1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy chwilówka bez za?wiadcze? jest rzeczywi?cie bez za?wiadcze??

Czy chwilówka bez za?wiadcze? jest rzeczywi?cie bez za?wiadcze??

pieni?dze po?yczka

Chwilówka kojarzona jest z minimum formalno?ci. Tak rzeczywi?cie jest – po?yczanie pieni?dzy przez Internet musi by? szybkie i wygodne dla po?yczkobiorcy. Najbardziej cieszy jednak fakt, ?e najcz??ciej jest to chwilówka bez za?wiadcze? o zarobkach. Nie ma wi?c potrzeby gromadzenia dokumentów, co oszcz?dza czas i wysi?ek. Chc?c jednak otrzyma? chwilówk? bez za?wiadcze?, trzeba pami?ta? o kilku rzeczach.

Czym jest chwilówka bez za?wiadcze??

Chwilówka bez za?wiadcze? to, jak sama nazwa wskazuje, chwilówka, która nie wymaga przedstawiania potwierdzenia otrzymywania dochodów od pracodawcy. Cz?stokro? chwilówk? bez za?wiadcze? nazywa si? równie? chwilówk? na o?wiadczenie. Po?yczkobiorca po prostu deklaruje otrzymywan? miesi?cznie kwot? zarobków, miejsce pracy lub rodzaj dochodów – je?eli nie pracuje, ale ma dochody z innego ?ród?a. Firma po?yczkowa udzielaj?ca chwilówek bez za?wiadcze? przyjmuje t? deklaracj? za prawd? i nie chce ich potwierdzania. Jedyne po?wiadczenie prawdziwo?ci danych zawartych we wniosku odbywa si? poprzez przelanie ma?ej kwoty op?aty weryfikacyjnej z konta nale??cego do wnioskodawcy – w ten sposób sprawdza si? zgodno?? podanych we wniosku danych.

Po?yczkodawcy i tak potwierdzaj? dochody

Chwilówka bez za?wiadcze? najcz??ciej odnosi si? do tych zobowi?za?, które udzielane s? z u?yciem b?yskawicznej aplikacji weryfikacyjnej, takiej jak Instantor czy Kontomatik. Jest to program komputerowy, który umo?liwia po??czenie si? z kontem bankowym wnioskodawcy, je?li ten zaloguje si? za jego pomoc? do swojej bankowo?ci elektronicznej. Aplikacja zdobywa wtedy dost?p nie tylko do danych w?a?ciciela konta, ale równie? i do historii transakcji. Mo?e wi?c sprawdzi? to, czy i w jakiej wysoko?ci na rachunek wp?ywaj? dochody. Zobaczy równie? to, kto jest nadawc? przelewu, a wi?c potwierdzi miejsce pracy czy organ wyp?acaj?cy ?wiadczenia, np. rent? czy zasi?ek.

Nie zawsze bez za?wiadcze?

Chwilówka bez za?wiadcze? funkcjonuje tylko do momentu, w którym po?yczkodawca nabierze podejrze? co do dochodów wpisanych we wniosku. G?ównym powodem niepokoju mo?e by? ich nienaturalnie wysoka kwota. W takim wypadku, po?yczkodawca mo?e wybra? jedn? z trzech dróg, by w?tpliwe dochody potwierdzi?:

  • zadzwoni? do pracodawcy – jest to sytuacja niezwykle rzadka i w przypadku chwilówki bez za?wiadcze? w?a?ciwie nie wyst?puje; wyj?tkiem s? firmy, które ju? na wst?pie deklaruj? wykonanie takiej czynno?ci.
  • zadzwoni? do po?yczkobiorcy – równie? nie jest to cz?ste, ale mo?e si? zdarzy?. W takim przypadku zobowi?zanie pozostaje chwilówk? bez za?wiadcze? – po?yczkobiorca musi jedynie potwierdzi? swoje dochody s?ownie w rozmowie telefonicznej.
  • za??da? dokumentu potwierdzaj?cego dochody – nie musi to by? za?wiadczenie od pracodawcy czy jakiekolwiek inne urz?dowe pismo. Po?yczkodawca zadowoli si? wyci?giem z konta bankowego w formie pliku PDF lub potwierdzeniem otrzymania przelewu zawieraj?cego wysoko?? zarobków i organu je wyp?acaj?cego. W sensie formalnym, wyci?g z konta nie jest za?wiadczeniem, a wi?c i w takim przypadku zobowi?zanie jest chwilówk? bez za?wiadcze?.

Chwilówka bez za?wiadcze? nie dla osób bez dochodów

B??dne przekonanie dotycz?ce finansowania pozabankowego polega na tym, ?e cz?sto chwilówki bez za?wiadcze? uto?samiane s? z brakiem dochodów. W ko?cu po?yczkodawca, nie wymagaj?c ?adnego dokumentu, nie b?dzie mia? jak sprawdzi?, czy rzeczywi?cie tych dochodów nie ma. Nie jest to do ko?ca prawda, co zosta?o wskazane w poprzednim paragrafie. Je?li jednak po?yczkodawca przy?apie swojego klienta na k?amstwie, mo?e uzna? to za wy?udzenie i zg?osi? na policj?.

Nawet je?li po?yczkodawca nie sprawdzi prawdziwo?ci dochodów, chwilówka bez za?wiadcze? mo?e by? szkodliwa dla samego po?yczkobiorcy. Nara?a go bowiem na ryzyko niesp?acenia zobowi?zania w terminie, a w konsekwencji konieczno?? poniesienia kosztów karnych i bardzo mo?liw? egzekucj? komornicz?. Trzeba wiedzie?, ?e chwilówka bez za?wiadcze? zosta?a stworzona dla wygody po?yczkobiorcy, nie by umo?liwi? jej zaci?ganie osobom bez dochodów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *