1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Co mo?na zyska? dzi?ki chwilówkom z programem lojalno?ciowym?

Co mo?na zyska? dzi?ki chwilówkom z programem lojalno?ciowym?

gotówka

Chwilówki nie pozostaj? ju? na marginesie produktów finansowych. Dzi? to ju? pe?nowarto?ciowa forma po?yczania pieni?dzy, wraz z rozbudowanymi systemami wsparcia klienta i akcjami marketingowymi, które w niektórych przypadkach przeganiaj? nawet powszechnie znane banki. Jedn? ze strategii rozs?awiaj?cych firmy „chwilówkowe” s? programy lojalno?ciowe. S? one dobrze znane, ale nie zawsze ciesz?ce si? zaufaniem klientów ze wzgl?du na ma?e korzy?ci, które ze sob? nios?. Czy w przypadku chwilówek jest tak samo?

Chwilówki i programy lojalno?ciowe

Stali klienci korzystaj?cy z chwilówek stale nagradzani s? w?a?ciwie na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest oczywi?cie wi?ksza kwota, któr? mo?na po?yczy?. Drugim – mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki bardzo szybko, bez konieczno?ci weryfikowania swojej to?samo?ci, sprawdzania baz, czy ponownego wype?niania ca?ego wniosku. Rzadszym, ale dalej wyst?puj?cym (np. w Po?yczkaplus), sposobem nagrodzenia po?yczkobiorców jest nieznaczne wyd?u?enie dost?pnego okresu sp?aty. Obecnie nie jest to jednak szeroko praktykowane.

Klientów zaci?gaj?cych chwilówki który? raz z rz?du interesuje przede wszystkim to, ile pieni?dzy b?d? musieli za ka?d? chwilówk? zap?aci?. Dlatego te? to w?a?nie koszty chwilówki najcz??ciej s? przedmiotem programów lojalno?ciowych. Mo?na wyszczególni? kilka typowo pieni??nych programów lojalno?ciowych:

  • rabat na prowizj? nast?pnej zaci?gni?tej chwilówki przyznawany indywidualnie;
  • rabat zwi?kszaj?cy si? z ka?d? zaci?gni?t? chwilówk?;
  • zbieranie punktów, które potem mo?na wymieni? na rabat;
  • bezpo?rednie wyp?aty pieni?dzy.

Nie wszystkie z nich odbywaj? si? wed?ug wcze?niej ustalonych zasad. Czasami po prostu firmy po?yczkowe (np. NetCredit) indywidualnie przygotowuj? swoim klientom konkretne oferty i informuj? ich, kiedy te s? dost?pne.

Mniejsza prowizja – najbardziej op?acalne chwilówki

Ka?dy chce, by jego chwilówka by?a t? najta?sz?. Tak mo?e by?, je?li tylko po?ycza si? odpowiedni? ilo?? razy. Co prawda w tym zakresie nic nie pobije darmowej chwilówki, ale upusty cenowe na kolejne mog? si?ga? nawet 50% – to naprawd? sporo. Tak jest mi?dzy innymi w firmie Lime, która oferuje sta?e zni?ki na chwilówki – im cz??ciej si? po?ycza, tym wi?cej mo?na zyska?. Przy drugiej chwilówce b?dzie to 25%, ale ju? przy dziesi?tej zap?acimy tylko po?ow? kosztów.

Przy regularnym braniu chwilówek zyskamy równie? w Money Man. Tam za ka?d? terminow? sp?at? chwilówki otrzymamy punkty, które potem b?dzie mo?na wymieni? na zni?ki. Wed?ug zapewnie? po?yczkodawcy równie? i tutaj chwilówk? mo?emy otrzyma? za po?ow? ceny.

Jeszcze inn? strategi? ma Szybka Gotówka. Tam, po?yczaj?c regularnie co miesi?c, mo?emy liczy? na co pi?t? chwilówk? za darmo. Wystarczy tylko regularna sp?ata zobowi?za?, by otrzyma? 100% zni?ki.

Polecamy i zarabiamy

Klienci Vivus i Via SMS mog? poleca? chwilówki swoim znajomym, a za ka?de takie efektywne polecenie (czyli, kiedy znajomy w ko?cu zaci?gnie po?yczk?), mo?na otrzyma? bezpo?redni? wyp?at? na konto. W przypadku Vivus to 40 z?otych, a w przypadku Via SMS – 50 z?otych. Dzienne limity polece? chwilówek s? tak wysokie (w Vivus jest to a? 200 znajomych miesi?cznie), ?e w?a?ciwie mamy niemal nieograniczone pole do zarabiania pieni?dzy.

Co zyskuje klient?

Jak wida?, regularne zaci?ganie chwilówki mo?e przynie?? konkretne, wymierne korzy?ci. Nie jest to zmuszanie do zaci?gania kolejnych, by tylko mie? prawo do jakiejkolwiek bonifikaty. Rabat nalicza si? bowiem samoistnie, je?li tylko mamy zapotrzebowanie na chwilówki i korzystamy z nich rozs?dnie.

Dodatkowo, cykliczne branie chwilówek b?dzie korzystne równie? z tego wzgl?du, ?e kilka terminowo sp?aconych zobowi?za? sprawi, ?e w razie nag?ej potrzeby, po?yczkodawca z wi?ksz? ch?ci? udzieli kolejnej i mo?e zrobi? to szybciej. Je?li dodatkowo mo?emy zrobi? to taniej, to jest to najlepszy obraz dobrze skrojonego programu lojalno?ciowego. Nie powinno to by? jednak pierwszym czynnikiem decyduj?cym o wyborze chwilówki, a jedynie jej warto?ci? dodan?. Trzeba przyzna?, ?e do?? wysok?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *