1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Co uchroni nas przed zaci?gni?ciem chwilówki na nasze dane?

Co uchroni nas przed zaci?gni?ciem chwilówki na nasze dane?

dane osobowe

Obawy zwi?zane z bezpiecze?stwem chwilówek lub jego brakiem dotycz? przede wszystkim mo?liwo?ci po?yczenia pieni?dzy na nasze dane przez kogo? innego. Znacznie mniejszy strach towarzyszy natomiast my?li o ewentualnym wycieku danych – taka sytuacja nie zdarzy?a si? jeszcze ?adnej instytucji pozabankowej. Czy tego chcemy, czy nie, wspó?czesna technologia, cho? coraz bezpieczniejsza, stwarza pole do popisu ró?nej ma?ci oszustom. I cho? wy?udzenie chwilówki jest naprawd? sporadyczne, to mimo wszystko warto dmucha? na zimne.

Chro?my swój dowód osobisty

Podstawowym dokumentem, dzi?ki któremu mo?liwe jest zaci?gni?cie chwilówki, jest dowód osobisty. Aby j? otrzyma?, nie trzeba go nikomu okazywa?, ani przesy?a? jego zeskanowanej wersji – wystarczy tylko spisa? z niego jego numer i seri?, a tak?e PESEL. Oszust próbuj?cy zaci?gn?? chwilówk? na nasze dane nie musi wi?c go ukra??, wystarczy, ?e posi?dzie te informacje z innego ?ród?a, np. z umowy kupna-sprzeda?y, nierozwa?nie wykonanej kserokopii lub po prostu spisze je, gdy podst?pnie znajdzie si? w jego chwilowym posiadaniu. Aby zminimalizowa? ryzyko wzi?cia chwilówki na dane z naszego dowodu, powinni?my stosowa? si? do kilku bardzo wa?nych rad.

Po pierwsze, nie zostawiajmy nigdy tego dokumentu bez nadzoru.

Po drugie, zawsze zg?aszajmy i zastrzegajmy zgubiony dowód, nawet je?li znalazca nam go zwróci?.

Po trzecie, nie przesy?ajmy nikomu, szczególnie przez Internet, fotokopii tego dowodu, a je?li ju? musimy, zama?my w programie graficznym jego numer i seri?.

Po czwarte, nie podawajmy tych danych na ?adnej stronie internetowej, nawet w sklepie online, gdy? nie powinien on takich informacji wymaga?.

Dane do bankowo?ci elektronicznej nie podawajmy nikomu

Aby mo?liwe by?o wzi?cie chwilówki na nasze dane, oszust musi dysponowa? równie? danymi do logowania na konto bankowe, które potem mo?e wykorzysta? do za?o?enia innego konta na nasze dane. Dlatego tak wa?ne jest, by nie podawa? swojego loginu i has?a podmiotom do tego nieuprawnionym. W szczególno?ci powinni?my uwa?a? na tzw. phishing, czyli fa?szywe maile podszywaj?ce si? pod bank.

Co jednak z samymi chwilówkami i szybk? weryfikacj? przez aplikacje takie jak Instantor, Kontomatik, czy KontoConnect? W ko?cu musimy wtedy zalogowa? si? do swojego banku poprzez zewn?trzny program.  W takiej sytuacji nie powinno si? mie? ?adnych obaw – nie podajemy nikomu tych danych. Aplikacje towarzysz?ce chwilówkom nigdzie ich nie zapisuj? ani tym bardziej nie przechowuj?. W rzeczy samej s? one usuwane tu? po zalogowaniu si?, dok?adnie na takiej samej zasadzie, na jakiej usuwane s? z systemu bankowego.

Alerty BIK – ochrona w czasie rzeczywistym

Alerty BIK to sposób na to, by mie? ci?g?? kontrol? nad sytuacj? i na bie??co by? informowanym o tym, czy kto? nie próbuje zaci?gn?? chwilówki na nasze dane. Za niewielk? roczn? op?at? w wysoko?ci 24 z?otych, BIK mo?e wysy?a? do nas informacj? SMS-ow?, ?e do rejestru wp?yn??o w?a?nie zapytanie kredytowe. Je?eli mamy ?wiadomo?? tego, ?e nie sk?adali?my ?adnego wniosku kredytowego lub o chwilówk?, b?dziemy wiedzie?, ?e robi to osoba nieuprawniona i b?dziemy mogli od razu zareagowa? i uniemo?liwi? oszustowi zaci?gni?cie chwilówki.

Zastrze?enie numeru PESEL

Zastrze?enie tego numeru w ramach us?ugi Bezpieczny PESEL to rozwi?zanie dla tych, którzy chwilówki nie zamierzaj? zaci?ga?. Blokuje on na trwa?e (do momentu odwo?ania blokady) mo?liwo?? zaci?gni?cia chwilówki przez osob? pos?uguj?c? si? danym PESELEM. W takim przypadku, je?eli kto? b?dzie chcia? zaci?gn?? chwilówk? na nasze dane, spotka si? z automatyczn? odmow? po?yczkodawcy, a my zostaniemy o tym poinformowani. Wyklucza to jednak mo?liwo?? zaci?gni?cia chwilówki w ci?gu kilkunastu minut, bo odwo?anie blokady na numerze PESEL mo?e troch? potrwa?. B?dzie to jednak dobra opcja, je?li nie przewidujemy pal?cych potrzeb finansowych i nie zale?y nam zbytnio na czasie. To jeden z najlepszych sposobów zapewnienia sobie bezpiecze?stwa.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *