1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Co zrobi? z niesp?acon? chwilówk??

Co zrobi? z niesp?acon? chwilówk??

pusty portfel

Ka?da zaci?gni?ta po?yczka wi??e si? niestety z ryzykiem wyst?pienia problemów z jej sp?at?. Mog? one wynikn?? z sytuacji losowych takich jak choroba, utrata pracy, niespodziewane wydatki, ale niestety tak?e z powodu naszej lekkomy?lno?ci. Bez wzgl?du na przyczyn? zaistnia?ego problemu nale?y zachowa? si? racjonalnie.

Czas to pieni?dz

W przypadku chwilówek, które z definicji s? po?yczkami krótkoterminowymi niezwykle istotny jest czas dzia?ania. Im szybciej zorientujemy si?, ?e mamy problem tym szybciej b?dziemy w stanie na niego zareagowa?. Pami?tajmy, ?e wzgl?du na towarzysz?c? chwilówkom zwi?kszon? cz?stotliwo?? rat odsetki mog? narasta? w znacznie szybszym tempie ni? w przypadku tradycyjnych kredytów bankowych.

Dzia?aj racjonalnie

Najgorsz? postaw? jak? mo?emy przyj?? w sytuacji problemów finansowych jest postawa „jako? to b?dzie”. Nara?amy si? w ten sposób jedynie na eskalacj? problemu pod postaci? dodatkowych kosztów, wpisu do rejestrów BIK, KRD, a nawet post?powania komorniczego.

W pierwszej kolejno?ci powinni?my skontaktowa? si? z chwilówkodawc? w celu zasygnalizowania naszego problemu oraz wspólnego znalezienia wyj?cia z sytuacji. Wi?kszo?? firm potrafi doceni? szczer? postaw? swoich Klientów, a co za tym idzie zaproponowa? np. nowy harmonogram, czy te? roz?o?enie sp?aty na wi?ksz? ilo?? rat. Takie rozwi?zania wchodz? jednak w gr? wy??cznie w sytuacji, gdy zg?osimy problem zanim nasze zobowi?zanie ulegnie przeterminowaniu. Nale?y ponadto pami?ta?, ?e pomimo ugodowego charakteru powy?szych dzia?a? b?d? si? one zazwyczaj wi?za?y z dodatkowymi kosztami.

Nie sp?acaj po?yczki now? po?yczk?

Je?eli uda nam si? ustali? nowy plan sp?aty, do rozwi?zania pozostaje jeszcze jeden równie istotny problem polegaj?cy na znalezieniu funduszy niezb?dnych do pokrycia wci?? wisz?cego nad nami zobowi?zania.

Niestety pierwsz?, a zarazem najgorsz? my?l? jaka przychodzi do g?owy wielu osobom jest zaci?gni?cie nowej po?yczki na rzecz pokrycia starej. Jest to najgorsze rozwi?zanie, które prowadzi jedynie do zwi?kszenia stanu zad?u?enia oraz grozi popadni?ciem w tzw. spiral? zad?u?enia.

?yj oszcz?dnie

Co zatem robi?? Przede wszystkim nale?y poszuka? oszcz?dno?ci wsz?dzie tam gdzie s? one mo?liwe. Nale?y pogodzi? si? z przej?ciowo trudniejsz? sytuacj? i dla dobra sprawy zrezygnowa? ze zbytecznych przyjemno?ci. Je?eli zaci?gni?ta chwilówka przeznaczona by?a na zakup luksusowego telefonu, czy te? nowego telewizora, mo?e jednak warto zrewidowa? swoje plany i w miar? mo?liwo?ci zwróci? towar do sklepu lub te? sprzeda? go poprzez jeden z internetowych portali aukcyjnych.

Wyci?gaj wnioski

Sp?ata problematycznej po?yczki, mo?e sta? si? cennym do?wiadczeniem, dzi?ki któremu nauczymy si? rozs?dniej planowa? nasze wydatki. Pami?tajmy, ?e chwilówki s? jedynie dora?nym ?rodkiem zaradczym, a nie lekarstwem na nasze problemy finansowe. Korzystajmy z nich odpowiedzialnie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *