1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki przez Internet – czym ró?ni? si? od tradycyjnego po?yczania?

Chwilówki przez Internet – czym ró?ni? si? od tradycyjnego po?yczania?

pieni?dze

Chwilówki przez Internet s? tworem relatywnie nowym, cho? finansowe produkty pozabankowe znane s? w Polsce ju? od lat 90. Przez ten czas zmieni? si? nie tylko sposób po?yczania pieni?dzy, ale równie? i ogólne podej?cie do chwilówek. Te, z powodu ró?nic wynikaj?cych ze sposobu po?yczania, ciesz? si? nies?abn?c? popularno?ci? i w niektórych przypadkach mog? konkurowa? z kredytami bankowymi. Ró?nice wyst?puj? równie? pomi?dzy samymi produktami pozabankowymi, dzi?ki czemu po?yczkobiorca ma bardzo du?y wybór. Czy chwilówki przez Internet s? tym najlepszym?

Chwilówki przez Internet – jak bardzo ró?ni? si? od kredytu?

Ró?nice pomi?dzy chwilówkami przez Internet a kredytami s? efektem nie tylko odmiennego podej?cia instytucji ich udzielaj?cych, ale tak?e ró?nic prawnych. Zarówno kredyty, jak i chwilówki regulowane s? przez ustaw? o kredytach konsumenckich z 2011 roku, ale kredyty ogranicza tak?e ustawa prawo bankowe. W zwi?zku z tym g?ówne ró?nice b?d? wyst?powa? w obszarach:

  • mierzenia zdolno?ci kredytowej – banki musz? zrobi? to w okre?lony sposób i nie mog? przyzna? kredytu osobie, która znajduje si? pod lini? wyznaczaj?c? minimum; firma udzielaj?ca chwilówek przez Internet mo?e to zrobi? w dowolny, wybrany przez siebie sposób i mo?e ustawi? takie kryteria oceny, jakie chce.
  • sprawdzenia wiarygodno?ci klienta –  bank ma obowi?zek sprawdzi? histori? kredytow? w BIK i rejestrach d?u?ników; instytucja pozabankowa mo?e, ale nie musi tego robi?. Z tego powodu bardzo popularne s? tak zwane chwilówki bez BIK.
  • przeznaczenia pieni?dzy – zarówno kredyt, jak i chwilówka przez Internet mog? zosta? udzielone na dowolny cel, ale przy chwilówce nie musimy go podawa? we wniosku.
  • wymaga? wobec po?yczkobiorcy – te s? zdecydowanie ni?sze, je?li chodzi o chwilówki przez Internet, dochody nie musz? by? wysokie i mog? pochodzi? z ró?nych ?róde?, które bardzo cz?sto nie s? akceptowane przez banki.
  • poziomem formalno?ci – w przypadku chwilówek przez Internet nie ma konieczno?ci przedstawiania ?adnych za?wiadcze?. W banku natomiast, nawet je?li mo?liwe jest wzi?cie kredytu online, wci?? konieczne jest przes?anie stosownego dokumentu.

Chwilówka przez Internet czy stacjonarnie?

Produkty pozabankowe dost?pne s? równie? w stacjonarnych punktach obs?ugi klienta. Wszystkie formalno?ci za?atwia si? „twarz? w twarz” wraz z po?rednikiem po?yczkowym. Czym, oprócz tego oczywistego punktu, ró?ni si? to od chwilówek przez Internet?

Po pierwsze, je?li chodzi o formalno?ci, w wi?kszo?ci przypadków nie trzeba przedstawia? dokumentów innych ni? dowód osobisty – wygl?da to wi?c podobnie, jak w przypadku chwilówek przez Internet. Pracownik biura w podobny sposób sprawdzi nasz? zdolno?? kredytow? (na podstawie o?wiadczenia) i wy?le zapytania do BIK oraz rejestrów d?u?ników. Cz?sto jednak w punktach stacjonarnych wymagane s? za?wiadczenia o zarobkach. Przy chwilówkach przez Internet po?yczkodawca cz?sto ma wgl?d w nasze konto bankowe (np. poprzez aplikacj? Instantor), a przy chwilówce stacjonarnej nie ma takiej mo?liwo?ci.

Po drugie, zaci?gaj?c chwilówk? przez Internet, mamy du?o wi?ksze pole manewru. Korzystaj?c z porównywarki po?yczkowej, mo?emy wybra? najlepsz? chwilówk? spo?ród kilkudziesi?ciu równorz?dnych ofert. Po?rednik przedstawi nam zwykle tylko kilka ofert, które uzna za stosowne.

Po trzecie, chwilówka stacjonarna zwykle wyp?acana jest do r?ki, a rzadziej na konto bankowe. Ta druga opcja jest natomiast najpopularniejsza w przypadku chwilówek przez Internet. Obie jednak s? stosunkowo nieczasoch?onne – oczywi?cie poza tym, ?e w drugim przypadku nie trzeba wychodzi? z domu.

Zró?nicowany rynek pozabankowy

Je?li zastanawiamy si? nad zobowi?zaniem pozabankowym, to nie musimy robi? tego ca?kowicie online, ale te? nie musimy wychodzi? z domu. Mo?emy je zamówi? telefonicznie lub przez Internet, a ca?a procedura odb?dzie si? u nas w domu. Obecnie funkcjonuje kilka takich po?yczkodawców, w tym Provident, który ponad dwadzie?cia lat temu ws?awi? si? w?a?nie takim sposobem po?yczania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *