1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki spoza rankingu – czy warto z nich korzysta??

Chwilówki spoza rankingu – czy warto z nich korzysta??

ocena

Ranking chwilówek mo?e sporo powiedzie? nam o kszta?cie wspó?czesnego rynku po?yczkowego. Jego celem jest przede wszystkim wskazanie konsumentom takich chwilówek, które s? godne zaufania, gwarantuj? najwy?sz? jako?? us?ugi i parametry, które s? najbardziej po??dane przez po?yczkobiorców. Wielu z nich bardzo ch?tnie z takiego rankingu chwilówek korzysta – ma wtedy poczucie, ?e wybierze tak? chwilówk?, która w pe?ni go usatysfakcjonuje. Co wi?cej – wierzy, ?e b?dzie to chwilówka najlepsza. Czy to oznacza, ?e nie ma sensu si?ga? po chwilówki oferowane przez inne firmy – takie, które rzadko uwzgl?dniane s? w rankingach? Niekonieczne. Nawet takie chwilówki nios? ze sob? sporo zalet.

Ranking chwilówek nie jest niesko?czony

Na polskim rynku znajdziemy obecnie przynajmniej kilkadziesi?t, je?li nie wi?cej chwilówek o zasi?gu ogólnopolskim, które mo?na zaci?gn?? przez Internet w ci?gu kilku minut. Problem z rankingiem chwilówek jest taki, ?e obejmie on tylko kilkana?cie, a najwi?cej dwadzie?cia kilka najlepszych wed?ug ekspertów pozycji. S? to przy tym chwilówki nie tylko wyró?niaj?ce si? wysok? jako?ci?, ale równie? uniwersalne, z których zadowolona b?dzie najwi?ksza cz??? konsumentów.

Trzeba te? uwzgl?dni? fakt, ?e pozycje w rankingu chwilówek ró?ni? si? od siebie praktycznie minimalnie – pozycja siódma (ósma, dziewi?ta…) nie musi by? wcale gorsza od pozycji pierwszej. W gruncie rzeczy takie chwilówki mog? ró?ni? si? od siebie wy??cznie szczegó?ami. Wskazuje to na ogóln? wysok? jako?? polskiego rynku chwilówkowego i szerok? atrakcyjno?? ofert. Ci??kim zadaniem b?dzie wi?c postawienie grubej kreski pomi?dzy chwilówkami godnymi uwagi i znajduj?cymi si? w rankingu chwilówek oraz chwilówkami, które w takim rankingu si? nie znalaz?y. Nie zawsze b?dzie oznacza? to, ?e te drugie chwilówki b?d? z?ej jako?ci i nie b?d? godne polecenia.

Nowi i mali po?yczkodawcy – warto zwróci? na nich uwag?

Ogólna ocena w rankingu chwilówek zale?y równie? o tego, jak o firmie wypowiadaj? si? jej klienci, jak d?ugo funkcjonuje na rynku i jak wysoka jest rozpoznawalno?? danej chwilówki. Przez to niekiedy na pierwszych miejscach znajdziemy te firmy, które d?ugie lata pracowa?y na swoj? (poniek?d zas?u?on?) pozycj?. Niestety, zanim na rynku na sta?e zagoszcz? si? chwilówki nowe i oferowane przez mniejszych po?yczkodawców, mo?e min?? sporo czasu. Nie oznacza to jednak, ?e nie b?d? one godne uwagi.

Korzystanie z chwilówek oferowanych przez nowe lub ma?e firmy mo?e mie? spore zalety, z których skorzystaj? konsumenci poszukuj?cy atrakcyjnych rozwi?za?. Mog? oni skorzysta? na tym, ?e nowy po?yczkodawca walczy o swoj? pozycj? na rynku i b?dzie stara? si? w jak najwi?kszym stopniu zadowoli? klienta, a nawet wyj?? poza jego oczekiwania. Dzi?ki temu mo?na bardzo cz?sto liczy? na:

  • wi?ksze dost?pne kwoty chwilówek;
  • mniejsze koszty;
  • cz?ste promocje, rabaty i konkursy;
  • wi?ksz? przyznawalno??;
  • szans? na to, ?e po?yczkodawca przymknie oko na ni?sz? zdolno?? kredytow? lub zaleg?o?ci w BIK.

Niekiedy te?, dzi?ki mniejszemu zainteresowaniu i mniejszej liczbie nap?ywaj?cych wniosków o chwilówk?, po?yczkodawca mo?e podej?? do wniosku rzetelniej i szybciej. To tak?e spora zaleta, zw?aszcza wtedy, gdy zale?y nam na tym, by wszystkie najwa?niejsze atrybuty chwilówki zosta?y zachowane.

Wiarygodno?? po?yczkodawcy to podstawa

To, ?e po?yczkodawca nie pojawia si? w rankingu chwilówek, nie jest problemem. Dobrze jednak by?oby, gdyby pojawi? si? w porównywarce. W takim wypadku mamy gwarancj? tego, ?e chwilówka w tej firmie b?dzie bezpieczna i nie narazi nas na straty finansowe.

Unikajmy jednak takich chwilówek, o których nikt nie s?ysza? i o których nie mo?na znale?? ?adnych wiarygodnych informacji w Internecie – pochlebne opinie wielu zadowolonych klientów na stronie internetowej po?yczkodawcy si? nie licz?. Zaufajmy opinii ekspertów, którzy umieszczaj? chwilówki w porównywarce. Dzi?ki temu unikniemy powa?nych konsekwencji, nie stracimy w?asnych pieni?dzy i spokoju.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *