1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Co nam grozi gdy ignorujemy firm? po?yczkow? i nie sp?acamy d?ugów?

Co nam grozi gdy ignorujemy firm? po?yczkow? i nie sp?acamy d?ugów?

Co nam grozi gdy ignorujemy firm? po?yczkow? i nie sp?acamy d?ugów?

Zaci?gni?cie po?yczki wi??e si? ze zobowi?zaniem jej sp?acenia. Jednak coraz cz??ciej zdarza si?, ?e po?yczkobiorcy nie p?ac? rat w wyznaczonym terminie albo w ogóle nie sp?acaj? d?ugu zaci?gni?tego w instytucji po?yczkowej. Wiele osób zalega te? z p?atno?ci? codziennych rachunków za gaz, energi? elektryczn?, wod? czy media. Konsekwencje braku sp?aty zobowi?za? dla cz??ci z tych osób s? niejasne. Niektórzy nawet my?l?, ?e pójd? na jaki? czas do wi?zienia i wcale nie b?d? musieli nic sp?aca? wierzycielowi. Ale sprawa starych d?ugów nie rozwi??e si? nigdy sama, a do tego mo?e rzutowa? na ca?e pó?niejsze ?ycie. Co w?a?ciwie grozi za niesp?acanie po?yczek i posiadanie d?ugów wobec innych wierzycieli?

Ma?e opó?nienie w sp?acie raty po?yczki

Kilku dniowe opó?nienie w sp?acie raty to najmniejsze wykroczenie i zwykle nie jest mocno karalne. Je?li nie poinformowali?my wcze?niej firmy po?yczkowej i opó?nieniu lub nie przed?u?yli?my terminu sp?aty raty zostan? nam doliczone dodatkowe koszty. Dodatkowe op?aty to przede wszystkim odsetki za zw?ok? sp?aty równe wysoko?ci odsetek ustawowych oraz odsetek wed?ug tabeli kosztów danej firmy. Do tego dochodz? jeszcze obci??enia zwi?zane z wys?aniem wezwa? do zap?aty drog? elektroniczn?, sms, telefon czy poczt? tradycyjn?. Tak?e wizyty terenowe przedstawiciela firmy, którego zadaniem jest skontaktowanie si? z d?u?nikiem b?d? dodatkowo p?atne. S? to tak zwane koszty dzia?alno?ci maj?cej na celu zwrot nale?no?ci przez d?u?nika. Potem dochodz? jeszcze koszty s?dowe, je?li sprawa trafi do tej instancji.

Warto jednak wiedzie?, ?e na przyk?ad wezwania do zap?aty wysy?ane s? kilka razy i ka?de kolejne jest dro?sze od poprzedniego. Przyk?adowe pierwsze wezwanie wysy?ane po 7 dniach od ustalonego w umowie terminu sp?aty b?dzie kosztowa?o 30 z?otych, drugie wysy?ane po 21 dniach ju? 40 z?otych, a kolejne po 30 dniach ju? 50 z?otych. Zwykle firmy wysy?aj? 4 wezwania do zap?aty, a potem interweniuj? na przyk?ad za po?rednictwem pracownika terenowego. Je?li ten nic nie wskóra sprawa trafia na wokand? i w rezultacie do komornika.

Wpisy do baz

Równie? naj?agodniejszym rozwi?zaniem s? wpisy do baz. Co prawda w BIK – Biurze Informacji Kredytowej pojawi? si? tylko wpisy dotycz?ce kredytów bankowych, ale w bazach nale??cych do Biura Informacji Gospodarczej pojawi? si? te? wpisy dotycz?ce po?yczek poza bankowych. Wystarczy, ?e osoba prywatna po?yczy?a wi?cej ni? 200 z? i ma ju? 60 dni zaleg?o?ci w sp?acie, aby zosta?a wpisana na list? d?u?ników w Krajowym Rejestrze D?ugów. Wpisy w bazach d?u?ników lub negatywna historia kredytowa w BIK skutecznie zamykaj? drog? do kredytów bankowych, a nawet po?yczek pozabankowych. Równie? dostawcy mediów nie zawr? umowy z osob?, która widniej w rejestrze d?u?ników. Warto wiedzie?, ?e w bazie BIK wpisy przedawniaj? si? dopiero po 5 latach, a w KRD a? po 10 latach. Zatem maj?c niesp?acony d?ug mo?na sobie zamkn?? drog? do kredytów i jakichkolwiek umów na dobre 10 lat.

Windykacja terenowa

G?ównym zadaniem windykatora terenowego jest porozumienie si? z d?u?nikiem w celu ustalenia terminu sp?aty nale?no?ci. Windykator ma negocjowa? warunki ugody i doprowadzi? do dobrowolnego sp?acenia d?ugów. Nie mo?e natomiast zastrasza? d?u?nika czy wchodzi? niezaproszony do mieszkania d?u?nika. Windykacja terenowa to ostatnia szans na polubowne rozstrzygni?cie sprawy, zanim ta trafi do s?du, dlatego nie wolno unika? windykatora. Firmy po?yczkowe mog? mie? swoich pracowników na etacie albo zatrudnia? zewn?trzn? firm? tym si? zajmuj?c?.

Windykatorzy otrzymuj? dane teleadresowe d?u?nika, aby móc nawi?za? z nim kontakt przez wizyt? domow? i pó?niejsze przeprowadzenie wywiadu ?rodowiskowego. W ten sposób poznaj? sytuacj? d?u?nika, która mog?a doprowadzi? do tego, ?e popad? on w d?ugi nie sp?aci? swojego zobowi?zania na czas. Takie informacje jak sytuacja rodzinna i maj?tkowa pomog? ustali? warunki sp?aty zaleg?o?ci. Jednak spotka? si? mo?na z windykatorem nie tylko w swoim mieszkaniu. Na spotkanie mo?na umówi? si? równie dobrze w kawiarni czy innym miejscu publicznym. Niekiedy windykator posiada upowa?nienie do pobierania wp?at od d?u?nika na rzecz wierzyciela i tylko wtedy mo?e domaga? si? sp?aty d?ugu za jego po?rednictwem.

Windykator równie? ma swoje prawa i obowi?zki. Na przyk?ad mo?e kontaktowa? si? z d?u?nikiem w jego miejscu zamieszkania w dniach powszednich mi?dzy godzinami 7 a 21. Z kolei w weekendy i dni ?wi?teczne mi?dzy godzinami 8 a 20. Tylko na pro?b? d?u?nika windykator mo?e pojawi? si? o innych godzinach. Ponadto za ka?d? otrzymana wp?at? gotówkow? windykator musi wystawi? pokwitowanie wraz z dat?, kwot? i podpisem, a tak?e piecz?tk? firmy i nadanym numerem sprawy, w ramach której nale?no?? jest sp?acana.

Post?powanie s?dowe i komornik

Zwykle firmy po?yczkowe próbuj? si? najpierw dogada? z d?u?nikiem prowadz?c z nim negocjacje i ustalaj?c minimalne kwoty mo?liwe do sp?aty w skali miesi?ca. Ale je?li d?u?nik nie odbiera monitów, unika windykatora czy nawet poda? nieprawdziwe dane dotycz?ce zamieszkania i windykator nie mo?e si? z nim skontaktowa? wtedy sprawa trafia do s?du. Banki czy firmy po?yczkowe maj? prawo do dochodzenia swoich nale?no?ci na drodze s?dowej. Wystarczy, ?e wierzycie z?o?y w s?dzie pozew o uznanie nale?no?ci oraz dokumentacje potwierdzaj?c?, ?e ma do tego prawo i nie otrzyma? sp?aty zobowi?zania to s?d wyda wyrok na korzy?? wierzyciela w?a?nie. Tak naprawd? d?u?nik nawet nie musi stawia? si? na rozprawie, poniewa? wyrok zostanie mu dor?czony na przyk?ad poczta tradycyjn?.

W wyroku zwykle jest zawarty nakaz, aby d?u?nik uregulowa? nale?no?ci wraz z kosztami s?dowymi, kosztami windykacji czy kosztami monitów i innymi prowadz?cymi do rozwi?zania sprawy. Je?eli jednak nie zostanie on zrealizowany wtedy zaczyna si? s?dowe procedura windykacyjna. Równie? ona mo?e by? prowadzona przez organy pa?stwowe albo firmy prywatne. S?d ustanawia komornika, który ma zadba? o to, aby d?u?nik odda? wszystkie nale?no?ci. Z kolei prywatne firmy skupuj? d?ugi po niskiej cenie, aby potem swoimi pracownikami odzyska? pieni?dze od d?u?nika. I wbrew pozorom jest to gorsza sytuacja dla d?u?nika ni? ustanowienie komornika.

Przedawnienie roszcze?

Wiele osób liczy na to, ?e sprawa ucichnie i si? przedawni. Jednak to wcale nie nast?puje tak szybko, a ka?da czynno?? jak na przyk?ad wys?anie przez firm? po?yczkow? monitu przerywa bieg przedawnienia. Wszelkie regulacje prawne na ten temat zawarte s? w Kodeksie cywilnym. Ka?da umowa regulowana jest inaczej. Jednak instytucja finansowa, która udziela po?yczek w ramach prowadzonej przez siebie dzia?alno?ci gospodarczej, a cz??? jej roszcze? ma charakter okresowy ma wyznaczony termin przedawnienia w wysoko?ci 3 lat. Je?li jednak w mi?dzyczasie nast?pi przerwanie biegu na przyk?ad przez prób? porozumienia si? z wierzycielem i roz?o?enia d?ugu na raty przedawnienie b?dzie liczone od nowa od ostatniej podj?tej akcji. Dlatego nie?atwo jest doczeka? si? a? nast?pi przedawnienie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *