1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Co sk?ada si? na koszty chwilówki? Przekonaj si?, zanim we?miesz

Co sk?ada si? na koszty chwilówki? Przekonaj si?, zanim we?miesz

koszty

Bardzo du?o Polaków, je?li mówi o kosztach chwilówki, ma na my?li odsetki, cho? s? one tylko cz??ci? op?at, które trzeba wnie??. Niewiele z nich wie tak?e czym jest RRSO i jak go u?ywa?, by bez problemu wybra? chwilówk? najta?sz?. Niewystarczaj?ca wiedza na tematy finansowe i b??dne przekonania cz?sto natomiast prowadz? do pope?niania powa?nych w skutkach b??dów. Prawda jest brutalna – nie wiedz?c, jakie koszty mo?e naliczy? nam firma po?yczkowa i w jakiej wysoko?ci mog? wyst?powa?, szkodzimy sami sobie.

Ile kosztuje chwilówka?

Wzi?cie chwilówki jest bardzo proste: zaci?gamy j? w ca?o?ci przez Internet, bez wychodzenia z domu, formalno?ci czy przesy?ania dokumentów. Czasami wystarczy tylko kilkana?cie minut, by mie? pieni?dze na koncie. Za tak? wygod? si? p?aci, podobnie jak za relatywnie niskie wymagania wobec klientów. Co prawda po?yczkodawcy daj? mo?liwo?? wzi?cia darmowej chwilówki, ale tylko raz. Ka?de kolejne podpisanie umowy o chwilówk? b?dzie kosztowne.

Standardowy koszt chwilówki to oko?o 30% kwoty po?yczki. Taka jest przynajmniej maksymalna kwota kosztów, które mog? zastosowa? firmy pozabankowe. Je?li jest to zbyt du?o, mo?emy poszuka? chwilówek ta?szych i z pewno?ci? je znajdziemy. Nie nale?y jednak oczekiwa?, ?e koszty takiej chwilówki b?d? mniejsze ni? 20% jej kwoty. To wci?? sporo, ale jest to cena, jak? trzeba zap?aci? za wiele dogodno?ci oferowanych przez firmy po?yczkowe. Mo?na w tym przyj?? pewn? prawid?owo?? – im bardziej wygórowane s? wymagania dotycz?ce zdolno?ci kredytowej lub historii p?atniczej, tym chwilówka jest ta?sza. Wi?cej b?dziemy musieli zap?aci? chocia?by za tak zwan? chwilówk? bez BIK.

Koszty chwilówki to nie tylko odsetki

Na wspomniane wcze?niej 20-30% kosztów chwilówki sk?ada si? kilka rodzajów op?at. Nie zawsze wszystkie z nich wyst?pi? ??cznie. Najcz??ciej jeden po?yczkodawca stosuje kombinacj? dwóch lub trzech z nich. B?d? to:

  • oprocentowanie chwilówki – s? to tak zwane koszty odsetkowe, a ich wysoko?? regulowana jest prawnie. Zgodnie z obecnie obowi?zuj?cymi przepisami nie mog? one w skali roku przekroczy? 10%. S? wi?c tylko niewielk? cz??ci? wszystkich kosztów chwilówki, a niektóre firmy po?yczkowe rezygnuj? z ich naliczania.
  • prowizja za udzielenie chwilówki – to op?ata za sam fakt udzielenia chwilówki i zajmuje najwi?ksz? cz??? kosztów. Podlega cz??ciowemu zwrotowi, je?li zwrócimy chwilówk? przed czasem proporcjonalnie do okresu, który nie zosta? wykorzystany.
  • op?ata administracyjna – ten rodzaj kosztu naliczany jest za zarz?dzenie po?yczk? i jej sp?at?. Jako ?e dotyczy g?ównie zobowi?za? d?ugoterminowych, nie b?dzie stosowana w przypadku chwilówek.
  • op?ata przygotowawcza – t? op?at? pobiera si? za wszystkie czynno?ci, które trzeba wykona?, by przygotowa? ofert? po?yczkow? dla klienta: wyliczy? jego zdolno?? kredytow?, przedstawi? ofert?, czy opracowa? umow?. Nie wyst?puje w chwilówkach.
  • op?ata weryfikacyjna – jest to ma?a kwota w zakresie 0,01-1 z?otego, któr? nale?y wys?a? przelewem w celu zweryfikowania swojej to?samo?ci. Op?ata ta nie jest naliczana, je?li po?yczkobiorca skorzysta z b?yskawicznej weryfikacji poprzez aplikacj?.

Uwa?ajmy na koszty chwilówki

Dla u?atwienia korzystania z serwisu po?yczkowego, instytucje pozabankowe bardzo cz?sto podaj? ca?kowit? kwot? kosztów, lub te? ca?kowit? kwot?, któr? trzeba b?dzie odda? w dniu sp?aty. Ta kwota musi si? tak?e znale?? w umowie po?yczkowej. Mimo wszystko zawsze powinni?my sp?aci? jaki rodzaj op?at i w jakiej wysoko?ci zosta? naliczony. Przed z?o?eniem wniosku po?yczkowego umo?liwia to Formularz Informacyjny, który obowi?zkowo musi zawiera? informacje dotycz?ce tylko wybranej przez po?yczkobiorc? chwilówki – koszty nigdy nie mog? zosta? wyliczone dla przyk?adowych parametrów.

Przy zaci?ganiu chwilówki zwró?my tak?e uwag? na tak zwan? op?at? za rozpatrzenie wniosku. Nie zdarza si? ona cz?sto, ale je?eli jest naliczana, po?yczkodawca nie mo?e ??da? jej wniesienia jeszcze zanim ten wniosek przeanalizuje. Post?puj?ce tak firmy to najcz??ciej podmioty nastawione na oszustwo i wy?udzenie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *