1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Co oznacza chwilówka od r?ki?

Co oznacza chwilówka od r?ki?

chwilówka od r?ki

Chwilówki to ostatnio do?? popularne s?owo. Kusz? wiele osób, które potrzebuj? pieni?dzy, a najbardziej przekonuj?cym argumentem przemawiaj?cym za ich zaci?gni?ciem jest mo?liwo?? dostania pieni?dzy niemal?e od r?ki. Czy nie ma w tym przesady? I jak dok?adnie wygl?da zaci?gni?cie chwilówki od r?ki?

Chwilówka od r?ki – co kryje si? za tym stwierdzeniem?

„Od r?ki”, czyli natychmiast, bez zadawania zb?dnych pyta?. Trudno to sobie wyobrazi? w sytuacji, gdy w gr? wchodz? pieni?dze. A jednak to mo?liwe, w?a?nie pod postaci? chwilówki od r?ki. To wygodny i dyskretny sposób na to, by w krótkim czasie sfinansowa? swoje potrzeby, a umo?liwiaj? to:

 • prosty i bardzo krótki wniosek o chwilówk?;
 • procedura po?yczkowa sk?adaj?ca si? tylko z kilku kroków;
 • brak formalno?ci i konieczno?ci przedstawiania za?wiadcze?;
 • mo?liwo?? otrzymania chwilówki posiadaj?c tylko dowód osobisty;
 • zautomatyzowany system analizy wniosków, dzi?ki czemu odpowied? mo?na dosta? ju? po kilku minutach;
 • pieni?dze przeznaczone na dowolny cel i wysy?ane niemal?e od razu po pozytywnej decyzji po?yczkowej;
 • prosta weryfikacja wnioskuj?cego.

By dosta? chwilówk? od r?ki nie potrzebujemy wi?cej czasu ni? na przyk?ad na zakupy internetowe, z tym ?e pieni?dze mo?emy otrzyma? znacznie szybciej ni? zamówione produkty. Procedura zaci?gania chwilówki od r?ki jest bardzo prosta, ale w razie niezrozumienia jakiegokolwiek jej punktu, mo?emy w ka?dej chwili zg?osi? si? po pomoc konsultanta firmy: telefonicznie lub za pomoc? czatu.

Jak dosta? chwilówk? od r?ki?

Otrzymanie takiej chwilówki bazuje na prostej procedurze, sk?adaj?cej si? tylko z kilku etapów. Ka?dy z nich nie powinien zaj?? wi?cej ni? jedn? lub dwie minuty, a bardziej czasoch?onne mo?e by? tylko wype?nienie wniosku. Formularz o chwilówk? od r?ki sk?ada si? z kilkunastu, czasami kilkudziesi?ciu pól do wype?nienia, ale s? one bardzo proste i krótkie. Dodatkowe kilka minut warto po?wi?ci? na sprawdzenie poprawno?ci danych, by mie? pewno??, ?e wniosek nie zostanie odrzucony ze wzgl?du na b??dy formalne. Poza wnioskiem, klienci zobowi?zani s? tylko do za?o?enia konta w serwisie po?yczkowym oraz zweryfikowania swojej to?samo?ci poprzez wys?anie ma?ej kwoty przelewem na konto bankowe po?yczkodawcy lub skorzystanie ze specjalnie skrojonej aplikacji.

Trudniej jest jednak tak? chwilówk? wybra? i w?a?nie na ten wybór po?yczkobiorca musi po?wi?ci? najwi?cej czasu. Najlepsza chwilówka od r?ki to bowiem taka, która jest przemy?lana i dobrze dopasowana. Warto wi?c wcze?niej przeanalizowa? i porówna? dost?pne oferty. Najpro?ciej dokona? tego za pomoc? bardzo intuicyjnego narz?dzia, jak? jest porównywarka chwilówek. Dzi?ki temu, ?e pokazuje ona równie? koszty zobowi?zania, ma si? pewno??, ?e wybrana chwilówka od r?ki nie obci??y zbytnio domowego bud?etu.

Jakie korzy?ci mo?emy osi?gn???

Najwi?ksz? korzy?ci? dla po?yczkobiorcy jest to, ?e chwilówki od r?ki s? bardzo szeroko dost?pne. O ile nie mamy wysokich d?ugów lub bardzo negatywnej historii w Biurze Informacji Kredytowej, nie powinni?my spotka? si? z odmow? po?yczenia pieni?dzy. Ponadto osoby zainteresowane chwilówk? od r?ki mog? liczy? na:

 • chwilówk? za 0 z?otych, bez konieczno?ci ponoszenia ?adnych dodatkowych kosztów;
 • otrzymanie pieni?dzy nawet w 15 minut lub w weekend;
 • pieni?dze bez ustanawiania zabezpiecze? ani por?czenia.

Chwilówka od r?ki mo?e by? nie tyle wygodna i dost?pna, ale te? bardzo atrakcyjna pod wzgl?dem ekonomicznym – warto si? ni? zainteresowa?.

Czy to bezpieczne?

Cho? chwilówka od r?ki przyznawana jest na odleg?o??, przez Internet i bez bezpo?redniego kontaktu pomi?dzy wnioskuj?cym a firm? po?yczkow?, nie nale?y obawia? si? o bezpiecze?stwo swoich danych. Wszystkie serwisy po?yczkowe s? zabezpieczone najnowszymi rozwi?zaniami technicznymi stosowanymi nawet przez tak du?e instytucje, jak banki. Trudno wi?c o wyciek danych (co zreszt? nigdy ?adnej firmie po?yczkowej si? nie zdarzy?o). Jedynym dysponentem informacji o po?yczkobiorcy pozostanie instytucja udzielaj?ca chwilówki od r?ki, a najcz??ciej mo?e je przetwarza? tylko w ramach analizy wniosku.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *