1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Co trzeba wiedzie? o rankingu chwilówek?

Co trzeba wiedzie? o rankingu chwilówek?

ranking

Skorzystanie z rankingu chwilówek to jedna z najrozs?dniejszych rzeczy, jak? mo?e zrobi? pocz?tkuj?cy po?yczkobiorca. Dzi?ki temu zdobywa on ogólny pogl?d na rynek pozabankowy, dowiaduje si?, jacy po?yczkodawcy s? najch?tniej wybieranymi i jaka jest najkorzystniejsza kombinacja parametrów chwilówki. Ranking chwilówek nie jest bowiem list? ?ycze? i subiektywnym zestawieniem po?yczkodawców, którzy mog? z tego powodu osi?ga? korzy?ci w postaci nowych klientów i p?yn?cych z nich zysków. Jest to raczej z?o?ona maszyna, która rz?dzi si? do?? skomplikowanymi regu?ami.

Ranking chwilówek to wielowymiarowa lista

Twórcy rankingu chwilówek musz? wzi?? pod uwag? naprawd? wiele zmiennych, które wp?ywaj? na jako?? udzielanych zobowi?za?. Nie jest to na pewno my?lenie przeciwstawne polegaj?ce na relacji chwilówka tania-chwilówka droga. Uszeregowanie dost?pnych na rynku chwilówek nie jest wystarczaj?ce, bo nie uwzgl?dnia najwa?niejszego, a mianowicie bardzo ró?norodnych potrzeb wspó?czesnych po?yczkobiorców. Dlatego, aby stworzy? wiarygodny i sprawiedliwy ranking chwilówek, nale?y nie tylko wyodr?bni? te potrzeby, ale te? nada? im odpowiedni? wag?. Dlatego czynnikami, które b?d? przeanalizowane w pierwszej kolejno?ci, b?d?:

 • standardowe koszty chwilówki – nie zawsze b?dzie brana pod uwag? sama wysoko?? kosztów, ale przede wszystkim ich stosunek do wysoko?ci dost?pnych kwot lub do ogólnej jako?ci chwilówki;
 • dost?pno?? darmowej chwilówki – pod uwag? b?dzie brane równie? to, na jak d?ugo mog? zosta? udzielane, w jakiej wysoko?ci one wyst?puj? i jak wypadaj? w porównaniu do maksymalnej kwoty dost?pnej chwilówki;
 • przed?u?enie lub refinansowanie – tutaj równie? bierze si? nie tylko samo wyst?powanie tej opcji, ale równie? jej koszt, i to czy mo?na przed?u?a? wielokrotnie, czy tylko raz;
 • szybko?? otrzymania pieni?dzy – premiowane s? przede wszystkim te chwilówki, które mo?na otrzyma? w ci?gu 15 minut, ale nie b?dzie to czynnik skre?laj?cy chwilówk? z rankingu, je?eli pozosta?e parametry b?d? wyj?tkowo korzystne;
 • mo?liwo?? roz?o?enia chwilówki na raty – podej?cie po?yczkodawcy do potencjalnych k?opotów finansowych swoich klientów ?wiadczy o uczciwo?ci po?yczkodawcy i ch?ci za?egnywania problemów, a nie czerpaniu korzy?ci z post?powania windykacyjnego;
 • wiarygodno?? i uczciwo?? firmy po?yczkowej;
 • liczba przyjmowanych wniosków i przyznawanych chwilówek;
 • jako?? obs?ugi klienta.

Ranking chwilówek tworzony w zgodzie z aktualnymi trendami

To, jak prezentuj? si? konkretne chwilówki i jak dobrze odpowiadaj? przyj?tym kryterium oceny, nie zawsze jest najwa?niejsze. Aby ranking chwilówek dobrze odzwierciedla? realn? pozycj? konkretnej firmy na rynku, musi wzi?? pod uwag? przede wszystkim specyficzne zapotrzebowanie konsumentów – ich obecn? sytuacj? finansow?, popyt na produkt konkretny, zainteresowanie konkretnymi kwotami chwilówek itp. Wa?ne jest, aby na bie??co ?ledzi? trendy finansowe i monitorowa? zainteresowanie po?yczkobiorców.

Du?? pomoc? mo?e by? tak?e liczba chwilówek udzielanych przez konkretne firmy oraz opinie samych po?yczkobiorców. Ranking chwilówek jest w stanie okre?li? to, jaki jest stopie? zadowolenia z jako?ci us?ug instytucji pozabankowych i to, jakie jest ich zadowolenie, je?li chodzi o koszty zobowi?zania. Wynikowa tych dwóch czynników równie? mo?e sprawi?, ?e chwilówka podskoczy w rankingu nawet o kilka miejsc.

Nowi po?yczkodawcy? Nie s? pomijani

Dope?nieniem rankingu chwilówek s? nowi lub mniej znani szerszej publiczno?ci po?yczkodawcy. Je?li tylko mog? one zaproponowa? ofert? spe?niaj?c? wszystkie kryteria oceny, maj? zdolno?? do konkurowania z najbardziej popularnymi po?yczkodawcami. Oczywi?cie, nie zajm? one pierwszych miejsc, bo dalej brakuje im najwa?niejszego, czyli zaufania konsumentów. Mimo wszystko bardzo cz?sto b?d? b?yszcze? w rankingach chwilówek o cechach specjalnych, np. chwilówek bez BIK, chwilówek dla emerytów czy chwilówek dla zad?u?onych, gdy? niejednokrotnie wype?niaj? one spor? nisz? rynkow?. Ranking chwilówek daje im szans?, ale zachowuje surowo?? oceny.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *