1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówki coraz dro?sze – limity nie pomog?y

Chwilówki coraz dro?sze – limity nie pomog?y

z?otówki i monety

Niestety nie mamy dobrych wiadomo?ci dla wszystkich potencjalnych chwilówkobiorców. Otó? op?aty i prowizje chwilówek znacz?co wzros?y w ostatnich miesi?cach. Jest to wynikiem rz?dowych regulacji wprowadzonych w marcu bie??cego roku. Poni?ej specjalnie dla Was przedstawiamy gar?? najistotniejszych informacji zwi?zanych z podwy?kami.

Co si? zmieni?o?

Rz?dowe regulacje wesz?y w ?ycie 11 marca 2016 roku – wszyscy po?yczkodawcy zostali zobligowani do brania pod uwag? limitów dotycz?cych dodatkowych op?at oraz prowizji chwilówek. W rezultacie op?aty za przed?u?enie po?yczki zosta?y wliczone do limitów kosztów, co dla chwilówkodawców oznacza po prostu brak jednego ze ?róde? dochodu. Na nieszcz??cie klientów, firmy poradzi?y sobie z tym problemem i obci??y?y wi?kszymi op?atami wszystkich po?yczkobiorców – niezale?nie, czy b?dzie on przed?u?a? chwilówk?, czy nie.

Owocem tej regulacji jest równie? to, ?e cz??? firm zrezygnowa?a z mo?liwo?ci przed?u?ania chwilówek – obecnie nie ma takiej opcji np. w Filarum.

O ile wi?cej zap?acimy z chwilówk??

Drobne ?ledztwo przeprowadzi? serwis bankier.pl, który zbada? koszty chwilówek ze stycznia br. i lipca br. Wyniki raczej nie ciesz?. Wed?ug serwisu w niektórych przypadkach ró?nice mi?dzy chwilówkami z powy?szych miesi?cy si?ga?y nawet ponad 177%! Najcz??ciej wzrosty by?y na poziomie kilkudziesi?ciu procent.

Co ciekawe, op?aty g?ównie wzrasta?y w przypadku drugiej i kolejnej po?yczki. Na rynku nadal funkcjonuje tzw. pierwsza po?yczka, która charakteryzuje si? zerowymi lub bardzo niewielkimi kosztami. Obecnie oferuje j? m.in. Wonga, Vivus, Lendon.

Niestety, wiele wskazuje na to, ?e to nie koniec rz?dowych regulacji w kwestii po?yczek pozabankowych. Ich koszty w najbli?szym czasie mog? jeszcze bardziej wzrosn??…

Je?li szukacie tanich i dobrych chwilówek, to koniecznie zajrzyjcie do naszego rankingu chwilówek!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

One thought on "Chwilówki coraz dro?sze – limity nie pomog?y"

 1. Przemys?aw Tafli?ski pisze:

  Aktualno?? – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
  commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
  velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
  occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
  mollit anim id est laborum.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *