co wi?cej, w takim systemie mo?liwe jest nawet otrzymanie chwilówki darmowej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *