1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówki online – sposób na extra pieni?dze bez wychodzenia z domu

Chwilówki online – sposób na extra pieni?dze bez wychodzenia z domu

po?yczka do r?ki

Szybka po?yczka pozabankowa to ?wietny sposób na za?atanie dziur w domowym bud?ecie. Zw?aszcza, ?e aby j? zaci?gn?? nie musisz nawet wychodzi? z domu. W artykule sprawdzimy, jakie s? kolejne kroki w drodze do otrzymania upragnionej gotówki. Podpowiemy równie? czym s? darmowe po?yczki i czy warto je bra?.

Chwilówki s? jednym z najpopularniejszych i najbardziej dost?pnych sposobów ?atania dziur w domowym bud?ecie i finansowania nieplanowanych wydatków.

Nierzadko taki zastrzyk gotówki pomaga bezbole?nie dotrwa? do 1-go czy uregulowa? zobowi?zania finansowe, które nie mog? czeka?.

Dla kogo szybkie po?yczki przez internet?

Pozabankowi po?yczkodawcy zdecydowanie przychylniej ni? banki patrz? na mniej wiarygodnych klientów. Szybk? po?yczk? przez internet mo?e zaci?gn?? osoba z niekorzystn? histori? kredytow? w BIK-u lub ta, której dane zosta?y wpisane do rejestru d?u?ników.

Po dodatkowe finansowanie mo?e si?gn?? emeryt, rencista, a nawet student. Nie oznacza to jednak, ?e pozabankowi po?yczkodawcy rozdaj? pieni?dze na lewo i prawo.

Warunkiem koniecznym do otrzymania po?yczki jest posiadanie sta?ych dochodów. Bez nich sp?ata po?yczki zwyczajnie nie b?dzie mo?liwa.

Tylko dla zad?u?onych?

Co ciekawe, po pozabankowe po?yczki si?gaj? nie tylko osoby, które maj? problemy z otrzymaniem po?yczki bankowej. Coraz cz??ciej do kieszeni pozabankowych po?yczkodawców zagl?daj? tak?e klienci z wzorow? histori? kredytow? i nienagannym scoringiem w BIK-u.

Czemu wybieraj? firm? po?yczkow??

Odpowied? jest bardzo prosta – korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców mo?na po?yczy? pieni?dze bardzo szybko. W dodatku nie wychodz?c z domu. Takie rozwi?zanie usatysfakcjonuje wszystkich, którzy potrzebuj? pieni?dzy „na ju?”, a najlepiej „na wczoraj”.

Cho? trudno w to uwierzy?, firmy po?yczkowe maj? jeszcze 1 istotn? przewag? nad bankami. Mo?na w nich po?yczy? pieni?dze zupe?nie za darmo. Niemo?liwe? A jednak.

Jak dzia?aj? darmowe po?yczki przez internet?

Darmowe po?yczki to produkty finansowe dedykowane jedynie nowym klientom danej firmy po?yczkowej. Si?gaj?c po po?yczk? za 0 z? nie zap?acisz odsetek, prowizji i jakichkolwiek innych op?at dodatkowych. Po?yczaj?c 1000 z?, b?dziesz zobowi?zany zwróci? po?yczkodawcy dok?adnie tyle samo. Warto jednak doda?, ?e po?yczka oka?e si? darmowa jedynie wtedy, kiedy zostanie sp?acona na czas. Ju? 1 dzie? opó?nienia mo?e skutkowa? naliczeniem dodatkowych op?at, wynikaj?cych z zapisów umowy po?yczkowej.

Chcesz wiedzie?, które firmy po?yczaj? pieni?dze zupe?nie za darmo? Zajrzyj do naszego artyku?u.

Czy po?yczkodawcy zarabiaj? na darmowych chwilówkach?

Mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy zupe?nie za darmo ka?dego dnia przyci?ga do firm po?yczkowych setki nowych klientów. Wielu spragnionych dodatkowej gotówki po?yczkobiorców podejmuje decyzje zbyt pochopnie, nie zastanawiaj?c si? nad konsekwencjami swoich dzia?a?.

Je?li klient nie b?dzie w stanie zwróci? pieni?dzy na czas, zostanie obci??ony dodatkowymi op?atami. Je?li zechce ich unikn??, b?dzie móg? si?gn?? po po?yczk? refinansuj?c? lub przed?u?enie terminu sp?aty. Zarówno refinansowanie, jak i przed?u?enie s? rozwi?zaniami bardzo kosztownymi. Ich koszt mo?e wynosi? nawet kilkadziesi?t procent warto?ci po?yczki. Jak nietrudno zgadn??, kwoty te trafiaj? do kieszeni firmy po?yczkowej.

Cho? po?yczkodawca nie zarobi na udzieleniu pierwszej, bezp?atnej chwilówki, koszty zwi?zane z opó?nieniem w sp?acie b?d? ju? dla niego ?ród?em poka?nego zysku.

Co z klientami, którzy sp?ac? po?yczk? na czas?

Klienci, którzy zwróc? pieni?dze na czas, unikn? dodatkowych op?at. Po sp?acie pierwszej darmowej chwilówki, b?d? mogli si?gn?? po kolejn? – tym razem oprocentowan? w standardowy sposób. W wi?kszo?ci przypadków kwota kolejnej po?yczki b?dzie wy?sza ni? pierwszej. Taki trik mo?e by? dla po?yczkobiorców dodatkow? pokus?. Warto pami?ta? jednak, ?e kolejna chwilówka b?dzie ju? obarczona standardowymi op?atami. A one – podobnie jak koszty refinansowania i przed?u?enia okresu sp?aty – trafi? do kieszeni po?yczkodawcy.

Czy warto po?ycza? pieni?dze za darmo?

Jak najbardziej. Kluczem do sukcesu jest tu jedynie szczypta wyobra?ni oraz rzetelna analiza w?asnych mo?liwo?ci finansowych. Je?li zdo?asz sp?aci? po?yczk? w terminie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby? zasili? domowy bud?et dodatkowymi ?rodkami.

Po?yczka przez internet – sposób na pieni?dze w 15 minut

Niezaprzeczalnym atutem szybkich po?yczek pozabankowych jest minimum formalno?ci oraz mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy bez wychodzenia z domu. Siedz?c wygodnie w ulubionym fotelu b?dziesz móg? po?yczy? za darmo nawet 3000 z?.

Wystarczy Ci do tego komputer (lub urz?dzenie mobilne) z dost?pem do internetu oraz dowód osobisty. Podczas wype?niania wniosku powiniene? mie? przy sobie tak?e numer w?asnego konta bankowego oraz numer telefonu komórkowego.

Od czego zacz???

Pierwszym krokiem do otrzymania pieni?dzy powinien by? wybór firmy po?yczkowej. Je?li chcesz mie? pewno??, ?e nie zostaniesz oszukany, skorzystaj z us?ug znanej i rozpoznawalnej firmy o ogólnopolskim zasi?gu. Lider nie mo?e pozwoli? sobie na jakiekolwiek niedoci?gni?cia. Za jego sukcesem stoi przecie? szerokie grono zadowolonych klientów.

W?ród najbardziej znanych, wiarygodnych firm po?yczkowych, udzielaj?cych darmowych chwilówek znajduj? si? obecnie m.in.: Vivus, Wonga, ViaSMS, InCredit, Filarum.

Zanim wybierzesz konkretnego po?yczkodawc? zapoznaj si? z wymaganiami, jakie stawia swoim klientom. Cho? w wi?kszo?ci przypadków nie b?d? one wygórowane, warto zwróci? uwag? przede wszystkim na kryterium wieku oraz zasady udzielania po?yczek mniej wiarygodnym klientom. Zw?aszcza, je?li jeste? osob? bardzo m?od?, dojrza??, posiadasz niekorzystn? histori? w BIK-u lub Twoje dane znajduj? si? w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej.

Kolejny krok – wizyta na stronie firmy po?yczkowej

Kolejnym krokiem powinna by? wizyta na stronie internetowej wybranego po?yczkodawcy oraz wybranie preferowanej kwoty i terminu sp?aty szybkiej po?yczki. Kiedy to zrobisz, wype?nij krótki formularz rejestracyjny i za?ó? konto.

To w?a?nie Twój osobisty panel klienta b?dzie platform? wymiany informacji z po?yczkodawc?.

Wype?nij wniosek

Je?li posiadasz ju? panel klienta, czas na wype?nienie wniosku. O co zapyta po?yczkodawca?

Po?yczkodawca poprosi Ci? o podanie takich informacji jak:

 • imi? i nazwisko,
 • numer PESEL
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • wysoko?? dochodów i nazwa zak?adu pracy,
 • wysoko?? sp?acanych aktualnie kredytów i po?yczek,
 • wysoko?? miesi?cznych zobowi?za? finansowych,
 • liczba osób na utrzymaniu.

Informacje te pos?u?? do badania Twojej zdolno?ci po?yczkowej. Na ich podstawie po?yczkodawca oceni swoje ryzyko i podejmie decyzj?.

Wa?na weryfikacja danych

Jako, ?e po?yczasz pieni?dze przez internet, po?yczkodawca nie mo?e by? pewien, z kim tak naprawd? ma do czynienia. A je?li po drugiej stronie monitora siedzi osoba, która próbuje pos?u?y? si? skradzionymi danymi osobowymi?

Aby wyeliminowa? ryzyko oszustw i nadu?y?, po?yczkodawcy wprowadzili metod? weryfikacji to?samo?ci. Taka procedura chroni obie strony umowy i eliminuje zaci?gnie po?yczek na skradzione b?d? wy?udzone dane osobowe.

Jak zweryfikowa? dane?

Weryfikacja danych – podobnie jak wszystkie poprzednie kroki – odbywa si? przez internet. Aby potwierdzi? swoj? to?samo??, nale?y wykona? przelew na konto firmy po?yczkowej. Jego kwota jest symboliczna i wynosi od 0,01 do 1 z?. Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie po?yczkodawcy, mo?liwe b?dzie porównanie danych w?a?ciciela rachunku z tymi, które znajduj? si? we wniosku. Je?li dane b?d? takie same – po?yczkodawca przyst?pi do dalszej analizy wniosku. Je?li b?d? odmienne – wniosek zostanie odrzucony.

W?a?nie dlatego tak wa?ne jest, aby realizowa? przelew z w?asnego konta bankowego. Je?li skorzystasz z konta m??a lub przyjaciela – nie otrzymasz po?yczki.

15 minut na decyzj?

Je?li weryfikacja przebiegnie pomy?lnie, po?yczkodawca przyst?pi do dalszej analizy wniosku. Nie trwa to z regu?y d?u?ej ni? kilka minut. Decyzj? otrzymasz mailem lub SMS-em.

W przypadku pozytywnej – pieni?dze zostan? wyp?acone niemal natychmiast.

Czy znajd? si? na moim koncie równie szybko?

To, jak szybko otrzymasz pieni?dze zale?y przede wszystkim od tego, czy rachunek Twój i firmy po?yczkowej znajduj? si? w tym samym banku. Je?li tak – transfer ?rodków b?dzie ekspresowy. Je?li posiadasz konto w innym banku ni? po?yczkodawca, na pieni?dze z po?yczki b?dziesz musia? zaczeka?. Jak d?ugo? Wszystko zale?y tu od godzin ksi?gowania przelewów wychodz?cych i przychodz?cych w obu bankach.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *