1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówki z certyfikatem Rzetelna Firma – warto w nich po?ycza??

Chwilówki z certyfikatem Rzetelna Firma – warto w nich po?ycza??

certyfikat chwilówek

Przez wiele lat o chwilówkach mieli?my, jako spo?ecze?stwo, nie najlepsze zdanie. Niegdy? na marginesie polskiego rynku finansowego, dzi? chwilówki stanowi? jego nieod??czn? cz???, co wyra?a si? tak?e w coraz wi?kszym zaufaniu konsumentów. Diametralna zmiana w postrzeganiu firm pozabankowych wynik?a równie? z tego, ?e swoj? postaw? udowodni?y, ?e s? podmiotami godnymi zaufania. Wyrazem tego zaufania s? nie tylko nagrody przyznawane przez klientów, mi?dzy innymi Laur Konsumenta, ale te? certyfikaty nadawane przez instytucje zaufania publicznego. Jednym z takich certyfikatów przyznawanych równie? chwilówkom jest Rzetelna Firma.

Jak cz?sto nagradzane s? chwilówki?

W ostatnich latach – coraz cz??ciej. Szczególny wysyp nagród i wyrazów uznania konsumentów przypada szczególnie na ostatni? po?ow? tej dekady. To w?a?nie w tym czasie chwilówki zacz??y by? bardziej rozpoznawalne – wielcy po?yczkodawcy (np. Vivus czy Wonga) zacz?li reklamowa? swoje produkty w ogólnopolskich mediach, wprowadzone zosta?y darmowe chwilówki, a same firmy pozabankowe przesta?y kojarzy? si? z wykorzystywaniem z?ej sytuacji swoich klientów. Znalaz?o to wyraz mi?dzy innymi w wielokrotnym przyznaniu Filarum Lauru Konsumenta i Gwiazdy Jako?ci Obs?ugi firmie Wonga.

W kilku ostatnich latach chwilówki wielokrotnie bra?y udzia? w ogólnopolskim plebiscycie finansowym organizowanym przez Loan Magazine.

Czym jest certyfikat Rzetelna Firma?

Certyfikat Rzetelna Firma, który firmom chwilówkom przyznawany jest przez Krajowy Rejestr D?ugów, jest wyrazem tego, ?e dany po?yczkodawca po?ycza w zgodzie z moralno?ci? i odpowiedzialno?ci?. Przestrzeganie etyki w udzielaniu chwilówek jest bardzo wa?ne – wed?ug KRD jest to jedyny sposób na to, by nie doprowadza? do powi?kszenia si? zad?u?enia konsumentów. Firma, która dysponuje certyfikatem Rzetelna Firma, nie tylko nie oszukuje swoich klientów, ale tak?e dba o to, by udzieleniem chwilówki nie wp?dzi? ich w k?opoty.

Z jednej strony certyfikat Rzetelna Firma po?wiadcza jako?? chwilówki, z drugiej, taka chwilówka mo?e by? trudniejsza do zdobycia. Odpowiedzialny klient oczywi?cie nie b?dzie mia? z tym problemu, ale ju? klient z problemami mo?e chwilówki nie otrzyma?. Po?yczkodawca bardzo dok?adnie zbada bowiem jego zdolno?? kredytow? i nie po?yczy pieni?dzy tym, którzy znajduj? si? w naprawd? kiepskiej sytuacji finansowej, aby nie wp?dzi? ich w spiral? zad?u?enia. D?u?nicy, osoby z zaj?ciem komorniczym lub  bezrobotni raczej chwilówki nie otrzymaj?.

Jakie chwilówki to Rzetelna Firma?

Jednymi z najbardziej znanych po?yczkodawców, którzy legitymuj? si? certyfikatem Rzetelna Firma, s?: Po?yczkaplus, SMART Po?yczka oraz Via SMS. Wszystkie one s? cz?stymi bywalcami rankingów chwilówek i zbieraj? dobre recenzje klientów. Przyjrzyjmy si? warunkom chwilówki, jakie mog? zaproponowa?.

  • Po?yczkaplus – w pierwszej chwilówce otrzymamy 2000 z?otych, za? maksymalna kwota do po?yczenia to 8000 z?otych, ale dopiero za dziewi?tym po?yczeniem. Maksymalny okres sp?aty to 45 dni.
  • SMART Po?yczka – podobnie jak powy?ej, we?miemy tu darmow? chwilówk? do 2000 z?otych, a kolejne – do 7000 z?otych. Za ka?dym razem chwilówk? mo?emy sp?aci? w ci?gu 10-30 dni.
  • Via SMS – w tej firmie mo?emy po?yczy? 1500 z?otych za pierwszym razem, a za ka?dym kolejnym nawet 4000 z?otych na 30 dni.

Chwilówki z certyfikatem – warto, czy nie?

Rzetelna firma najlepiej ?wiadczy o uczciwych warunkach oferowanych przez konkretne chwilówki – nie tylko finansowych, ale równie? prawnych, czy jako?ciowych. Mo?na mie? pewno??, ?e chwilówki odznaczone tym certyfikatem zosta?y bardzo dok?adnie prze?wietlone „od ?rodka”. Aby certyfikat otrzyma?, chwilówka oferowana przez po?yczkodawc? musia?a spe?ni? wszystkie wymogi jako?ci i, co wa?ne, nie mog? one zosta? zmienione, dopóki istnieje prawo pos?ugiwania si? certyfikatem. Oczywi?cie zmianie mo?e ulec wysoko?? chwilówki czy okres jej sp?aty, ale nie ogólne zasady jej udzielana, podej?cie do klienta, przestrzeganie prawa i dobrych praktyk biznesowych.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *