1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Co to jest RRSO?

Co to jest RRSO?

z?otówki i monety

W mailach kierowanych przez Was do ekspertów naszego serwisu bardzo cz?sto przewija si? pytanie dotycz?ce poj?cia RRSO oraz tego co ono oznacza. Tymczasem zrozumienie istoty wspó?czynnika RRSO mo?e by? kluczem do wyboru najlepszej oferty chwilówki, a tak?e ka?dego innego rodzaju po?yczki.

RRSO – miarodajne kryterium porównawcze

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu to parametr, który zgodnie z obowi?zuj?cym prawem musi by? przedstawiany Klientom przez banki oraz instytucje finansowe. Jest to doskona?e narz?dzie pozwalaj?ce na kompleksowe i rzetelne porównanie dost?pnych ofert m.in. chwilówek. Jest tak dlatego, ?e oprocentowanie rzeczywiste uwzgl?dnia nie tylko oprocentowanie samej po?yczki, ale tak?e wszystkie dodatkowe koszty z ni? zwi?zane. Dodatkowym „magicznym” parametrem kszta?tuj?cym wysoko?? RRSO jest warto?? pieni?dza w czasie i ten w?a?nie element bywa g?ównym powodem trudno?ci w zrozumieniu istoty dzia?ania oprocentowania rzeczywistego.

RRSO, a oprocentowanie po?yczki

Dla zobrazowania dzia?ania oraz przewagi RRSO nad tradycyjnym oprocentowaniem pos?u?ymy si? uproszczonym przyk?adem oferty chwilówki, której jedynym kosztem s? odsetki, brak jest natomiast dodatkowych op?at i prowizji. Wi?kszo?? osób uzna, ?e w takim przypadku RRSO równe jest oprocentowaniu po?yczki. Tymczasem je?eli za?o?ymy, ?e roczne oprocentowanie naszej chwilówki wyniesie 15% to wspó?czynnik RRSO dla powy?szego przyk?adu b?dzie równy 16,07%. Wyja?nijmy sobie zatem dlaczego tak si? dzieje.

Warto?? pieni?dza w czasie

Wszystkiemu jest winny wspomniany parametr warto?ci pieni?dza w czasie, czyli to przez jaki okres czasu mo?emy dysponowa? po?yczon? kwot? pieni?dzy. Uwzgl?dnienie powy?szego elementu powoduje, ?e warto?? oprocentowania po?yczki by?aby równa warto?ci RRSO wy??cznie w przypadku, gdyby?my dokonali sp?aty jednorazowo na ko?cu okresu kredytowania. W praktyce oznacza to, ?e mieliby?my do dyspozycji ca?? kwot? przez ca?y okres po?yczki.

W rzeczywisto?ci jednak wi?kszo?? po?yczek sp?acamy w ratach, a tym samym co pewien okres czasu oddajemy nie tylko nale?ne odsetki oraz op?aty, ale tak?e cz??? po?yczonych pieni?dzy, które przestaj? by? dost?pne do naszej dyspozycji. Reasumuj?c im krócej mo?emy korzysta? z pieni?dzy tym wy?sze jest RRSO.

Ni?ej nie zawsze oznacza taniej

Opisana powy?szej logika wyliczania wspó?czynnika rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, mo?e prowadzi? do sytuacji, w których dro?szy kredyt b?dzie charakteryzowa? si? ni?szym wspó?czynnikiem RRSO, od kredytu ta?szego z inaczej roz?o?onym harmonogramem sp?aty. Porównuj?c oferty chwilówek oraz ich RRSO pami?tajmy zatem zawsze o zwróceniu uwagi na parametr czasu, w którym poniesiemy ich koszt.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *