1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Co musisz wiedzie?, zanim we?miesz chwilówk??

Co musisz wiedzie?, zanim we?miesz chwilówk??

znak zapytania

Pilna potrzeba dodatkowej gotówki to najcz?stszy powód, przez który si?ga si? po chwilówk? pozabankow?. W kryzysowych sytuacjach sprawdza si? po prostu lepiej ni? ka?da inna forma finansowania. Wszystko dzi?ki temu, ?e jest dost?pna 24 godziny na dob?, mo?na j? otrzyma? bez wychodzenia z domu, a w wielu przypadkach pieni?dze znajd? si? na naszym koncie ju? po kilkunastu minutach. Je?li jest to jednak nasza pierwsza chwilówka, warto zwróci? uwag? na kilka z pozoru nieistotnych szczegó?ów. Przydadz? si? jednak pó?niej i w znacznym stopniu uwiarygodni? sp?at? chwilówki.

Ma znaczenie od kogo po?yczamy

Na polskim rynku funkcjonuje przynajmniej kilkadziesi?t serwisów, za których po?rednictwem mo?na otrzyma? chwilówk? i jako pocz?tkuj?cy po?yczkobiorcy mo?emy nie zdawa? sobie z tego sprawy. Aby nie natkn?? si? na chwilówki nieuczciwe i tym samym narazi? si? na strat? pieni?dzy, po odpowiedni? chwilówkow? wiedz? nale?y si?gn?? do zaufanego ?ród?a. Takim mo?e by? na przyk?ad porównywarka chwilówek, która w jednym miejscy zbierze wszystkie godne zaufania chwilówki. Nie pominie ona ani rynkowych potentatów, ani mniejszych, nowych firm. Zaprezentowana przez ni? oferta b?dzie wi?c kompletna i ?atwo b?dzie mo?na wybra? odpowiedni? chwilówk?.

Ile pieni?dzy potrzebujemy?

Chwilówki wyst?puj? w wielu wariantach i ró?ni? si? mi?dzy sob? przede wszystkim wysoko?ci? dost?pnej kwoty. Nale?y mie? na wzgl?dzie, ?e nie zawsze typowa chwilówka na 30 dni b?dzie w stanie pokry? wszystkie nasze potrzeby, zw?aszcza ?e chwilówki dla nowych klientów nie s? zbyt wysokie, a ?rednia kwota, na któr? mo?emy liczy?, to 2000 z?otych. W razie potrzeby mo?emy skorzysta? z chwilówki wy?szej, si?gaj?cej nawet 6000 z?otych, ale nie jest to kwota pewna. W przypadku tak du?ej ilo?ci gotówki firma po?yczkowa skrupulatnie zbada nasz? zdolno?? kredytow? i mo?e po prostu chwilówki nie udzieli?.

Nie ka?dy zdaje sobie spraw? z tego, ?e chwilówki wyst?puj? równie? w wersji na raty, które dla po?yczkobiorców-nowicjuszy mog? by? przyst?pniejsze. Mog? zaoferowa? wi?ksze kwoty ju? dla nowych klientów i wymagaj? nieco mniejszej zdolno?ci kredytowej. Dodatkowo osobom niezaznajomionym ze specyfik? chwilówek wymagaj?cych sp?aty naraz b?dzie ?atwiej tak? sp?aci?.

Wszystkie op?aty chwilówki

Przed wys?aniem wniosku i podpisaniem umowy o chwilówk?, sprawd?my wszystkie op?aty, które si? z ni? ??czom. Jako nowym klientom firmy, przys?uguje nam chwilówka za darmo i warto zwróci? uwag? na tak? mo?liwo??. Pami?tajmy, ?e nie wszyscy po?yczkodawcy oferuj? chwilówki za 0 z?otych. Co prawda s? oni w mniejszo?ci, ale dalej mo?na si? na nie natkn??.

Nawet je?li wnioskujemy o chwilówk? za darmo, musimy liczy? si? z kosztami. Niesp?acenie zaci?gni?te zobowi?zania na czas poskutkuje bowiem tym, ?e trzeba b?dzie wnie?? wszystkie op?aty. Zwró?my uwag? na to, czy po?yczkodawca z dok?adno?ci? je wszystkie wylicza i podaje ca?kowit? kwot? do oddania. Liczby te powinny by? jasno okre?lone zarówno w formularzu informacyjnym chwilówki, jak i umowie.

Mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty

Jako pocz?tkuj?cy w ?wiecie chwilówek mo?emy mie? problemy z przyzwyczajeniem si? do do?? nietypowego sposobu sp?aty. Powinni?my wi?c zwróci? uwag? na to, czy wybrana przez nas oferta chwilówki zawiera mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty. Nie musimy z niego korzysta?, ale zawsze stanowi to pomoc w sytuacji, gdy niemo?liwe b?dzie sp?acenie chwilówki na czas. Miejmy te? na wzgl?dzie to, ?e nie jest to us?uga bezp?atna i b?dziemy musieli wnie?? za to stosown? op?at?.

Wszystkie mo?liwe konsekwencje braku sp?aty

Zaci?gaj?c chwilówk?, powinni?my mie? pe?n? ?wiadomo?? tego, co si? stanie, je?li nie sp?acimy chwilówki na czas. Zmusi to do rzetelniejszej i pe?niejszej oceny swojej zdolno?ci kredytowej i mo?liwo?ci zebrania odpowiedniej kwoty. Dobrze wi?c wiedzie?, ?e za opó?nion? sp?at? zostan? naliczone odsetki karne w wysoko?ci 14% rocznie. Dodatkowo po?yczkodawca ma mo?liwo?? sprzedania naszego d?ugu firmie windykacyjnej, a w ostateczno?ci skierowania sprawy do s?du i komornika.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *