1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Co wp?ywa na przyznanie po?yczki?

Co wp?ywa na przyznanie po?yczki?

Co wp?ywa na przyznanie po?yczki?

To, czy otrzymamy po?yczk? online, czy nie, zale?y od wielu czynników i nie zawsze b?dzie opiera? si? jedynie na wyniku badania zdolno?ci kredytowej, cho? to niew?tpliwie jedna z najwa?niejszych cz??ci sk?adowych analizy. Po?yczkodawca bierze jednak pod uwag? tak?e inne czynniki, które mog? – ale nie musz? – diametralnie zmieni? wynik badania wniosku po?yczkowego. Zanim si? go z?o?y, warto zapozna? si? z tym, co jeszcze mo?e wp?yn?? na to, ?e zaci?gni?cie po?yczki zako?czy si? sukcesem.

Zdolno?? kredytowa w analizie wniosku po?yczkowego

Fundamentem pozytywnej decyzji po?yczkowej jest zdolno?? kredytowa. W praktyce po?yczkodawc? najbardziej interesuje to, czy wnioskuj?cy ma zasoby i ?rodki, które pozwol? mu na sp?at? po?yczki w przysz?o?ci – w jednej transzy po 30 dniach lub cyklicznie co miesi?c. W tym celu dok?adnie przyjrzy si? wysoko?ci, regularno?ci i stabilno?ci wp?ywów pieni??nych wnioskodawcy. Dla pozytywnego zaopiniowania wniosku o chwilówk?, wi?ksz? wag? b?dzie mia?a wysoko?? wp?ywów, dla chwilówki na raty – ich regularno??, a tak?e stabilno?? zatrudnienia. Oprócz tego znaczenie maj? równie?:

 • wysoko?? miesi?cznych zobowi?za?;
 • stan cywilny oraz ilo?? osób na utrzymaniu w gospodarstwie domowym;
 • status zawodowy (zatrudnienie na sta?e lub czasowe, praca na podstawie umowy o prac? lub umowy o dzie?o, ryzyko utraty pracy, po??danie zawodu na rynku pracy);
 • szeroko poj?ty status spo?eczny: wykszta?cenie, posiadanie mieszkania w?asno?ciowego, samochodu, etc.

Naturalnie, wymienione czynniki nie b?d? mia?y a? tak wysokiego wp?ywu, jak dochody, ale w przypadku zarobków o ograniczonej wysoko?ci mog? mie? ju? decyduj?ce znaczenie.

Wiek po?yczkobiorcy mówi du?o o mo?liwo?ci sp?aty

W gruncie rzeczy, wiek wnioskuj?cego o po?yczk? pozabankow? jest cz??ci? zdolno?ci kredytowej, ale przez wielu po?yczkodawców rozpatrywany jest roz??cznie. Jest to szczególnie widoczne, je?li przyjrze? si? kryteriom wiekowym wyznaczanym przez poszczególnych po?yczkodawców. W wi?kszo?ci mo?emy spotka? si? z progami wiekowymi w zakresie 21-70 lat. Uznaje si?, ?e jest to wiek najbardziej przewidywalny zawodowo i zwi?kszaj?cy prawdopodobie?stwo sp?acenia po?yczki. Na rynku funkcjonuj? tak?e po?yczki bez ogranicze? wiekowych, ju? od 18 lat (Wonga, Monedo Now, Hapi Po?yczki, MoneyMan, Szybka Gotówka), jak te? dla emerytów, gdzie górna granica wieku nie jest okre?lona, lub wyznaczona jest na wiek zaawansowany – 80 lat (np. Aasa).

Nie w ka?dym przypadku mieszczenie si? w wyznaczonym kryterium wiekowym oznacza automatyczne przyznanie po?yczki, zw?aszcza je?li za punkt wyj?cia przyjmie si? jego kombinacj? z innymi czynnikami. Wbrew powszechnemu przekonaniu, równie? i po?yczkodawcy pozabankowi maj? preferowany i najbardziej po??dany wiek po?yczkobiorcy i s? to osoby w wieku, który wskazuje na najbardziej ustabilizowan? sytuacj? finansow? i najcz??ciej jest to wiek 25-45 lat. Osoby starsze lub m?odsze mog? jednak wykaza? si? na innych polach – tak, jak to zosta?o wskazane w artykule Po?yczka dla m?odych, a zdolno?? kredytowa – jak j? poprawi??.

Wiarygodno?? kredytowa po?yczkobiorcy

Po?yczkobiorca wiarygodny to taki, który sumiennie i terminowo sp?aca? swoje poprzednie zobowi?zania. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy by?y to zobowi?zania kredytowe, czy wynikaj?ce z innych umów, np. o dostarczanie mediów.

Ka?dy, kto kiedykolwiek korzysta? z zewn?trznego finansowania, zapewne wie, ?e kluczowe znaczenie w przyznaniu po?yczki ma wynik przeszukania rejestrów BIK oraz baz d?u?ników: KRD, BIG Infomonitor oraz ERIF. Nie zawsze jednak ma ?wiadomo?? tego, ?e po?yczkodawcy równie cz?sto korzystaj? z baz wewn?trznych, stworzonych specjalnie na potrzeby instytucji pozabankowych. Takimi rejestrami s? mi?dzy innymi GetScore lub EUCB. Dla po?yczkobiorcy oznacza to, i? potencjalny po?yczkodawca b?dzie wiedzia? o tym, z jak? cz?stotliwo?ci? sk?adano wnioski o po?yczki, i ile z nich zosta?o rozpatrzonych pozytywnie. Dowie si? równie? o tym, czy kiedykolwiek po?yczkobiorcy przydarzy?o si? opó?nienie w sp?acie, nawet je?li mia?oby by? to opó?nienie jednodniowe.

Spe?nienie warunków formalnych

Warunki formalne, jakie wyznacza nam po?yczkodawca, nie powinny by? marginalizowane. Ich niespe?nienie b?dzie wi?za?o si? z niemo?no?ci? zaci?gni?cia po?yczki, nawet je?li nasze zarobki s? wysokie. To nie tylko tak banalne kwestie, jak poprawne wype?nienie wniosku po?yczkowego, ale tak?e inne, które s? du?o wa?niejsze, szczególnie z prawnego punktu widzenia. S? to:

 • Obywatelstwo. Spe?nienie tego warunku jest rzecz? newralgiczn?. Trzeba to powiedzie? wprost – obcokrajowcy nie dostan? w Polsce po?yczki pozabankowej. Nawet je?li mamy obywatelstwo podwójne, a jednym z nich jest obywatelstwo polskie, musimy pami?ta? o tym, ?e aby je wykorzysta? do zaci?gni?cia po?yczki, konieczne jest legitymowanie si? polskim dowodem osobistym – samo obywatelstwo nie jest wystarczaj?ce.
 • Konto bankowe. Nie ka?dy wie o tym, ?e do po?yczki nie zawsze mo?e zosta? u?yte konto bankowe, którego u?ywamy na co dzie?. Aby poprawnie przej?? proces weryfikacji to?samo?ci, rachunek bankowy musi nale?e? wy??cznie do wnioskuj?cego (nie mo?e to by? konto ma??e?skie, ani konto, do którego mamy pe?nomocnictwo) i najcz??ciej nie mo?e to by? rachunek prowadzony przez SKOK.
 • Adres zameldowania w Polsce. Oprócz adresu zamieszkania, po?yczkodawca musi zna? tak?e adres zameldowania, je?li te si? nie pokrywaj?. Pozwoli mu to na ?atwiejsze dochodzenie ewentualnych zaleg?o?ci w sp?acie. Nie jest to praktyka wszystkich po?yczkodawców, ale tej zasadzie ho?duje zdecydowana wi?kszo??.

Lojalni po?yczkobiorcy maj? ?atwiej

Kolejna po?yczka w tej samej firmie to du?o profitów – po?yczymy wi?ksze kwoty, na d?u?szy okres sp?aty i dostaniemy po?yczk? zdecydowanie szybciej. Dodatkowo, je?li poprzednie zobowi?zania sp?acili?my bezproblemowo, mo?emy tak?e liczy? na to, ?e otrzymamy po?yczk? ?atwiej. Oczywi?cie, tylko je?li sp?acili?my po?yczk? w wyznaczonym terminie – sumienno?? pop?aca.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *