1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Co o firmie po?yczkowej mówi? certyfikaty?

Co o firmie po?yczkowej mówi? certyfikaty?

Co o firmie po?yczkowej mówi? certyfikaty?

Opinia spo?ecze?stwa na temat szybkich po?yczek w firmach pozabankowych uleg?a diametralnej zmianie na przestrzeni kilku ostatnich lat. Firmy po?yczkowe zacz??y by? postrzegane jako instytucje wiarygodne, za? coraz wi?ksza liczba klientów korzystaj?cych z ich produktów finansowych sprawia, ?e nieufno?? wobec nich zosta?a prze?amana. Du?o o wiarygodno?ci takich firm mówi? certyfikaty, którymi cz?sto firmy po?yczkowe chwal? si? na swoich stronach internetowych. Czy takie wyró?nienia przedstawiaj? jak?kolwiek warto?? dla przeci?tnego po?yczkobiorcy?

Certyfikaty a nagrody

Tak, jak ka?dy uczestnik rynku, tak i firmy po?yczkowe nieustannie d??? do tego, by ci?gle podnosi? jako?? us?ug oraz profesjonalizm. Nie tylko zdobywa to zaufanie obecnych po?yczkobiorców, ale i przyci?ga nowych, którzy zwracaj? uwag? zarówno na finansowe warunki udzielenia po?yczki, jak i na swoje bezpiecze?stwo. Dlatego zwracaj? uwag? na to, czy i przez kogo firmy po?yczkowe s? wyró?niane.

Aktualnie najbardziej licz?cymi si? nagrodami w bran?y po?yczek pozabankowych s?: nagroda Loan Magazine, Laur Konsumenta oraz Gwiazda Obs?ugi Klienta. S? to nagrody b?d? przyznawane przez jury konkursowe, b?d? przez samych konsumentów i ?wiadcz? bardziej o warunkach finansowych, ni?li rzeczywistej wiarygodno?ci firmy. Owszem, nagroda przyznana przez po?yczkobiorców ?wiadczy o firmie po?yczkowej bardzo dobrze i jest najlepszym przejawem dobrych do?wiadcze? z konkretn? instytucj?. Niewiele mówi? jednak o funkcjonowaniu firmy „od ?rodka” oraz formalnej stronie po?yczania. Te kwestie poruszane s? przez certyfikaty – dostanie go ka?da firma, która spe?ni zak?adane wymogi i utrzyma je w okresie swojego funkcjonowania. Przyznawane s? one przez instytucje wspó?pracuj?ce lub nadzoruj?ce: BIG lub KRD. Dwoma najbardziej znanymi certyfikatami s?: Firma Wiarygodna Finansowo oraz Rzetelna Firma.

Firma Wiarygodna Finansowo, czyli jaka?

Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo przyznawana jest przez BIG InfoMonitor. W ten sposób honoruje on instytucje wspó?pracuj?ce, które w swojej dzia?alno?ci wykaza?y si? rzetelno?ci?, uczciwo?ci? i, przede wszystkim, doskona?? sytuacj? finansow?. O przyznanie takiego certyfikatu wnioskuje sama firma po?yczkowa, cho? oczywi?cie ostateczn? decyzj? w tej sprawie podejmuje BIG. Po?yczkodawca musi jednak spe?nia? konkretne warunki, tj. prowadzi? swoj? dzia?alno?? przez co najmniej pó? roku, nie posiada? ?adnych zaleg?o?ci finansowych oraz dokona? op?aty rejestracyjnej.

Bior?c pod uwag? powy?sze wytyczne, mo?na doj?? do wniosku, ?e po?yczkobiorca nie odniesie ?adnych korzy?ci z faktu, i? instytucja po?yczkowa takowy certyfikat posiada. Nie jest to bowiem wyznacznik atrakcyjno?ci po?yczek, ale za to po?wiadcza, i? firma taka nie jest nastawiona na oszustwo i wy?udzenie po?yczek. Dobra kondycja firmy i d?ugi czas dzia?ania na rynku sprawia, ?e jej dotychczasowe dzia?anie musia?o by? nastawione na uczciwe i rzetelne udzielanie po?yczek, nie za? na szybki, ale zupe?nie nieetyczny zysk. Przyk?adem takiej firmy jest np. NetCredit.

Certyfikat Rzetelna Firma – kodeks moralny firm po?yczkowych

Rzetelna Firma, przyznawana przez Krajowy Rejestr D?ugów, jest certyfikatem o zdecydowanie szerszym zakresie i wymaganiach stawianych przysz?ym posiadaczom tego dokumentu. W odró?nieniu od certyfikatu Firma Wiarygodna Finansowo to ?wiadectwo nie ocenia tylko stabilno?ci finansowej, ale te? odpowiedzialno?? w po?yczaniu oraz dba?o?? o bezpiecze?stwo swoich klientów. Aby otrzyma? ten certyfikat, nale?y kierowa? si? wi?c istotnymi warto?ciami etycznymi. Kodeksem ka?dego po?yczkobiorcy legitymuj?cego si? odznaczeniem Rzetelna Firma powinno by?: stawianie celów dodatkowych i pozamaterialnych, szacunek do klienta oraz jego sytuacji ?yciowej, uczciwe traktowanie pracowników firmy i niezmuszanie ich do etycznych zachowa? w celu osi?gni?cia zysku, prowadzenie dzia?alno?ci spo?ecznej oraz dba?o?? o rozwój zrównowa?ony.

Dla po?yczkobiorcy najwa?niejszy jest fakt, i? firma, której raz zosta? przyznany certyfikat Rzetelna Firma, nie mo?e spocz?? na laurach. KRD prowadzi bowiem ci?g?e kontrole jako?ci i mo?e wycofa? odznaczenie, je?li uzna, ?e instytucja po?yczkowa nie wype?nia ju? za?o?e? kodeksu. Po?yczkodawc?, który mo?e pochwali? si? takim dokumentem jest mi?dzy innymi Po?yczka Plus.

Certyfikat Etyczny KPF

W podobny sposób do moralno?ci po?yczkowej podchodzi Konferencja Przedsi?biorstw Finansowych, która przyznaje Certyfikat Etyczny. Aby go otrzyma?, firma po?yczkowa musi przestrzega? Zasad Dobrych Praktyk i pozytywnie przej?? weryfikacj? Komisji Etyki dzia?aj?cej przez KPF. Dla po?yczkobiorców jest o znak, i? wyró?niona instytucja aktywnie przeciwdzia?a powstawaniu spirali zad?u?enia, sumiennie wype?nia wszystkie obowi?zki narzucane przez prawo i nie prowadzi dzia?alno?ci opartej wy??cznie na strategii nastawionej na jak najwi?kszy zysk, niewa?ne jakim kosztem.

Odpowiedzialno?? w?asna po?yczkobiorcy?

Certyfikaty s? oczywi?cie wa?nymi elementami ca?okszta?tu i powinno si? zwraca? na nie uwag?. Niektórym po?yczkobiorcom mo?e jednak nie spodoba? si? fakt, i? firmy rzetelne i pos?uguj?ce si? takimi odznaczeniami mog? nie udzieli? po?yczki osobie, która nie ma mo?liwo?ci realnej sp?aty zobowi?zania. Cho? odrzucenie wniosku po?yczkowego mo?e by? trudn? do prze?kni?cia pigu?k?, to w d?u?szej perspektywie przyniesie korzy??, a nawet uchroni przed naprawd? powa?nymi konsekwencjami.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *