1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy absolutnie ka?da osoba mo?e dosta? po?yczk? w parabanku?

Czy absolutnie ka?da osoba mo?e dosta? po?yczk? w parabanku?

Czy absolutnie ka?da osoba mo?e dosta? po?yczk? w parabanku?

Po?yczki gotówkowe z roku na rok s? coraz bardziej popularne. Dzieje si? tak mi?dzy innymi dlatego, ?e cechuj? si? wi?ksz? przyznawalno?ci? ni? kredyty bankowe. Kr??y te? powszechna opinia, ?e tak? po?yczk? mo?e dosta? naprawd? ka?dy. Jednak wbrew pozorom firmy po?yczkowe bardzo skrz?tnie sprawdzaj? swoich nowych klientów i nie odpowiadaj? pozytywnie na ka?dy wniosek o po?yczk?. Co prawda sama procedura oraz formalno?ci? s? mniejsze ni? w wypadku banku, a szansa otrzymania po?yczki wi?ksza, ale nie nale?y z góry zak?ada?, ?e sk?adaj?c sam wniosek ju? otrzymali?my tak? po?yczk?.

Jakie warunki trzeba spe?ni? do kredytu bankowego?

Banki przede wszystkim udzielaj? kredytów osobom wyp?acalnym. Sprawdzaj? zdolno?? kredytow? na podstawie dostarczonego od pracodawcy za?wiadczenia o dochodach, które wystawiane jest za trzy ostatnie przepracowane miesi?ce, co z góry oznacza, ?e trzeba by? zatrudnionym co najmniej 3 miesi?ce na umow? o prac?, aby móc ubiega? si? o kredyt. Za to osoby posiadaj?ce w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? musz? przedstawi? dokumenty za ostatni rok, a wi?c ?eby dosta? kredyt w banku trzeba by? przedsi?biorc? od co najmniej roku, a nasza firma musi w ka?dym miesi?cu notowa? zyski. Oczywi?cie banki sprawdzaj? te? bazy. Zobowi?zane s? do sprawdzania historii kredytowej w BIK oraz Rejestrze Bankowym, bardzo cz?sto sprawdzaj? te? baz? d?u?ników KRD. Je?li ma si? chocia? jeden negatywny wpis z góry mo?na za?o?y?, ?e bank taki wniosek o kredyt odrzuci. Równie? rolnicy albo osoby rozliczaj?ce si? na podstawie podatku zrycza?towanego b?d? mia?y problem z kredytem bankowym. Za to banki coraz cz??ciej akceptuj? wnioski od osób zatrudnionych na umow? zlecenie albo o dzie?o, ale trzeba przedstawi? dowód zatrudnienia w danej firmie przez co najmniej rok. Banki te? rzadko kiedy udzielaj? kredytów osobom poni?ej 21 roku ?ycia, nawet je?li zacz??y one tu? po maturze prac? na pe?ny etat.

Jak dosta? po?yczk? pozabankow??

Tutaj warunków jest zdecydowanie mniej do spe?nienia. Nie raz wystarczy tylko mie? wa?ny dowód osobisty i zatrudnienie potwierdzone w z?o?onym o?wiadczeniu. Oczywi?cie s? te? inne wymagania jak na przyk?ad wiek. Tak samo jak w wypadku banków dolna granica wieku zwykle wynosi 21 lat, ale mo?na znale?? kilka ofert dla osób w wieku 18-20 lat. Nie ma natomiast po?yczek dla osób niepe?noletnich, nawet gdy takie s? zatrudnione w niepe?nym wymiarze czasu. Dzieje si? tak, poniewa? osoby m?ode maj? obowi?zek szkolny oraz nie uzyskuj? sta?ych i wystarczaj?co wysokich dochodów. Z kolei maksymalna granica wieku to 65-75 lat ze wzgl?du na niskie dochody osób na emeryturze oraz mo?liwo?? nag?ego, ale powa?nego zachorowania takiego po?yczkobiorcy.

Dosta? po?yczk? w Polsce mog? tylko osoby z polskim obywatelstwem oraz dowodem osobistym. Rzadko si? zdarza, aby obcokrajowiec móg? wnioskowa? o po?yczk? nawet maj?c kart? sta?ego pobytu. Ponadto trzeba mie? te? polskie konto bankowe. Bardzo wa?nym jest, aby by? to rachunek indywidualny. Nie mo?e by? to konto ze wspó?w?a?cicielem na przyk?ad ze wspó?ma??onkiem. Jednak nawet osoby mieszkaj?ce na co dzie? za granic?, ale maj?ce wci?? polskie konto bankowe czy dokumenty mog? dzi?ki temu sk?ada? wniosek o po?yczk? online i zostanie ona im wyp?acona. W procesie weryfikacji b?dzie te? potrzebny telefon komórkowy, a wi?c nasz numer musi by? wa?ny. Do tego sk?adaj?c wniosek online trzeba sobie za?o?y? konto u?ytkownika na stronie firmy po?yczkowej, a do tego potrzebny b?dzie dzia?aj?cy adres poczty elektronicznej.

Oprócz posiadania wa?nego dowodu osobistego przydatne mo?e by? te? za?wiadczenie o dochodach albo wyci?g z konta osobistego. Jednak wi?kszo?? firm po?yczkowych ogranicza ilo?? dokumentów do z?o?enia w procesie wype?niania wniosku o?wiadczenia o dochodach. We wniosku podaje si? te? od razu koszty tak zwanego ?ycia oraz inne wydatki w tym raty innych kredytów, po?yczek oraz wysoko?? limitu karty kredytowej. Dopiero w wypadku po?yczania wysokich kwot potrzebne b?dzie zeskanowanie za?wiadczenia o wysoko?ci dochodów i wys?anie go drog? e-mailow? do po?yczkodawcy. Czasem zdarza si?, ?e firma po?yczkowa ma specjalnie przygotowan? ofert? na przyk?ad dla studentów i nie wymaga za?wiadczenia o dochodach a potwierdzenia obecno?ci na li?cie studentów lub rozpocz?cia procesu rekrutacji.

Zarówno banki jak i firmy po?yczkowe sprawdzaj? bazy, w tym najbardziej nielubiany przez klientów BIK. Jednak warto wiedzie?, ?e tylko kilka firm w Polsce ma podpisan? umow? z Biurem Informacji Kredytowych o wymianie informacji. Wi?kszo?? instytucji po?yczkowych sprawdza wi?c bazy BIG, KRD, czy ERIF. Mo?na z nich wyczyta? nie tylko czy kto? ma aktywne kredyty i po?yczki wci?? sp?acane, ale czy s? to zobowi?zania p?acone terminowo. W tych bazach pojawiaj? si? równie? d?ugi. Mo?e to by? niezap?acony mandat na wysoko?? 300 z?, albo te? brak zap?aty faktury za energi? elektryczn?. Aby znale?? si? w KRD trzeba mie? d?ug w wysoko?ci co najmniej 200 z?otych niesp?acany przez minimum 60 dni. Dlatego je?li wiemy, ?e mamy takie wpisy najlepiej jest od razu przed z?o?eniem wniosku przeczyta? warunki otrzymania po?yczki w danej firmie po?yczkowej, poniewa? taka firma mo?e z góry okre?li?, ?e osobom z wpisem w chocia? jednej bazie po?yczki nie udzieli. Najcz??ciej jednak firmy po?yczkowe nie udzielaj? po?yczek zatwardzia?ym d?u?nikom albo osobom jednorazowo zad?u?onym na wysok? kwot?.

Ka?da firma po?yczkowa ma prawo ustali? swoje zasady, jakimi kieruje si? przy wydawaniu decyzji o przyznaniu po?yczki gotówkowej. Jedne mog? ustali? wiek minimalny po?yczkobiorcy na 21 lat, inne po?ycza? minimum 1000 z?otych. Dlatego warto jeszcze przed rozpocz?ciem wype?niania wniosku zapozna? si? z regulaminem firmy po?yczkowej oraz warunkami otrzymania chwilówki.

Kto na pewno dostanie chwilówk??

Je?li mamy zdolno?? kredytow? w banku to na pewno dostaniemy te? chwilówk?. Jednak wtedy po co i?? do instytucji po?yczkowej? Tutaj te? trzeba cechowa? si? dobr? histori? kredytow?, sta?ym ?ród?em dochodów oraz brakiem przeterminowanych zobowi?za?. Trzeba te? mie? zawsze aktualne i wa?ne dokumenty. Niestety na przeterminowany nawet o jeden dzie? dowód osobisty po?yczki ju? nie dostaniemy. Koniecznie te? trzeba mie? indywidualne konto bankowe, poniewa? przez dane w banku instytucja po?yczkowa sprawdza prawdziwo?? danych ze z?o?onego wniosku. Je?li liczymy na szybki przelew po?yczki gotówkowej trzeba te? mie? konto bankowe w jednym z banków, które realizuj? w?a?nie b?yskawiczne przelewy. Lista takich banków zawsze znajduje si? na stronie internetowej firmy po?yczkowej. Ponadto sk?adaj?c wniosek o po?yczk? w nocy czy w weekend warto poczeka? na odpowied? do nast?pnego dnia roboczego, poniewa? o takich porach bazy nie dzia?aj?, a wi?c nie mog? przes?a? odpowiedzi na zapytanie do instytucji po?yczkowej co skutkuje d?u?szym czasem rozpatrywania wniosku, ale nie jego odrzuceniem.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *