1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Co zrobi?, gdy wyp?ata szybkiej chwilówki si? opó?nia?

Co zrobi?, gdy wyp?ata szybkiej chwilówki si? opó?nia?

opó?nienie

Jednym z najwi?kszych atutów produktów pozabankowych jest mo?liwo?? otrzymania szybkiej chwilówki. Nazwa ta nie wzi??a si? znik?d – szybka chwilówka potrafi by? ekspresowa. W ci?gu kwadransa mo?emy upora? si? ze wszystkimi formalno?ciami, otrzyma? decyzj? firmy po?yczkowej, a nawet – uwaga – dosta? przelew. Z tego wzgl?du po szybkie chwilówki si?gaj? bardzo ró?ne osoby, nie tylko te wykluczone przez banki z powodu niskiej zdolno?ci kredytowej. Czasami jednak zdarzy si?, ?e pieni?dze nie dotr? w obiecanym czasie. Czym mo?e to by? spowodowane i jak powinni?my zareagowa? w takiej sytuacji?

Szybka chwilówka w 15 minut tylko w niektórych przypadkach

Rzadko zdarzaj? si? szybkie chwilówki, które mog? zosta? zaci?gni?te rzeczywi?cie w 15 minut. Nie b?dzie raczej problemu z tym, by w ci?gu tego czasu uwin?? si? z wype?nieniem wniosku i otrzymaniem decyzji, je?li tylko sk?adamy wniosek w godzinach pracy firmy. Je?li wi?c denerwujemy si? tym, ?e po?yczkodawca zamilk?, warto si?gn?? do ?ród?a i sprawdzi?, czy biuro firmy pracuje w tych godzinach. Poza tym, trzeba pami?ta?, ?e szybka chwilówka b?dzie naprawd? szybka, je?li zaistnieje jeden lub oba warunki:

  • weryfikacja to?samo?ci za pomoc? b?yskawicznej aplikacji, takiej jak Instantor czy Kontomatik;
  • jedno z kont bankowych po?yczkodawcy nale?y do tego samego banku, co konto po?yczkobiorcy.

Obecnie na rynku jest tyle po?yczkodawców mog?cych realnie zaproponowa? dostarczenie pieni?dzy w ci?gu 15 minut, ?e dobrze jest te parametry sprawdzi? wcze?niej, zanim jeszcze z?o?y si? wniosek. Przyczyna rozczarowania mo?e wcale nie le?e? po stronie po?yczkodawcy.

Awaria bankowa – to mo?e si? zdarzy?

Po?yczkodawca zapewnia, ?e wysy?a szybkie chwilówki natychmiast po tym, jak podejmie decyzj? o przyznaniu finansowania. Tak rzeczywi?cie jest, a tylko nieliczni po?yczkodawcy zaznaczaj? w umowie, ?e maj? prawo wys?a? szybk? chwilówk? w ci?gu kilku dni od wys?ania umowy. Zwykle ubezpieczaj? si? i jako czas wysy?ki podaj? 24 godziny, ale i tak nie zwlekaj? przez taki d?ugi czas. Niektórzy po?yczkodawcy o fakcie zlecenia przelewu informuj? mailowo lub SMS-owo, wi?c b?dziemy wiedzieli, kiedy orientacyjnie pieni?dze powinny znale?? si? na naszym koncie.

Przelew z szybk? chwilówk? musi zosta? jeszcze zaksi?gowany przez bank i bardzo cz?sto opó?niona chwilówka wynika w?a?nie z problemów technicznych tej instytucji. Je?li wyst?pi? jakie? problemy, warto skontaktowa? si? z infolini? banku. Nie przyspieszymy co prawda dostawy chwilówki, ale przynajmniej dowiemy si? w czym le?y problem i kiedy b?dzie móg? zosta? rozwi?zany.

Nadmierne obci??enie firmy po?yczkowej

Rozpatrzenie wniosku o chwilówk? przez firm? po?yczkow? jest automatyzowane, ale tak czy inaczej musi zosta? zatwierdzone fizycznie przez pracownika firmy. Przy normalnym trybie pracy powinno zaj?? to oko?o kilku minut. S? jednak okresy, w których szybkie chwilówki s? jeszcze bardziej po??dane ni? zwykle, mi?dzy innymi ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Wniosków wp?ywa wtedy tak du?o, ?e po?yczkodawca mo?e po prostu nie nad??y? z przerobieniem wszystkiego.

Je?li szybka chwilówka spó?nia si? i podejrzewamy, ?e jest to wina firmy po?yczkowej, powinni?my jak najszybciej skontaktowa? si? z po?yczkodawc? i wyja?ni? spraw?. W niektórych przypadkach by? mo?e uda si? ca?? procedur? przyspieszy?, a szybka chwilówka trafi na nasze konto pr?dzej.

Czy szybk? chwilówk? mo?na reklamowa??

Oczywi?cie, opó?niona wyp?ata szybkiej chwilówki mo?e podlega? reklamacji. Trzeba jednak pami?ta?, ?e powinna to by? ostateczno??, bo zwykle opó?nienie wynika z przyczyn niezale?nych od po?yczkodawcy. Trzeba te? pami?ta?, ?e nawet uznana reklamacja nie sprawi, ?e umowa o szybk? chwilówk? zostanie rozwi?zana. Dalej b?dziemy zobowi?zani do sp?aty w wyznaczonym terminie, a ka?de opó?nienie w sp?acie b?dzie ukarane odsetkami za zw?ok?. Mo?emy si? jednak domaga? rekompensaty, któr? mo?e by? na przyk?ad obni?enie kosztów szybkiej chwilówki – jest du?e prawdopodobie?stwo, ?e zostan? one przyznane.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *